Dotacje na start

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Jesteś w wieku 18-29 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy?

Marzysz o własnym biznesie?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego w ramach projektu "Dotacje na start".

W ramach projektu możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

1) Indywidualizacja wsparcia i pomocy w określeniu celów zawodowych, w tym:

  • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”;
  • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym analiza sytuacji zawodowej  wszystkich uczestników projektu, omówienie działań umożliwiających lepsze przygotowanie się do prowadzenia własnej firmy, wskazanie podjęcia działań dostosowawczych do wymogów rynku, omówienie praktycznych aspektów prowadzenia firmy;
  • coaching grupowy - celem zajęć będzie wzmocnienie i wsparcie uczestników w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (tj. otwarcia własnej firmy), podniesienie u uczestników poczucia własnej wartości, wsparcie z znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (co istotne w rozpoczynaniu własnej firmy szczególnie przez kobiety), wzmocnienie kompetencji miękkich tj. samodzielność, efektywna komunikacja;

 

2) Wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

  • szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy, których tematyka będzie dotyczyć m.in. zasad otwierania działalności gospodarczej, księgowości małych podmiotów gospodarczych, podatków, kwestii prawnych, prawa pracy w kontekście zatrudniania pracowników, marketingu firmy, pisania biznes planu 
  • doradztwo indywidualne dot. sporządzania biznesplanu, w tym pomoc uczestnikom w tworzeniu biznes planu, wskazanie zasad tworzenia, merytoryczna analiza przyjętych przez uczestników założeń;

 

3) Wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym:

  • jednorazowa dotacja inwestycyjna na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł
  • wsparcie pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1800,00 zł/m-c (łącznie 21 600,00 zł);

 

4) Wsparcia doradczego w początkowym okresie prowadzenia firmy - indywidualne doradztwo specjalistyczne w wymiarze 10 godz./os. - tematyka doradztwa dobrana dla każdego uczestnika indywidualnego zgodnie z jego potrzebami. Celem doradztwa będzie wsparcie uczestników projektu w efektywnym wykorzystaniu przyznanego wsparcia w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie w
rozwoju firmy.

Cel projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie 16 osób pozostających bez zatrudnienia (6 biernych zawodowo oraz 10 bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku do 30 lat poprzez udzielenie im pomocy szkoleniowo-doradczej oraz finansowej w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

  1. ma od 18 lat do 29 lat;
  2. jest osobą bierną zawodowo lub jest osobą niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy;
  3. nie jest osobą pracującą;
  4. nie jest osobą bezrobotną zarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy;
  5. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego ) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
  6. nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
  7. nie posiadała aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu, w tym także w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie miała zawieszonej działalności gospodarczej;
  8. nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”) 
  9. nie korzystała lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
  10. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
  11. nie pozostaje z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danej osoby;
  12. nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych oraz z pracownikami w/w firmy uczestniczącymi w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów i formularzy zgłoszeniowych do projektu
  13. nie byłem zatrudniony w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat  w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;
  14. nie jest uczestnikiem innego projektu, który ma zbieżny zakres wsparcia i te same założenia oraz którego celem jest powrót na rynek pracy/aktywizacja zawodowa, w tym w szczególności projektów realizowanych w ramach Poddziałania 1.2.1 POWER oraz Poddziałania 6.1.2. oraz Działania 5.6 RPO WP;
  15. kwalifikuje się do uzyskania pomocy de minimis;
  16. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osoby z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
    • osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
    • osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
    • matki przebywające w domach samotnej matki,
    • osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
    • osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
    • osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie).

w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w punktach powyżej;

Informacje i zgłoszenia

  • Bytów
    PCE Marmołowski
    ul. ul. Zaułek Drozdowy 2
  • Lębork
    Inkubator Przedsiębiorczości
    ul. B. Krzywoustego 1
  • Kościerzyna
    budynek "Szkoły Branżowej"
    ul. Strzelecka 34

tel.730 000 528 Informujemy, że biuro projektu mieszczące się w Lęborku przy ul. B. Krzywoustego 1 oraz punkt obsługi uczestników w Kościerzynie przy ul. Strzeleckiej 34 znajdują się w budynkach pozbawionych barier architektonicznych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie z niepełnosprawnością ruchową zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy dostępnymi w w/w lokalizacjach. 

Osoby z niepełnosprawnością ruchową, które chciałyby uzyskać informację nt. projektu  lub złożyć dokumenty rekrutacyjne w miejscowości Bytów zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod nr 796 000 043, w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania z kadrą projektu w innym niż wskazano budynku bez barier architektonicznych w Bytowie.

 

Rekrutacja do projektu

Zgodnie z harmonogramem projektu rekrutacja do projektu będzie prowadzona w MARCU 2020 r.

Szczegółowe informacje nt. terminu i zasad rekrutacji do projektu będą dostępne wkrótce na niniejszej stronie internetowej.

Poniżej prezentujemy harmonogram projektu, zastrzegając sobie prawo do jego aktualizacji, o czym będzie informować na bieżąco na niniejszej stronie internetowej

(kadra projektu będzie w szczególności dążyć do przyśpieszenia rozpoczęcia terminu rekrutacji do projektu, a następnie optymalnego, mając na uwadze założenia projektu, skrócenia okresu oczekiwania uczestników projektu na otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Harmonogram realizacji projektu:

STYCZEŃ - LUTY 2020 r.                                                                                      Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych i regulaminów projektu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nt. projektu                
MARZEC 2020 r.  Rekrutacja uczestników do projektu i przeprowadzenie procedury wyboru uczestników projektu
KWIECIEŃ 2020 r. Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie indywidualnych planów działania i przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych 

KWIECIEŃ 2020 r.

Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego i coachingu
KWIECIEŃ - MAJ 2020 r.  Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania doradcze mające na celu wsparcie uczestników w sporządzeniu biznes planu
MAJ 2020 r.  Składanie biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe i ocena w/w dokumentów sporządzonych przez uczestników projektu
CZERWIEC 2020 r.                          Podpisywania umów o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacja i wsparcie pomostowe) oraz wypłata dotacji oraz 1. transzy wsparcia finansowego
LIPIEC 2020 r. -                  CZERWIEC 2021 r.         Wypłata wsparcia pomostowego w comiesięcznych transzach, kontrole prowadzonych działalności gospodarczych, korzystanie przez uczestników projektu z indywidualnego doradztwa specjalistycznego

 

Planowane efekty projektu

  • Liczba osób poniżej 30 lat, które prowadziły przez co najmniej 12 miesięcy działalność gospodarczą otwartą ze wsparciem w ramach programu – 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób pracujących łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, po opuszczeniu programu - 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 16 miejsc pracy;

  • Liczba osób, które podwyższyły kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej  - 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem w programie - 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn);

  • Liczba osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem w programie - 1 osoba (1 kobieta);

  • Liczba osób bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy objętych wsparciem w programie - 10 osób (7 kobiet, 3 mężczyzn);

  • Liczba osób, które zostały objęte Indywidualnymi Planami Działania w ramach projektu z wykorzystaniem aplikacji WOPZ -16 osób ( 11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób z niepełnosprawnościami i/lub osób długotrwale bezrobotnych niezarejestrowanych w urzędzie pracy i/lub osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w ramach projektu – 3 osoby (2 kobiety, 1 mężczyzna);

  • Liczba osób do 30 roku życia, które uczestniczyły w szkoleniach przygotowujących do samodzielnego
    prowadzenia działalności gospodarczej  – 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w programie – 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób, które w ramach projektu skorzystały z indywidualnych usług doradczych o charakterze specjalistycznym w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej – 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

  • Liczba osób posiadających miejsce zamieszkania na terenie miasta średniego Bytów, Lębork, Kościerzyna – 5 osób (3 kobiety, 2 mężczyzn);

  • Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem w programie – 6 osób (4 kobiety, 2 mężczyzn);

  • Liczba osób poniżej 30 lat z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie - 1 osoba (1 kobieta);

  • Liczba osób, które podjęły działalność gospodarczą - 16 osób (11 kobiet, 5 mężczyzn);

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I. „Osoby młode na rynku pracy”

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”

Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego”

Wartość projektu: 987 486,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 832 253,83 zł