Projekt „Akademia zatrudnienia 3”

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy?
 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego i szkoleniowego oraz na staże zawodowe ze stypendium w ramach projektu "Akademia zatrudnienia 3". W ramach projektu możesz skorzystać z wybranych form wspacia:

 • bezpłatne doradztwo i poradnictwo zawodowe lub wsparcie psychologiczne

 • bezpłatne szkolenia zawodowe zakończone egzaminami potwierdzającymi kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, w tym m.in. :
  • pracownik biurowy,
  • stylizacja paznokci,
  • prawo jazdy kat. C, D, E z kursem na przewóz osób/rzeczy
  • operator wózka widłowego,
  • spawacz MIG, MAG, TIG,
  • operator CNC,
  • projektowanie wnętrz,
  • projektowanie SOLIDWORKS,
  • usuwania wgnieceń karoserii bez lakierowania
  • i wiele innych.
 • staże zawodowe ze stypendium
  stypendium stażowe ok. 1000 zł netto (na rękę) miesięcznie oraz ubezpieczenie zdrowotne, społęczne i NNW UWAGA!!! Od 1 września 2020 r. stypendium stażowe wynosi 1440,00 zł netto.

 • długość stażu – do max. 6 miesięcy

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże zawodowe

 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem / dziećmi / osobą zależną w związku z udziałem w szkoleniu, gdy jest realizowane min. 8 h godzin/dziennie i stażu zawodowym

 • ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i NNW podczas staży i szkoleń

Cele projektu

Celem projektu jest przez 30 m-cy podniesienie zdolności do zatrudnienia 145 osób bezrobotnych zarejestrowanych w ewidencji osób bezrobotnych poprzez nabycie kwalifikacji/kompetencji zawodowych w wyniku udziału w szkoleniach/kursach zawodowych oraz/lub nabycie umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w wyniku udziału w stażach przyuczających do zawodu

 

Uczestnicy projektu

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne zarejestrowane w ewidencji osob bezrobotnych, mieszkające na terenie powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego, które mają co najmniej 30 lat.

Co najmniej 80% uczestników projektu muszą stanowić osoby należące co najmniej do jednej z poniższych grup:

 • osoby długotrwale bezrobotne,

 • osoby z niepełnosprawnościami,

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)

 • osoby powyżej 50 roku życia.

 • kobiety (bez względu na wiek, wykształcenie, czy długotrwałość bezrobocia)

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów
 • Kontakt tel.
  tel. 530 685 323
 • Poczta e-mail
  az@marmolowski.plRekrutacja do projektu

III edycja rekrutacji: 15.03.2021-26.03.2021 r. 

PLAN 3. REKRUTACJI (pdf)

PLAN 3. REKRUTACJI (doc)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu od 16.09.2020r. do wyczerpania miejsc.

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostało jeszcze 18 miejsc dla uczestników projektu ,,Akademia zatrudnienia 3". W związku z powyższym od 16.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszych 18 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które złożą dokumenty rekrutacyjne. 

 PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (pdf)

 PLAN REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ (doc)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II edycja rekrutacji: 31.08.2020-11.09.2020r. 

PLAN 2. REKRUTACJI (pdf)

PLAN 2. REKRUTACJI (doc)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Okres realizacji projektu: listopad 2019 r. - kwiecień 2022 r.

I edycja rekrutacji: 12 - 22 listopada 2019 r. Złoż formularz zgłoszeniowy - POBIERZ GO TUTAJ

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona zgodnie z załączonym poniżej planem rekrutacji.

PLAN 1. REKRUTACJI (pdf)

PLAN 1. REKRUTACJI (doc)

 

 

REGULAMIN PROJEKTU:

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia zatrudnienia 3” (DOC)

Regulamin projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia zatrudnienia 3” (PDF)

Załączniki do Regulaminu projektu i rekrutacji do projektu pn. „Akademia zatrudnienia 3” (DOC,PDF)

INNE WAŻNE DOKUMENTY (do pobrania):

a) dot. szkoleń i staży zawodowych

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (DOC)

Wzór umowy organizacji stażu przyuczającego do zawodu (PDF)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (DOC)

Wzór umowy o realizacji szkoleń nadających kwalifikacje/kompetencje zawodowe (PDF)

Wniosek o przyjęcie na staż (DOC)

Wniosek o przyjęcie na staż (PDF)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3” (DOC)

Wytyczne dot. adaptacji stażysty w miejscu realizacji stażu zawodowego w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3” (PDF)

 

b) dot. zwrotu kosztów dojazdu

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” (DOC)

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu dla uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów przejazdu na staż zawodowy (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na szkolenie zawodowe (PDF)

Oświadczenie przewożnika o cenie biletu na danej trasie (PDF)

 

c) dot. zwrotu kosztów opieki na dzieckiem/dziećmi do lat 7/os. zależną

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” (DOC)

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 lub osobą zależną dla uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” (PDF)

Wniosek o zwrot kosztów opieki (PDF)

Zaświadczenie o poniesionych kosztach opieki (PDF)
 

 

Planowane efekty projektu

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 50 osób (29 kobiety, 21 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 50 osób (29 kobiety, 21 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie os.  - 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu - 51 osób (30 kobiet, 21 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie - 51 osób (30 kobiet, 21 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie - 10 osób (6 kobiety, 4 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu, w tym liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie - 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn);

 • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w Programie (RW) – 145 osób (84 kobiet, 61 mężczyzn);

 • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w Programie – 29 osoby (17 kobiet, 12 mężczyzn);

 • Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w Programie – 15 osób (9 kobiet, 6 mężczyzn);

 • Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w Programie – 22 osoby (13 kobiet, 9 mężczyzn);

 • Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w Programie – 73 osoby (42 kobiety, 31 mężczyzn);

Najważniejszymi efektami realizacji projektu będzie uzyskanie przez co najmniej 35% uczestników projektu kwalifikacji zawodowych oraz osiągnięcie wskaźnika efektywności zatrudnieniowej mierzonego w stosunku do uczestników projektu znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy co najmniej na poziomie 45% i dla pozostałych uczestników na poziomie co najmniej 60%.

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 995 010,06 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 661 758,55 zł