"

 

Sprawujesz opiekę na dzieckiem do lat 3?

Mieszkasz lub pracujesz w gminie Bytów?

Ten projekt jest dla Ciebie!

 

PCE "Marmołowski" realizuje projekt

"Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy"

Cel projektu

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnienia wśród osób opiekujących się dziećmi do 3 lat mieszkających i/lub pracujących w gminie Bytów poprzez utworzenie 19 miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w żłobku prowadzonym przez PCE Marmołowski umożliwiające wejście/powrót na rynek pracy i zwiększające szanse na utrzymania pracy. 

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca jednocześnie poniższe kryteria:

 • osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem w wieku od 1 roku do lat 3;
 • osoba posiadająca miejsce zamieszkania lub pracy na terenie gminy Bytów;
 • osoba bezrobotne lub osoba bierna zawodowo pozostająca poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywające na urlopach wychowawczych w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy lub osoba pracująca sprawująca opiekę nad dziećmi do lat 3.

 

Wsparcie w projekcie:

W ramach projektu min. 19 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 zostanie objętych opieką żłobkową realizowaną wg następujących zasad/standardów:

 • opieka żłobkowa będzie realizowana w jednym oddziale w okresie od 01.09.2020 r. do 31.08.2021 r. w budynku pozbawionym barier architektonicznych spełniającym wszystkie normy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • opieka będzie realizowana w dni robocze w godzinach od 6:00 do 18:00, przy czym opieka na rzecz danego dziecka nie będzie realizowana w wymiarze przekraczającym 10 godzin dziennie;
 • opieka będzie realizowana przez kadrę posiadającą co najmniej kwalifikacje wskazane w ustawie z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. Nr 45 z 2011r., poz. 235 z późn. zm.);
 • opieka będzie realizowana zgodnie z programem dnia wskazującym na godziny posiłków, zadań wychowawczo–edukacyjnych, odpoczynków, zabaw dowolnych, czynności higieniczno–sanitarnych po posiłkach z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci;
 • w ramach sprawowanej opieki będą  realizowane m.in. zabawy swobodne i zajęcia wg zainteresowań dzieci, zajęcia integracyjne, ruchowe koordynujące całe ciało dziecka, doskonalące zmysł równowagi, ze śpiewem i tańcem, plastyczne, manipulacyjne, kształtowanie umiejętności samoobsługowych, treningi czystości, przed snem słuchanie bajek, kołysanek, muzyki relaksacyjnej, zabawy na świeżym powietrzu; w trakcie sprawowanej opieki dzieciom zostaną zapewnione niezbędne materiały papiernicze i plastyczne niezbędne do realizowania wskazanych zajęć;
 • opiekunowie sprawujący opiekę będą zobowiązani do przekazywania dzieciom wiedzy wolnej od stereotypowego postrzegania ról kobiet i mężczyzn;
 • opiekunowie będą prowadzić obserwacje pedagogiczno-rozwojowe, a spostrzeżenia przekazywać indywidualnie opiekunom dzieci;
 • dzieci w czasie pobytu będą miały zapewnione całodniowe wyżywienie zgodne z wymaganiami dla danej grupy wiekowej wynikającymi z aktualnych norm żywienia dla populacji polskiej opracowywanych przez Instytut Żywności i Żywienia, a także z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb żywieniowych dzieci (w szczególności alergii pokarmowych); koszt wyżywienia dzieci będą ponosić uczestnicy projektu;
 • w czasie sprawowania opieki dzieciom zostaną zapewnione środki pielęgnacyjne takie jak chusteczki nawilżające, kremy, balsamy, a uczestnicy projektu będą zobowiązani zapewnić jednorazowe pieluszki dla dzieci, nad którymi sprawują opiekę;

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Drzymały 26A
  77-100 Bytów
 • Kontakt tel.
  tel. 796 000 043
 • Poczta e-mail
  forkids@marmolowski.plPlanowane efekty:

Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - 19 miejsc

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w Programie - 19 osób (17 kobiet, 2 mężczyzn)

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu Programu - 5 osób (4 kobiety, 1 mężczyzna)

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu Programu - 4 osoby (4 kobiety)

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 541 773,75 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 460 507,69 zł