Dotacje na start

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Jesteś w wieku 18-29 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy lub osoba bierna zawodowo?

Marzysz o własnym biznesie?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego w ramach projektu "Dotacje na start".

W ramach projektu możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

1) Indywidualizacja wsparcia i pomocy w określeniu celów zawodowych, w tym:

 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym analiza sytuacji zawodowej  wszystkich uczestników projektu, omówienie działań umożliwiających lepsze przygotowanie się do prowadzenia własnej firmy, wskazanie podjęcia działań dostosowawczych do wymogów rynku, omówienie praktycznych aspektów prowadzenia firmy;
 • coaching grupowy - celem zajęć będzie wzmocnienie i wsparcie uczestników w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (tj. otwarcia własnej firmy), podniesienie u uczestników poczucia własnej wartości, wsparcie z znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (co istotne w rozpoczynaniu własnej firmy szczególnie przez kobiety), wzmocnienie kompetencji miękkich tj. samodzielność, efektywna komunikacja;

 

2) Wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy, których tematyka będzie dotyczyć m.in. zasad otwierania działalności gospodarczej, księgowości małych podmiotów gospodarczych, podatków, kwestii prawnych, prawa pracy w kontekście zatrudniania pracowników, marketingu firmy, pisania biznesplanu 
 • doradztwo indywidualne dot. sporządzania biznesplanu, w tym pomoc uczestnikom w tworzeniu biznesplanu, wskazanie zasad tworzenia, merytoryczna analiza przyjętych przez uczestników założeń;

 

3) Wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym:

 • jednorazowa dotacja inwestycyjna na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1800,00 zł/m-c (łącznie 21 600,00 zł);

 

4) Wsparcia doradczego w początkowym okresie prowadzenia firmy - indywidualne doradztwo specjalistyczne w wymiarze 10 godz./os. - tematyka doradztwa dobrana dla każdego uczestnika indywidualnego zgodnie z jego potrzebami. Celem doradztwa będzie wsparcie uczestników projektu w efektywnym wykorzystaniu przyznanego wsparcia w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie w rozwoju firmy.

Cel projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie 16 osób pozostających bez zatrudnienia (6 biernych zawodowo oraz 10 bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku do 30 lat poprzez udzielenie im pomocy szkoleniowo-doradczej oraz finansowej w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1. ma od 18 lat do 29 lat;
 2. jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy;
 3. nie jest osobą pracującą;
 4. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
 5. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osób z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
  1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  5. matki przebywające w domach samotnej matki,
  6. osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  7. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  8. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)         w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w pkt. 1-8
 6. nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 7. nie posiadała aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 8. nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”)
 9. nie korzysta lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 10. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 11. nie pozostaje z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danej osoby;
 12. nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych oraz pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
 13. nie była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat  w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;
 14. jest zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej;
 15. zgłaszając się do projektu planuje otrzymać środki finansowe w ramach projektu i przeznaczyć je na otwarcie działalności gospodarczej, która nie była prowadzona wcześniej przez członka jego rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla planowanej działalności.
 16. nie planuje rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych z uzyskania wsparcia oraz nie planuje przeznaczyć udzielonego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków wykluczonych zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
 17. w związku z uzyskaniem pomocy w ramach projektu nie przekroczy maksymalnej kwoty pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów wynoszącej 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów
 • Kontakt tel.
  tel. 730 000 528
  tel. 796 000 043
 • Poczta e-mail
  nowy.start@marmolowski.pl Informujemy, że od dnia 17.04.2020 r. biuro projektu mieści się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w sali nr 1 na parterze budynku. Dostęp do biura jest pozbawiony barier architektonicznych. Dotychczasowe punkty obsługi uczestników znajdujące się w Kościerzynie i Lęborku z dniem 17.04.2020 r. zostały zlikwidowane.

 

W zalaczeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe, a tym samym listę osób, którym przyznano wsparcie finansowe w ramach proektu "Dotracje na start"

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU "DOTACJE NA START" - pobierz

OSTATECZNA LISTA RANKINGOWA OCENY WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU "DOTACJE NA START" - pobierz

 

Rekrutacja do projektu - ZAKOŃCZONA

Rekrutacja do projektu: 4 MAJA - 15 MAJA 2020 r. do godz. 15:30.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane we wskazanym okresie złożyć co najmniej Formularz zgłoszeniowy do projektu (TUTAJ) oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania sie z Regulaminem rekrutacji do projektu, który wskazauje m.in. na szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz przebieg procedury rekrutacji do projektu. 

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn."DOTACJE NA START" (DOC) - AKTUALIZACJA 14.04.2020 r.
PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn."DOTACJE NA START" (PDF) - AKTUALIZACJA 14.04.2020 r.
 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”(DOC) - POBIERZ - OBOWIĄZUJĄCY OD 13.05.2020 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZOBOWIĄZUJĄCY OD 13.05.2020 r.

Załączniki do w/w Regulaminu (DOC, PDF) - POBIERZ

 

Regulamin rekrutacji do projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ- OBOWIĄZUJĄCY

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ- OBOWIĄZUJĄCY

Załączniki do Regulaminu (DOC,PDF) - POBIERZOBOWIĄZUJĄCE

******************************************************************************************

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ- NIEOBOWIĄZUJĄCY

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZNIEOBOWIĄZUJĄCY

Załączniki do Regulaminu (DOC,PDF) - POBIERZNIEOBOWIĄZUJĄCE

Inne przydatne dokumenty:

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu  dla uczestników projektu „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ

Regulaminu zwrotu kosztów dojazdu  dla uczestników projektu „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ

WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU NA FORMY WSPARCIA ZAPLANOWANE W RAMACH PROJEKTU „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ

Oświadczenie przewoźnika realizującego usługi transportu publicznego o cenie najtańszego biletu na danej trasie (DOC) - POBIERZ

Oświadczenie przewoźnika realizującego usługi transportu publicznego o cenie najtańszego biletu na danej trasie (PDF) - POBIERZ

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 dla uczestników projektu „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ

Regulamin zwrotu (refundacji) kosztów opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 7 dla uczestników projektu „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ

WNIOSEK O ZWROT/REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI W CZASIE TRWANIA FORM WSPARCIA ZAPLANOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ

WNIOSEK O ZWROT/REFUNDACJĘ KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIECKIEM/DZIEĆMI W CZASIE TRWANIA FORM WSPARCIA ZAPLANOWANYCH W RAMACH PROJEKTU „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ

Zaświadczenie o poniesionym koszcie opieki nad dzieckiem (DOC) - POBIERZ

Zaświadczenie o poniesionym koszcie opieki nad dzieckiem (PDF) - POBIERZ

*********************************************************************************************************

 

Poniżej prezentujemy harmonogram projektu, zastrzegając sobie prawo do jego aktualizacji, o czym będzie informować na bieżąco na niniejszej stronie internetowej

Harmonogram realizacji projektu:

STYCZEŃ - LUTY 2020 r.                                                                                      Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych i regulaminów projektu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nt. projektu                

16- 27 MARCA 2020 r. 

30 MARCA-10 KWIETNIA 2020 r.

17 - 30 KWIETNIA 2020 r.

NOWY TERMIN:

od 4 MAJA 2020 r.      
do 15 MAJA 2020 r. do godz. 15:30

Rekrutacja uczestników do projektu

MARZEC/KWIECIEŃ 2020 r.

MAJ 2020 r.

 Przeprowadzenie procedury wyboru uczestników projektu

KWIECIEŃ 2020 r.

MAJ/CZERWIEC 2020 r.

Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie indywidualnych planów działania i przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych 

KWIECIEŃ 2020 r.

CZERWIEC 2020 r.

Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego i coachingu

KWIECIEŃ - MAJ 2020 r. 

CZERWIEC 2020 r.

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania doradcze mające na celu wsparcie uczestników w sporządzeniu biznes planu

MAJ 2020 r. 

CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.

Składanie biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe i ocena w/w dokumentów sporządzonych przez uczestników projektu
CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.                          Podpisywania umów o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacja i wsparcie pomostowe) oraz wypłata dotacji oraz 1. transzy wsparcia finansowego
LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 r. -              CZERWIEC/LIPIEC 2021 Wypłata wsparcia pomostowego w comiesięcznych transzach, kontrole prowadzonych działalności gospodarczych, korzystanie przez uczestników projektu z indywidualnego doradztwa specjalistycznego

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”

Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Wartość projektu: 987 486,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 832 253,83 zł