Projekt „Kierunek własny biznes”

Nabó wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuję uczestników projektu „Kierunek własny biznes”, że w dniach od 27, 30, 31 października 2017 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Kierunek włąsny biznes". Wnioski będą przyjmowane w godzinach od 8.30 do 15.30 w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się przy ul. Strzeleckiej 34, Kościerzyna. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do  regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa w ramach projektu „Kierunek własny biznes"- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
 2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał,aktualny ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
 3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
 4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
 5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
 6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji).

Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej www.marmolowski.pl -> zakładka "Kierunek własny biznes". W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Punkt obsługi uczestników „Kierunek własny biznes"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Strzelecka 34, 83-400 Kościerzyna

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Kierunek własny biznes”

 

*****************************************************************************************************************************************************

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz na obszarze wiejskim powiatu kościerskiego?

Jesteś osobą bez pracy?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego, szkoleniowego oraz dotacji na otwarcie własnej firmy i wsparcia w początkowym okresie jej prowadzenia.

W ramach projektu możesz otrzymać ponad 40 000 zł na rozpoczęcie własnego biznesu:

 • ponad 23,3 tys. zł dotacji na otworzenie własnej firmy,
 • 16,8 tys. zł wsparcia przez pierwsze miesiące działalności.

 

Uczestnicy projektu:

Z oferty mogą skorzystać osoby bezrobotne lub bierne zawodowo, mieszkające na obszarze wiejskim powiatu kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, w ciągu ostatniego roku nie prowadziły firmy i należą do co najmniej jednej z poniższych grup:

 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne lub niższe)
 • kobiety.

Informacje i zgłoszenia

 • Kościerzyna
  PCE Marmołowski
  ul. Strzelecka 34
 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1

tel. 730 000 528Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: grudzień 2016 – maj 2018

Rekrutacja do projektu: grudzień 2016 / marzec 2017

Start działalności i wypłata dotacji: kwiecień/maj 2017

Cele projektu

Celem projektu jest zwiększenie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw oraz aktywizacja zawodowa osób mających miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim powiatu kościerskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowo – doradczego i finansowego, umożliwiającego otwarcie i prowadzenie samodzielnie własnej działalności gospodarczej.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej – 35 miejsc pracy;
 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie – 34 osoby;

Wartość projektu: 1 624 104,86 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 380 489,13 zł