Żłobek For Kids


 

Prywatne Centrum Edukacyjne 'Marmołowski' w związku z tworzeniem żłobka zapewniającego opiekę nad dziećmi do lat 3 zaprasza osoby pracujące lub mieszkające na terenie gminy Bytów do udziału w planowanym projekcie "Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy".

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym poinformujemy za pośrednictwem swojej strony internetowej. Planowy termin uzyskania informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu to grudzień 2020 r. Wszystkie działania podejmowane przez PCE "Marmołowski" przed wskazanym terminem są realizowane na nasze własne ryzyko i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony kandydatów do projektu czy uczestników projektu.

UWAGA! 

PCE "Marmołowski" złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji w/w projektu. W związku z tym, iż na dzień przeprowadzania omawianej rekrutacji nie posiadamy wiedzy, czy wspomniane dofinansowania zostanie nam przyznane, z osobami, których dzieci zakwalifikują się do żłobka zostanie podpisana umowa na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnych w Żłobku językowym For Kids w Bytowie, zgodnie z którą rodzice będą ponosić wszystkie opłaty związane ze świadczeniem opieki żłobkowej na rzecz ich dziecka.

Dopiero ewentualnie w przypadku uzyskania dofinansowania na realizację projektu wpłacone środki z tytułu opłaty stałej oraz opłaty początkowej zostaną zwrócone.

 

DLA KOGO?

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:

 • osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3;
 • osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub pracy na terenie gminy Bytów;
 • osoba bezrobotne lub osoba bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

WSPARCIE W PROJEKCIE:

W ramach projektu min. 19 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 zostanie objętych opieką żłobkową realizowaną wg następujących zasad/standardów:

 1. opieka żłobkowa będzie realizowana w jednym oddziale w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w budynku pozbawionym barier architektonicznych spełniającym wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 2. opieka będzie realizowana w dni robocze w godzinach od 6:00 do 18:00, przy czym opieka na rzecz danego dziecka nie będzie realizowana w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie;
 3. opieka będzie realizowana przez kadrę posiadającą co najmniej kwalifikacje wskazane w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 z 2011r., poz. 235 z późn. zm.);
 4. opieka będzie realizowana zgodnie z programem dnia wskazującym na godziny posiłków, zadań wychowawczo–edukacyjnych, odpoczynków, zabaw dowolnych, czynności higieniczno–sanitarnych po posiłkach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 5. w ramach sprawowanej opieki będą  realizowane m.in. zabawy swobodne i zajęcia wg zainteresowań dzieci, zajęcia integracyjne, ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, ze śpiewem i tańcem, plastyczne, manipulacyjne, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, treningi czystości, przed snem słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, zabawy na świeżym powietrzu; w trakcie sprawowanej opieki dzieciom zostaną zapewnione niezbędne materiały papiernicze i plastyczne niezbędne do realizowania wskazanych zajęć;
 6.  opiekunowie sprawujący opiekę będą zobowiązani do przekazywania dzieciom wiedzy wolnej od stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn;
 7. opiekunowie będą prowadzić obserwacje pedagogiczno-rozwojowe, a spostrzeżenia przekazywać indywidualnie opiekunom dzieci;
 8. dzieci w czasie pobytu będą miały zapewnione całodniowe wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci (w szczególności alergii pokarmowych); koszt wyżywienia dzieci będą ponosić uczestnicy projektu;
 9. w czasie sprawowania opieki dzieciom zostaną zapewnione środki pielęgnacyjne takie jak chusteczki nawilżające, kremy, balsamy, a uczestnicy projektu będą zobowiązani zapewnić jednorazowe pieluszki dla dzieci, nad którymi sprawują opiekę;

 

Informacje i zgłoszenia:

 • Bytów
  ul. Drzymały 26A
  tel: 796 000 043
  e-mail:forkids@marmolowski.pl

REKRUTACJA DO PROJEKTU: zakończona

WARTO PRZECZYTAĆ:

Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie  pn. „Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy” (DOC) - POBIERZ

Regulamin rekrutacji  i uczestnictwa w projekcie  pn. „Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy” (PDF) - POBIERZ

Formularz zgłoszeniowy do projektu (POBIERZ)

Wzór zaświadczenia o zatrudnieniu (POBIERZ)

Załączniki do regulaminy (POBIERZ)

Plan rekrutacji (DOC) - POBIERZ

Plan rekrutacji (PDF) - POBIERZ

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 lat mieszkających lub pracujących w gminie Bytów poprzez utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobku prowadzonym przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska umożliwiające wejście/powrót na rynek pracy i zwiększające szanse na utrzymanie pracy.  

 

PLANOWANE EFEKTY: 

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 19 miejsc

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie - 19 osób (17 kobiet, 2 mężczyzn)

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu - 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu - 4 osoby (4 kobiety)

 

Realizacja projektu z planowanym do uzyskania dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 kwocie 467 838,94 zł.  Realizacja projektu uzależniona od otrzymania wskazanego dofinansowania.