Projekt „Akademia zatrudnienia 2”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy?
 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu "Akademia zatrudnienia 2". W ramach projektu możesz skorzystać z wybranych form wspacia:

 • bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne

 • bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje:
  • komputerowe ECCC,
  • drwal-operator pilarki,
  • prawo jazdy kat. C, D, E z kursem na przewóz osób/rzeczy
  • inne dostosowane do potrzeb uczestników
 • staże zawodowe ze stypendium
  stypendium ok. 1000 zł netto (na rękę) miesięcznie
  długość stażu – do 6 miesięcy

 • zwrot kosztów dojazdu na doradztwo, szkolenia i staże

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną podczas doradztwa, szkolenia i stażu

 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży

Uczestnicy projektu

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które mają co najmniej 30 lat i należą do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)

 • osoby powyżej 50 roku życia.

 • kobiety (bez względu na wiek, wykształcenie, czy długotrwałość bezrobocia)

Informacje i zgłoszenia

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1
 • Lębork
  Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. B. Krzywoustego 1
 • Kościerzyna
  Fundacja Inkubator
  ul. Strzelecka 34

tel. 796 005 035Rekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: wrzesień 2017 – luty 2020

Rekrutacja do projektu: prowadzona w sposób ciągły aż do wyczerpania miejsc przewidzianych w projekcie

Plan rekrutacji

Regulamin projektu

Cele projektu

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Bytowie, Kościerzynie i Lęborku poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach.

Planowane efekty projektu

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 36 osób (22 kobiety, 14 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 8 osób (5 kobiet, 3 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie os.  - 7 osób (4 kobiety, 3 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 51 osób (31 kobiet, 20 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 51 osób (31 kobiet, 20 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn);

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie (RW) – 145 osób (88 kobiet, 57 mężczyzn);

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie – 32 osoby (19 kobiet, 13 mężczyzn);

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn);

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 72 osoby (43 kobiety, 29 mężczyzn);

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 999 259,52 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 699 370,59 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską