Bezpłatne kursy językowe

WZNAWIAMY REKRUTACJĘ  NA BEZPŁATNE KURSY JĘZYKOWE!

Zapraszamy na bezpłatne kursy językowe realizowane w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

120 godzin bezpłatnego kursu językowego 

Rekrutujemy grupy o różnych poziomach zaawansowania na 120-godzinny kursu w wybranym języku:

 • język angielski
 • język niemiecki

Zajęcia językowe rozpoczną się w różnych terminach od października 2020 r. Kurs zostanie zakończony egzaminem zewnętrznym z mozliwością uzyskania certyfikatu językowego.

Zapewniamy:

 • bezpłatną naukę dzięki wsparciu Funduszy Europejskich
 • bezpłatne materiały szkoleniowe (podręcznik i/lub ćwiczenia do nauki języka)
 • dogodne terminy i miejsce szkolenia (zajęcia w różnych miejscowościach)

REKRUTACJA NA ZAJĘCIA:

do wyczerpania miejsc

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

 1. Formularz zgłoszeniowy (POBIERZ)
 2. Zaświadczenie o zatrudnieniu (POBIERZ) - dotyczy również osób samozatrudnionych;
 3. Oświadczenie dla osób prowadzących działalność na własny rachunek (POBIERZ)
 4. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności (dot. osób z niepełnosprawnościami)

Informacje szczegółowe o projekcie:

http://twinmedia.pl/wysokie-kwalifikacje-pomorzan/

* Pracujących - osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

** Podmioty ekonomii społecznej - przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Organizacje pozarządowe, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,  o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%, spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

 

Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godz. 8-16 lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej (adres i kontakty poniżej).

Osoby, które złożą zgłoszenie na kurs i wskażą, że wcześniej uczyły się danego języka obcego zostaną poinformowane o terminie testu, który będzie miał na celu zweryfikowanie poziomu znajomości języka, tak by przypisać kandydatów do grup na właściwych poziomach.

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1
  tel. 730 002 974
 • Kościerzyna
  Szkoła Branżowa w Kościerzynie
  ul. Leona Heykego 28
  tel. 577 150 433

tel. 730 002 974Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt, w ramach którego prowadzimy rekrutację jest skierowany do osób mających co najmniej 18 lat, mieszkających w województwie pomorskim, pracujących w sektorze MMŚP (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa) lub w podmiotach ekonomii społecznej/przedsiębiorstwach społecznych z  wykształceniem max. średnim (max. ukończone liceum, technikum lub szk. zawodowa) lub  w wieku 50+ (bez względu na poziom wykształcenia).