Projekt „Szkoła biznesu 2”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Masz co najmniej 30 lat?

Mieszkasz na obszarze powiatu bytowskiego poza gminą Bytów?

Jesteś osobą bez pracy i  planujesz założyć własną firmę?

Ten projekt jest skierowany właśnie do Ciebie!

Zapraszamy do skorzystania ze wsparcia szkoleniowego i finansowego do kwoty 54 250,00 zł na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projekt "Szkoła biznesu 2". 

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

 • Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby. 
 • Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;
 • Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.
 
 
 

Cele projektu

Celem projektu jest przez 22 miesiące aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców 9 gmin powiatu bytowskiego o niskim poziomie aktywności gospodarczej poprzez udzielenie im wsparcia szkoleniowego przygotowującego do prowadzenia działaności gospodarczej oraz finansowego umożliwiającego otwarcie i prowadzenie własnej firmy.

Uczestnicy projektu

Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która z własnej inicjatywy zamierza rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej ze stałym miejscem wykonywania/siedzibą na terenie województwa pomorskiego lub w przypadku nie wskazania miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w rejestrze, umożliwi przeprowadzenie kontroli prowadzonej działalności na terenie województwa pomorskiego i spełnia łącznie następujące warunki:

 1. posiada miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze jednej z następujących gmin powiatu bytowskiego: Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino;
 2. nie była karana za przestępstwa skarbowe oraz korzysta z pełni praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 3. dostarczy kompletne dokumenty rekrutacyjne w terminach rekrutacji do projektu;
 4. jest osobą bezrobotną (zarejestrowaną w ewidencji osób bezrobotnych prowadzonych przez urząd pracy bądź niezarejestrowaną w urzędzie pracy)
 5. ma co najmniej 30 lat (od dnia 30. urodzin);
 6. nie posiadała wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), nie była zarejestrowane jako przedsiębiorcy w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), nie prowadziła działalności gospodarczej na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 7. nie zawiesiła lub nie miała zawieszonej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zgłoszenia i przystąpienia do projektu;
 8. nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP 2014-2020, POWER, PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej;
 9. nie zamierza założyć rolniczej działalności gospodarczej i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 10. nie zamierza założyć działalności komorniczej zgodnie z ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
 11. nie pozostaje w stosunku do Prywatnego Centrum Edukacyjnego „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska w związku mogącym naruszyć zasady bezstronności w procesie rekrutacji i oceny wniosków, w szczególności osoby, które nie są lub nie były zatrudnione u Beneficjenta (tj. Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska) w ciągu ostatnich 2 lat oraz osoby, które nie łączy lub nie łączył z Alicją Marmołowską lub Ewą Marmołowską, podmiotami realizującymi, wykonawcami lub pracownikiem Beneficjenta uczestniczącym w procesie rekrutacji i oceny wniosków o udzielnie wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej związek małżeński, stosunek pokrewieństwa i powinowactwa (w linii prostej lub bocznej do II stopnia) i/lub związek z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
 12.  nie są karane karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, ze zm.);
 13. nie posiadają zajęcia komorniczego z tytułu obowiązku alimentacyjnego;
 14. nie jest uczestnikiem innego projektu oraz nie złożyła dokumentów rekrutacyjnych do innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej, oraz zobowiązuję się, że do czasu uzyskania informacji o niezakwalifikowaniu do projektu albo zakwalifikowaniu do projektu oraz zakończenia udziału w projekcie nie złoży dokumentów rekrutacyjnych do innego projektu, którego celem jest uzyskanie środków publicznych i/lub unijnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej;
 15. nie otrzymała bezzwrotnego wsparcia finansowego na otwarcie działalności gospodarczej ze środków unijnych z perspektywy unijnej 2014-2020;
 16. złoży oświadczenie o zapoznaniu się z Regulamin rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu 2” oraz Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” i akceptacji warunków w nich zawartych;
 17. złoży oświadczenie o prawdziwości danych zawartych w formularzu zgłoszeniowym do projektu;
 18. nie jest i nie była wcześniej uczestnikiem projektu „Szkoła biznesu 2”

 

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 (Dz.U. RP poz. 1073 z dnia 30 lipca 2015 r.) odwołującego się do zapisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L nr 352 z 24.12.2013 r.) nie jest dopuszczalne udzielenia w ramach projektu wsparcia osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej:

 1. w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętym rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000;
 2.  zajmującej się produkcją podstawową produktów rolnych;
 3. w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą lub kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 4. związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 5. pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy
 6. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego;

Jeżeli kandydat do projektu planuje prowadzić działalność w sektorach, o których mowa w punkcie 1-3, a także inną działalność, niepodlegającą wykluczeniu z uzyskania wsparcia w ramach projektu, oraz zapewni rozdzielność rachunkową tych działalności, wówczas pomocy w ramach projektu może zostać udzielona na pokrycie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych w ramach działalności, która nie jest objęta wyłączeniem.

 
 
 
 
 
 
 

Informacje i zgłoszenia

 • Biuro
  PCE Marmołowski
  ul. Zaułek Drozdowy 2
  77-100 Bytów
 • Kontakt tel.
  tel. 730 000 497
 • Poczta e-mail
  dotacje@marmolowski.plRekrutacja do projektu

Okres realizacji projektu: maj 2020 r. - luty 2022 r.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona dwukrotnie: 

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie są zobowiązane we wskazanym okresie złożyć co najmniej Formularz zgłoszeniowy do projektu oraz Oświadczenie o spełnieniu kryteriów udziału w projekcie (sekcja "Dokumenty do pobrania", poniżej).

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem rekrutacji uczestników projektu, który wskazuje m.in. na szczegółowe kryteria udziału w projekcie oraz przebieg procedury rekrutacji do projektu (sekcja "Dokumenty do pobrania", poniżej).

Jednocześnie również zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”, który wskazuje m.in na zasady udzielania i rozliczania wsparcia przyznawanego w ramach projektu (sekcja "Dokumenty do pobrania", poniżej).

 

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja

 

Przyznawanie środków finansowych

 

Dokumenty dla uczestników z I rekrutacji

 

 
 
 
 
 
 
 

Listy rankingowe

W załączeniu poniżej prezentujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”:

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”.

 

 

Nabór wniosków

 

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach 04.01.2021 r., 05.01.2021 r. oraz 07.01.2021 r. będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”. Dokumenty będą przyjmowane w w/w dniach w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2,
77-100 Bytów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” wraz z następującymi załącznikami:

 1. biznesplan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3 do w/w regulaminu)
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 4 w/w regulaminu)
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserokopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 5 w/w regulaminu).

 

Wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wniosek oraz załączniki do niego muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:
Biuro projektu „Szkoła biznesu 2”
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

z dopiskiem:
Wniosek na otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu 2”

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie wraz z wnioskiem o otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej złożyć Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (Załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem [1] ) wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Załącznik nr 3 do w/w regulaminu).

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz Załącznik nr 3 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy dostarczyć w odrębnej zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:
Biuro projektu „Szkoła biznesu 2”
Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska
ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

z dopiskiem:
Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego składany w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu 2”
 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/szkola-biznesu-2/

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w biurze projektu „Szkoła biznesu 2”. O przyjęciu wniosków w terminie decyduje data i godzina ich wpływu do biura projektu. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów
w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w projekcie.

 


[1] W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu.

 


UWAGA! Informujemy, że w związku z planowaną rekrutacją do projektu oraz w obliczu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy następujące środki ochrony mając na uwadze zdrowie zarówno kandydatów do projektu, jak również kadry projektu:

1) W biurze projektu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych może przebywać wyłącznie jedna osoba.

2) Osoby oczekujące na osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu są zobowiązane zachować pomiędzy sobą odstęp zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3) Każda z osób wchodząca do biura projektu jest zobowiązana posiadać i stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów przepisami prawa powszechnie obowiązującego (to jest co najmnije rękawiczki jednorazowe oraz zakrywanie twarzy). Przed wejściem do biura projektu (na stoliku w hol budynku) dla kandydatów do projektu zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk, do których użycia zachęcamy. 

4) Pragniemy również przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można złożyć również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kurier wysyłając dokumenty za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu. 

O przyjęciu formularza w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie „Szkoła biznesu”. 

 
 
 
 

Planowane efekty projektu

 • Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej - 44 miejsca;

 • Liczba osób pozostających bez pracy, które otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej w Programie - 34 osoby (21 kobiet, 13 mężczyzn);

 

Wkład Unii Europejskiej

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 1 987 684,32 zł

Wkład Unii Europejskiej w projekt: 1 689 531,67 zł