Dotacje na start

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

UWAGA! Kolejna zmiana terminu rekrutacji!

UWAGA! Od dnia 17.04.2020 r. obowiązuje

nowa wersja "Regulamin rekrutacji uczestników do projektu"

UWAGA! Zmiana miejsca przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych

(wyłącznie ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów)

oraz zmiana adresu biura projektu!!!

Rekrutacja do projektu: 4 MAJA - 15 MAJA 2020 r.

do godz. 15:30!!!

 

Jesteś w wieku 18-29 lat?

Mieszkasz w powiecie bytowskim, kościerskim lub lęborskim?

Jesteś osobą bez pracy niezarejestrowaną w ewidencji urzędu pracy lub osoba bierna zawodowo?

Marzysz o własnym biznesie?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia doradczo-szkoleniowego oraz finansowego w ramach projektu "Dotacje na start".

W ramach projektu możesz skorzystać z następujących form wsparcia:

1) Indywidualizacja wsparcia i pomocy w określeniu celów zawodowych, w tym:

 • identyfikacja potrzeb i diagnozowanie możliwości doskonalenia zawodowego z wykorzystaniem elektronicznej aplikacji on-line „Wieloaspektowa Ocena Preferencji Zawodowych(WOPZ)”;
 • indywidualne poradnictwo zawodowe, w tym analiza sytuacji zawodowej  wszystkich uczestników projektu, omówienie działań umożliwiających lepsze przygotowanie się do prowadzenia własnej firmy, wskazanie podjęcia działań dostosowawczych do wymogów rynku, omówienie praktycznych aspektów prowadzenia firmy;
 • coaching grupowy - celem zajęć będzie wzmocnienie i wsparcie uczestników w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany (tj. otwarcia własnej firmy), podniesienie u uczestników poczucia własnej wartości, wsparcie z znalezieniu równowagi pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym (co istotne w rozpoczynaniu własnej firmy szczególnie przez kobiety), wzmocnienie kompetencji miękkich tj. samodzielność, efektywna komunikacja;

 

2) Wsparcia szkoleniowo-doradczego przygotowującego do prowadzenia działalności gospodarczej, w tym:

 • szkolenia przygotowujące do prowadzenia firmy, których tematyka będzie dotyczyć m.in. zasad otwierania działalności gospodarczej, księgowości małych podmiotów gospodarczych, podatków, kwestii prawnych, prawa pracy w kontekście zatrudniania pracowników, marketingu firmy, pisania biznesplanu 
 • doradztwo indywidualne dot. sporządzania biznesplanu, w tym pomoc uczestnikom w tworzeniu biznesplanu, wskazanie zasad tworzenia, merytoryczna analiza przyjętych przez uczestników założeń;

 

3) Wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym:

 • jednorazowa dotacja inwestycyjna na otwarcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł
 • wsparcie pomostowe wypłacane przez okres pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności w kwocie 1800,00 zł/m-c (łącznie 21 600,00 zł);

 

4) Wsparcia doradczego w początkowym okresie prowadzenia firmy - indywidualne doradztwo specjalistyczne w wymiarze 10 godz./os. - tematyka doradztwa dobrana dla każdego uczestnika indywidualnego zgodnie z jego potrzebami. Celem doradztwa będzie wsparcie uczestników projektu w efektywnym wykorzystaniu przyznanego wsparcia w kontekście rozwoju przedsiębiorczości i wsparcie w rozwoju firmy.

Cel projektu

Celem projektu jest zaaktywizowanie 16 osób pozostających bez zatrudnienia (6 biernych zawodowo oraz 10 bezrobotnych niezarejestrowanych w ewidencji urzędów pracy) mających miejsce zamieszkania na obszarze powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego w wieku do 30 lat poprzez udzielenie im pomocy szkoleniowo-doradczej oraz finansowej w otwarciu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem/czką projektu może być osoba fizyczna, która:

 1. ma od 18 lat do 29 lat;
 2. jest osobą bierną zawodowo lub osobą bezrobotną niezarejestrowaną w urzędzie pracy;
 3. nie jest osobą pracującą;
 4. ma miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego;
 5. nie należy do grupy osób wykluczonych z udziału w projekcie tj. osób z grupy określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 POWER, tj.
  1. osoby, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy)
  2. osoby, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
  3. osoby, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
  4. osoby, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
  5. matki przebywające w domach samotnej matki,
  6. osoby, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu)
  7. osoby, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
  8. osoby, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie)         w tym imigranci (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych oraz pracujący w ramach umów cywilno-prawnych wywodzący się z grup wskazanych w pkt. 1-8
 6. nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 7. nie posiadała aktywnego wpisu do Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej, nie była zarejestrowana jako przedsiębiorca w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu
 8. nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, dalej „ufp”)
 9. nie korzysta lub nie skorzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków PFRON, Funduszu Pracy oraz środków oferowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej,
 10. nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych;
 11. nie pozostaje z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności danej osoby;
 12. nie pozostaje w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, oraz nie jest związana z tytułu przysposobienia opieki lub kurateli z Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska oraz z Alicją Marmołowska oraz Ewą Marmołowską, z ich zastępcami prawnymi lub członkami władz osób prawnych oraz pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny biznesplanów;
 13. nie była zatrudniona w rozumieniu Kodeksu pracy w ciągu ostatnich 3 lat  w Prywatnym Centrum Edukacyjnym „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska;
 14. jest zdolna do prowadzenia działalności gospodarczej;
 15. zgłaszając się do projektu planuje otrzymać środki finansowe w ramach projektu i przeznaczyć je na otwarcie działalności gospodarczej, która nie była prowadzona wcześniej przez członka jego rodziny, z wykorzystaniem zasobów materialnych (pomieszczenia, sprzęt itp.) stanowiących zaplecze dla planowanej działalności.
 16. nie planuje rozpocząć i prowadzić działalności gospodarczej w sektorach wykluczonych z uzyskania wsparcia oraz nie planuje przeznaczyć udzielonego wsparcia finansowego na pokrycie wydatków wykluczonych zgodnie z zapisami art. 1 ust. 1 lit. a-h rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu
 17. w związku z uzyskaniem pomocy w ramach projektu nie przekroczy maksymalnej kwoty pomocy przyznanej jednemu przedsiębiorstwu wynoszącej 200 000 euro w okresie trzech lat podatkowych, a w przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów wynoszącej 100 000 euro w okresie trzech lat podatkowych

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów
 • Kontakt tel.
  tel. 730 000 528
  tel. 796 000 043
 • Poczta e-mail
  nowy.start@marmolowski.pl Informujemy, że od dnia 17.04.2020 r. biuro projektu mieści się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w sali nr 1 na parterze budynku. Dostęp do biura jest pozbawiony barier architektonicznych. Dotychczasowe punkty obsługi uczestników znajdujące się w Kościerzynie i Lęborku z dniem 17.04.2020 r. zostały zlikwidowane.

Informujemy, że w związku z planowaną w terminie od 4 maja do 15 maja 2020 r. do godz. 15:30 rekrutacją do projektu oraz w obliczu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy następujące środki ochrony mając na uwadze zdrowie zarówno kandydatów do projektu, jak również kadry projektu:

1) W biurze projektu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych może przebywać wyłącznie jedna osoba.

2) Osoby oczekujące na osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu są zobowiązane zachować pomiędzy sobą odstęp zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3) Każda z osób wchodząca do biura projektu jest zobowiązana posiadać i stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. na dzień 17.04.2020 r. to rękawiczki jednorazowe oraz zakrywanie twarzy). Przed wejściem do biura projektu (na stoliku w hol budynku) dla kandydatów do projektu zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki, do których użycia zachęcamy. 

4) Pragniemy również przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można złożyć również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kurier wysyłając dokumenty za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu. 

O przyjęciu formularza w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie „Dotacje na start”. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, także tych dot. sposobu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami biura projektu. 

 

Rekrutacja do projektu - KOLEJNA ZMIANA TERMINU

Rekrutacja do projektu: 4 MAJA - 15 MAJA 2020 r. do godz. 15:30.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane we wskazanym okresie złożyć co najmniej Formularz zgłoszeniowy do projektu (TUTAJ) oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (TUTAJ).

Zachęcamy do zapoznania sie z Regulaminem rekrutacji do projektu, który wskazauje m.in. na szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz przebieg procedury rekrutacji do projektu. 

Jednocześnie informujemy, że Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” wskazują m.in na zasady udzielania i rozliczania wsparcia przyznawanego w ramach projektu zostanie opublikowany na niniejszej stronie internetowej najpóźniej w dniu zakończenia procesu rekrutacji do projektu.

PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn."DOTACJE NA START" (DOC) - AKTUALIZACJA 14.04.2020 r.
PLAN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn."DOTACJE NA START" (PDF) - AKTUALIZACJA 14.04.2020 r.
 

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”(DOC) - POBIERZ - OBOWIĄZUJĄCY OD 13.05.2020 r.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZOBOWIĄZUJĄCY OD 13.05.2020 r.

Załączniki do w/w Regulaminu (DOC, PDF) - POBIERZ

 

Regulamin rekrutacji do projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ- OBOWIĄZUJĄCY

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZ- OBOWIĄZUJĄCY

Załączniki do Regulaminu (DOC,PDF) - POBIERZOBOWIĄZUJĄCE

******************************************************************************************

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (DOC) - POBIERZ- NIEOBOWIĄZUJĄCY

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start” (PDF) - POBIERZNIEOBOWIĄZUJĄCY

Załączniki do Regulaminu (DOC,PDF) - POBIERZNIEOBOWIĄZUJĄCE

 

Poniżej prezentujemy harmonogram projektu, zastrzegając sobie prawo do jego aktualizacji, o czym będzie informować na bieżąco na niniejszej stronie internetowej

Harmonogram realizacji projektu:

STYCZEŃ - LUTY 2020 r.                                                                                      Przygotowanie dokumentów rekrutacyjnych i regulaminów projektu oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej nt. projektu                

16- 27 MARCA 2020 r. 

30 MARCA-10 KWIETNIA 2020 r.

17 - 30 KWIETNIA 2020 r.

NOWY TERMIN:

od 4 MAJA 2020 r.      
do 15 MAJA 2020 r. do godz. 15:30

Rekrutacja uczestników do projektu

MARZEC/KWIECIEŃ 2020 r.

MAJ 2020 r.

 Przeprowadzenie procedury wyboru uczestników projektu

KWIECIEŃ 2020 r.

MAJ/CZERWIEC 2020 r.

Spotkania uczestników projektu z doradcą zawodowym mające na celu opracowanie indywidualnych planów działania i przeprowadzenie diagnozy potrzeb szkoleniowych 

KWIECIEŃ 2020 r.

CZERWIEC 2020 r.

Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego i coachingu

KWIECIEŃ - MAJ 2020 r. 

CZERWIEC 2020 r.

Szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej oraz spotkania doradcze mające na celu wsparcie uczestników w sporządzeniu biznes planu

MAJ 2020 r. 

CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.

Składanie biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe i ocena w/w dokumentów sporządzonych przez uczestników projektu
CZERWIEC/LIPIEC 2020 r.                          Podpisywania umów o udzieleniu wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości (dotacja i wsparcie pomostowe) oraz wypłata dotacji oraz 1. transzy wsparcia finansowego
LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 r. -              CZERWIEC/LIPIEC 2021 Wypłata wsparcia pomostowego w comiesięcznych transzach, kontrole prowadzonych działalności gospodarczych, korzystanie przez uczestników projektu z indywidualnego doradztwa specjalistycznego

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Oś priorytetowa I. "Rynek pracy otwarty dla wszystkich"

Działanie 1.2 „Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy”

Poddziałanie 1.2.1 „Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego"

Wartość projektu: 987 486,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich w projekt: 832 253,83 zł