Akademia integracji

Masz co najmniej 18 lat?

Mieszkasz w gminach powiatu bytowskiego, kościerskiego, słupskiego lub chojnickiego o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego?

Jesteś osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. bez pracy?
 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia w formia aktywizacji społecznej i zawodowej w ramach projektu "Akademia integracji". W ramach projektu skorzystasz z:

1) wsparcia w ramach aktywizacji społecznej:

 1. opracowanie dla każdego uczestnika indywidualnej ścieżki reintegracji uwzględniającej diagnozę jej sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb;
 2. indywidulanych konsultacji psychologicznych 
 3. indywidulanych konsultacji  prawno-obywatelskich,
 4. warsztatów grupowych pn. „Trening umiejętności społecznych i zdrowia emocjonalnego”
 5. warsztatów grupowych dotyczące wizerunku i wizażu,odpowiedniego ubioru, zachowania, form grzecznościowych
 6. wyjazdu do instytucji kultury kształtujące kompetencje społeczne.

2) wsparcia w ramach aktywizacji zawodowej (wyłacznie po zrealizowaniu wsparcia zaplanowanego w ramach aktywizacji społecznej), w tym:

 1. grupowe poradnictwo zawodowe składające się z warsztatów dot. sytuacji na rynku pracy oraz aktywnych metod jej poszukiwania (8 godzin) oraz warsztatów dot. sporządzania CV i listu motywacyjnego (8 godzin);
 2. wizyta studyjna u przedsiębiorcy/pracodawcy, w szczególności z branż kluczowych dla regionu lub zatrudniających na stanowiskach deficytowych w regionie, w których obserwuje się braki kadrowe;
 3. szkolenia zawodowe zakończone egzaminami, które mają potwierdzić nabyte kwalifikacje/kompetencje zawodowe, w tym np.:
  • pracownik biurowy,
  • stylizacja paznokci,
  • prawo jazdy kat. C, D, E z kursem na przewóz osób/rzeczy
  • operator wózka widłowego,
  • spawacz MIG, MAG, TIG,
  • operator CNC,
  • projektowanie wnętrz,
  • projektowanie SOLIDWORKS,
  • usuwania wgnieceń karoserii bez lakierowania
  • i wiele innych;
  •  
 4. staże przyuczające do zawodu

stypendium stażowe 1033,70 zł netto (na rękę) miesięcznie oraz ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i NNW

od 1 września 2020 r, wysokość stypendium wynosi 1440,00 zł netto!

długość stażu – do max. 6 miesięcy

Każdy z uczestników projektu otrzyma pełną ofertę wsparcia, obejmującą wszystkie formy pomocy, których potrzeba zastosowania zostanie zidentyfikowana u niego w trakcie tworzenia indywidualnej ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej, jako niezbędnych w celu przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej i  poprawy jego sytuacji na rynku pracy lub uzyskania zatrudnienia. Powyższe zostanie zrealizowane mając na uwadze zgodność z zapisami projektu „Akademia integracji” oraz kwotę dofinansowania przyznaną na realizację projektu.

Uczestnikom projektu przysługuje zwrot kosztów dojazdu na formy wsparcia zaplanowane w projekcie oraz zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną w związku z udziałem w szkoleniu, gdy jest realizowane min. 8 h godzin/dziennie i stażu zawodowym

Cele projektu

Celem projektu jest przez 24m-ce włączenie społeczne  i powrót na rynek pracy 66 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym mających miejsce zamieszkania na terenie gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego z powiatów: bytowskiego, kościerskiego, słupskiego i chojnickiego przez podjęcie działań z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej.  

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

a) ma ukończony 18 rok życia i jest osobą w wieku aktywności zawodowej;

b) jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, tj. należy co najmniej do jednej z grup:

 1. osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 2. osoby kwalifikujące się do objęcia wsparciem przez pomoc społeczną, tj. spełniające co najmniej jeden z warunków określonych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tzn. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klęski żywiołowej lub ekologicznej;
 3. osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 4. osoby przebywające w pieczy zastępczej, w tym również osoby przebywające w pieczy zastępczej na warunkach określonych w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, lub opuszczające pieczę zastępczą, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 5. osoby przebywające w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 z późn.zm.);
 6. osoby z niepełnosprawnością, tj. osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020;
 7. członkowie gospodarstw domowych sprawujący opiekę nad osobą z niepełnosprawnością, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze względu na konieczność sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością;
 8. osoby niesamodzielne;
 9. osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań;
 10. osoby odbywające kary pozbawienia wolności w formie dozoru elektronicznego;
 11. osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

c) ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia tj. gminy: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie, gm. miejska Kościerzyna, Karsin, Liniewo, Nowa Karczma, gmina miejska i wiejska Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny, Kępice, Potęgowo, Dębnica Kaszubska;

d) jest osobą bezrobotną lub bierną zawodowo;

   e) dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminie rekrutacji do biura projektu;

Spełnienie powyższym kryteriów jest weryfikowane dwukrotnie tj. na etapie rekrutacji do projektu oraz w dniu przystąpienia danego uczestnika do projektu, tj. w dniu pierwszej formy wsparcia, kiedy uczestnik podpisuje deklarację uczestnictwa w projekcie.

 

Preferowaną grupą uczestników/czek projektu są osoby:

 1. doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (współwystępowanie różnych przesłanek spośród wskazanych);
 2. o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 3. z niepełnosprawnością sprzężoną (u których stwierdzono występowanie dwóch lub więcej niepełnosprawności)
 4. z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi (w rozumieniu zgodnym z Międzynarodową Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych).

W sumie w ramach projektu objętych wsparciem zostanie 66 mieszkańców/nek powiatu  bytowskiego, słupskiego, chojnickiego i kościerskiego, zamieszkujących na terenie gmin o ponadprzeciętnym poziomie wykluczenia społecznego, w tym co najmniej 50% osób z niepełnosprawnościami.

 

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro projektu
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2
 • Telefon
  796 005 035

 • Poczta e-mail
  integracja@marmolowski.pl

Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: listopad 2019 r. - październik 2021 r.

I edycja rekrutacji: 20 - 31 stycznia 2020 r. (ZAKOŃCZONA)

II edycja rekrutacji: 31.08.2020 r. - 11.09.2020 r. 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu od 16.09.2020r. do wyczerpania miejsc.

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostały jeszcze 3 miejsca dla uczestników projektu ,, Akademia integracji". W związku z powyższym od 16.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszych 2 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami i 1 osoby bez niepełnosprawności, które złożą dokumenty rekrutacyjne. 

PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (pdf)-pobierz 

AKTUALIZACJA

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu od 24.09.2020r. do wyczerpania miejsc.

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostało jeszcze 1 miejsce dla uczestników projektu ,, Akademia integracji". W związku z powyższym od 24.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszej osoby bezrobotnej z niepełnosprawnościami, która złoży dokumenty rekrutacyjne. 

PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (pdf)-pobierz 

Złoż formularz zgłoszeniowy - POBIERZ GO TUTAJ

Rekrutacje do projektu będą prowadzone zgodnie z załączonym poniżej planem rekrutacji.

PLAN 2. REKRUTACJI (pdf) - pobierz 

PLAN 2. REKRUTACJI (doc) - pobierz

PLAN REKRUTACJI (pdf) - pobierz 

PLAN REKRUTACJI (doc) - pobierz

 

REGULAMIN PROJEKTU:

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia integracji” (DOC)

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia integracji” (PDF)

Załączniki do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia integracji” (DOC,PDF)

INNE WAŻNE DOKUMENTY (do pobrania):

a) dot. szkoleń i staży zawodowych

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (DOC)

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (PDF)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (DOC)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (PDF)

Wniosek o przyjęcie na staż (DOC)

Wniosek o przyjęcie na staż (PDF)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia integracji” (DOC)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia integracji” (PDF)

 

b) dot. zwrotu kosztów dojazdu

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia integracji” (DOC)

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia integracji” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż zawodowy (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (PDF)

Oświadczenie przewożnika o cenie biletu na danej trasie (PDF)

 

c) dot. zwrotu kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi do lat 7/os. zależną

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia integracji” (DOC)

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia integracji” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów opieki (PDF)

Zaświadczenie o poniesionych kosztach opieki (PDF)
 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 987 772,19 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 839 606,36 zł

Planowane rezultaty i produkty projektu

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 17 osób (11 kobiet, 6 mężczyzn);

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu - 27 osób (17 kobiet, 10 mężczyzn);

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu Programu - 11osób (7 kobiet, 4 mężczyzn);

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w Programie  - 66 osób (42 kobiety, 24 mężczyzn);

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 33 osoby (21 kobiet, 12 mężczyzn).

 

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie:

 •  Uzyskanie przez min. 40% uczestików projektu kwalifikacji lub kompetencji zawodowych;
 •  Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego dla uczestników z niepełnosprawnościami na poziomie min. 12%;
 • Osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego dla uczestników bez niepełnosprawności na poziomie min. 25%;
 • Osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej mierzonego dla uczestników z niepełnosprawnościami na poziomie min. 34%;
 • Osiągnięcie wskaźnika efektywności społecznej mierzonego dla uczestników bez niepełnosprawności na poziomie min. 34%;
 • Zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o min. 17 osób;
 • Rozpoczęcie poszukiwania pracy przez 11 uczestników biernych zawodowo.