Projekt "Nowy start"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Utraciłeś pracę z przyczyn pracodawcy w ciągu ostatnich 6 miesięcy?

Jesteś w okresie wypowiedzenia umowy rozwiązanej z przyczyn pracodawcy?

Czujesz się zagrożony zwolnieniem, gdyż Twój pracodawca w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwolnił co najmniej jednego pracownika z przyczyn pracodawcy?

Mieszkasz na terenie powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego?

 

Zgłoś się do projektu "Nowy start"!

Skorzystaj ze wsparcia finansowego do 47 tys. zł na otwarcia własnej firmy, skorzystaj ze szkoleń nadających kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy, szkolen - ia spawalnicze itp.) lub zapisz się na studia podyplomowe. 

 

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji został zakończony.
Nabór formularzy zgłoszeniowych osób zainteresowanych udziałem w szkoleniach zawodowych i studiach podyplomowych będzie dokonywany w następujących terminach:

REKRUTACJA NA SZKOLENIA - DRUGA EDYCJA: OD 11 DO 22 MARCA 2019 R.

Osoby zainteresowane uczestniczeniem w szkoleniach są zobowiązane złożyć co najmniej:

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPOLOMOWE - ZAKOŃCZONA

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie NOWY START (Pdf, Doc) wraz z załącznikami - DO POBRANIA - OBOWIĄZUJĄCY (ważny od 02.08.2018 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie NOWY START (Pdf, Doc) wraz z załącznikami - DO POBRANIA - NIEOBOWIĄZUJĄCY  (ważny do 08.06.2018 r. do 01.08.2018 r.)

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie NOWY START (Pdf, Doc) wraz z załącznikami - DO POBRANIA - NIEOBOWIĄZUJĄCY (ważny do 07.06.2018 r.)

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu NOWY START (Doc,Pdf) wraz z załącznikami - DO POBRANIA  - OBOWIĄZUJĄCY (ważny od 28.05.2018 r.)

Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu NOWY START (Doc,Pdf) wraz z załącznikami - DO POBRANIA - NIEOBOWIĄZUJĄCY (ważny do 27.05.2018 r.)

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu NOWY START (Doc, Pdf) wraz z załącznikami - DO POBRANIA (OBOWIĄZUJĄCY)

 

Informacje

 • Lębork
  PCE Marmołowski
  Inkubator Przedsiębiorczości
  ul. Krzywoustego 1
 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2

tel. 730 000 528Uczestnicy projektu

 1. ze wsparcia szkoleniowo-doradczego i finansowego w celu otwarcie własnej działalności gospodarczej mogą skorzystać osoby, które m.in.:

  • posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego;

  • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

  • dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;

  • są bez zatrudnienia i utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
   lub
   są pracownikami znajdującymi się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika

  • należy co najmniej do jednej z wymienionych grup:

   • osoby powyżej 50 roku życia;

   • osoby poniżej 30 roku życia;

   • osoby o niskich kwalifikacjach (bez względu na wiek);

   • kobiety (bez względu na wiek i kwalifikacje);

   • osoby z niepełnosprawnościami.

  • nie posiadały aktywnego wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;

  • nie korzystają równolegle z innych środków publicznych na rozwój przedsiębiorczości, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP, PROW na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;

  • nie były karane za przestępstwa skarbowe;

 2. ze wsparcia w formie szkoleń nadających kwalifikacje zawodowe i studiów podyplomowych mogą skorzystać osoby, które:

  • z własnej inicjatywy są zainteresowane udziałem w projekcie;

  • posiadają miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego;

  • korzystają z pełni praw publicznych i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych;

  • dostarczą kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;

  • należą do jednej z wymienionych grup:

   • osób zwolnionych,
    tj. osób bez zatrudnienia, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracownikóa w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu
    lub

   • pracowników przewidzianych do zwolnienia
    (pracownik, który znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracownika lub który został poinformowany przez pracodawcę o zamiarze nieprzedłużenia przez niego stosunku pracy lub stosunku służbowego)
    lub 

   • pracowników zagrożonych zwolnieniem
    (pracownik zatrudniony u pracodawcy, który w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie tego pracownika do projektu dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, albo z powodu likwidacji stanowisk pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych)

  • Osoby zgłaszające się na studia podyplomowe muszą posiadać co najmniej wykształcenie wyższe na kierunku/specjalności wymaganej dla zaplanowanych studiów podyplomowych;

  • Osoby zgłaszające się na szkolenie/studia nadające kwalifikacje zawodowe muszą posiadać stan zdrowia umożliwiający im udział w danym szkoleniu, o ile jest to uregulowane przepisami prawa (weryfikacja na podstawie oświadczenia kandydata do projektu, a następnie w ramach udziału w projekcie orzeczeniem lekarskim);

Cele i efekty projektu

Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy osób pozostających bez zatrudnienia które utraciły pracę z przyczyn niedotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, osób przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem mieszkających na terenie powiatu bytowskiego lub lęborskiego lub kościerskiego poprzez umożliwienie im podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych w formie studiów podyplomowych lub szkoleń nadających kwalifikacje zawodowe oraz pomoc w podjęciu własnej działalności gospodarczej poprzez wsparcie szkoleniowo-doradcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej oraz w początkowym okresie jej funkcjonowania, a także pomoc finansową w pierwszym okresie istnienia firmy.

Planowane efekty projektu:

 • Liczba osób, które po opuszczeniu Programu podjęły pracę lub kontynuowały zatrudnienie - 55 osób (29 kobiet i 26 mężczyzn);

 • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu Programu - 90 osób (47 kobiet i 43 mężczyzn);

 • Liczba pracowników zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy objętych wsparciem w Programie - 100 osób (52 kobiety i 48 mężczyzn)

 

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu: listopad 2017 – grudzień 2019

Wartość projektu: 1 999 693,54 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 699 739,50 zł