Projekt „Kierunek własny biznes 2”

Masz co najmniej 30 lat?
 
Mieszkasz na obszarze gminy wiejskiej powiatu kościerskiego?
 
Jesteś osobą planującą założyć własną firmę?
 

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia szkoleniowego i finansowego do kwoty 54 250,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projekt "Kierunek własny biznes 2". 

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 1. Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 
 2. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;
 3. Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Cele projektu

Celem projektu jest przez 22 miesiące aktywizacja zawodowa mieszkańców 7 gmin wiejskich powiatu kościerskiego poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działaności gospodarczej oraz finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej firmy.

 

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ze stałym miejscem wykonywania/siedzibą na terenie województwa pomorskiego lub w przypadku nie wskazania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rejestrze, umożliwi Beneficjentowi przeprowadzenie kontroli prowadzonej działalności na terenie województwa pomorskiego i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze jednej z następujących gmin powiatu kościerskiego: Dziemiany, Karsin, Kościerzyna (gm. wiejska), Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa;
 2. nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;
 4. jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonej przez urząd pracy bądź niezarejestrowaną jako osoba bezrobotna w urzędzie pracy) lub jest osobą zatrudnioną na umowie krótkoterminowej lub pracującą w ramach umowy cywilnoprawnej, której miesięczne zarobki nie przekraczają 120 % wysokości minimalnego wynagrodzenia, w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do projektu lub jest osobą ubogą pracującą;
 5. ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin);
 6. nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowane jako przedsiębiorcy5 w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 7. nie zawiesiła lub nie miała zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 8. nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 10. nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 11. nie pozostaje w stosunku do Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków, w szczególności osoby, które nie są lub nie były zatrudnione u Beneficjenta (tj. Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie łączy lub nie łączył z Alicją Marmołowską lub Ewą Marmołowską, podmiotami realizującymi, wykonawcami lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o udzielnie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej:
  ➢ związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia)
  i/lub
  ➢ związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 12. nie jest karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, ze zm.);
 13. nie posiada zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 14. nie jest uczestnikiem innego projektu oraz nie złożyła dokumentów rekrutacyjnych do innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz zobowiąże się, że do czasu uzyskania informacji o niezakwalifikowaniu do projektu albo zakwalifikowaniu do projektu oraz zakończenia udziału w projekcie nie złoży dokumentów rekrutacyjnych do innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 15. nie otrzymała bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej ze środków unijnych z perspektywy unijnej 2014-2020;
 16. złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Kierunek własny biznes 2” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2” i akceptacji warunków w nich zawartych;
 17. złoży oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu;
 18. nie jest i nie była wcześniej uczestnikiem projektu „Kierunek własny biznes 2"

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. RP poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.) odwołującego się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) nie jest dopuszczalne udzielenia w ramach projektu wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; 
 2. zajmującej się produkcją podstawową produktów rolnych;
 3. w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
  ➢ kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą;
  ➢ kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 4. związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 6. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

Jeżeli kandydat do projektu planuje prowadzić działalność w sektorach, o których mowa w punkcie 1-3, a także inną działalność, niepodlegającą wykluczeniu z uzyskania wsparcia w ramach projektu, oraz zapewni rozdzielność rachunkową tych działalności, wówczas pomocy w ramach projektu może zostać udzielona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta wyłączeniem.

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2, Bytów
  ul. Heykego 28, Kościerzyna
 • Kontakt tel.
  tel. 577 663 122
 • Poczta e-mail
  dotacje@marmolowski.plRekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: czerwiec 2020 r. - marzec 2022 r.

 

I Rekrutacja do projektu: 20 LIPIEC - 7 SIERPNIA 2020 r. do godz. 15:30 (ZAKOŃCZONA)

II Rekrutacja do projektu - 20 STYCZNIA - 2 LUTEGO 2021 r. do godz. 15:30

Plan II rekrutacji do projektu - POBIERZ DOC lub POBIERZ PDF

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane we wskazanym okresie dokumenty rekrutacyjne, które można pobrać (TUTAJ)

 

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminami projektu:

 • Obowiązujące dla 2. edycji rekrutacji do projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Kierunek własny biznes 2” (obowiązujący dla 2. edycji rekrutacji) -POBIERZ DOC- lub - POBIERZ W PDF- 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji (DOC,PDF) (obowiązujący dla 2. edycji rekrutacji)  -POBIERZ-

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2” (obowiązujący dla 2. edycji rekrutacji) - POBIERZ PDF-  lub  -POBIERZ DOC

Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych (DOC,  PDF) (obowiązujący dla 2. edycji rekrutacji) - POBIERZ-

 

 • Obowiązujące dla 1. edycji rekrutacji do projektu:

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Kierunek własny biznes 2” (obowiązujący dla 1. edycji rekrutacji) -POBIERZ DOC- lub - POBIERZ W PDF- 

Załączniki do Regulaminu rekrutacji (DOC,PDF) (obowiązujący dla 1. edycji rekrutacji)  -POBIERZ-

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2” (obowiązujący dla 1. edycji rekrutacji) - POBIERZ PDF lub  -POBIERZ DOC- OBOWIĄZUJĄCY

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes 2” (dla 1. edycji rekrutacji) - POBIERZ- PDF  lub  -POBIERZ DOC- NIEOBOWIĄZUJĄCY 

Załączniki do regulaminu przyznawania środków finansowych (DOC,  PDF) (obowiązujący dla 1. edycji rekrutacji) - POBIERZ-

Planowane efekty projektu

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 44 miejsca;

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie - 26 osób (17 kobiet, 9 mężczyzn);

 • Liczba osób pracujących, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie - 8 osób (5 kobiet, 3 mężczyzn);

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 989 244,32 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 690 857,67 zł