Projekt „Akademia przedsiębiorczości”

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuję uczestników projektu „Szkoła biznesu”, że w dniach 29.11.2017 r., 30.11.2017 r. oraz 01.12.2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości". Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 15.30 w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się przy ul. Krzywoustego 1, Lębork. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do  regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa w ramach projektu „Akademia przedsiębiorczości”- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
 2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał,aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
 3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
 6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.marmolowski.pl -> zakładka "Akademia przedsiębiorczości". W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Punkt obsługi uczestników „Akademia przedsiębiorczości”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Akademia przedsiębiorczości”

 

**************************************************************************************************************************************************

 

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz dotacji na otwarcie własnej firmy i wsparcia w początkowym okresie jej prowadzenia.

W ramach projektu możesz otrzymać ponad 40 000 zł na rozpoczęcie własnego biznesu:

 • ponad 23,3 tys. zł dotacji na otworzenie własnej firmy,
 • 16,8 tys. zł wsparcia przez pierwsze miesiące działalności.

 

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające w powiecie lęborskim, które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • kobiety.

 

Informacje i zgłoszenia

 • Lębork
  PCE Marmołowski
  Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Krzywoustego 1
 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1

tel. 730 000 528Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – czerwiec 2018

Rekrutacja do projektu: luty/marzec 2017

Start działalności i wypłata dotacji: maj/czerwiec 2017

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw oraz aktywizacja zawodowa osób mających miejsce zamieszkania w powiecie lęborskim pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego, umożliwiającego otwarcie i prowadzenie samodzielnie własnej działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35 miejsc pracy;
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 34 osoby;

Wartość projektu: 1 650 580,46 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 402 993,39 zł