Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych to szkoła, której absolwenci uzyskują wykształcenie średnie. Po jej ukończeniu możesz przystąpić do organizowanego przez naszą szkołę państwowego egzaminu maturalnego. Ukończenie liceum otwiera również drogę do dalszej edukacji w szkołach policealnych i na uczelniach wyższych.

Słuchaczami liceum dla dorosłych mogą zostać zarówno absolwenci szkół zawodowych, jak i absolwenci gimnazjum oraz 8-klasowej szkoły podstawowej.

Nauka po szkole zawodowej trwa trzy lata (6 semestrów). Dla absolwentów pozostałych szkół nauka wydłużona jest o jeden rok.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w dwudniowych zjazdach (piątek od godziny 15:30 oraz sobota od godziny 8:00) – średnio dwa zjazdy w miesiącu. Umożliwia to godzenie nauki z pracą i czasem wolnym.

Liceum dla dorosłych, tak jak wszystkie nasze szkoły, posiada uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratora Oświaty. Oznacza to, że wszystkie zaświadczenia, świadectwa, legitymacje itp. są równoznaczne z tymi wydawanymi przez państwowe szkoły publiczne i nadają takie same uprawnienia.

Egzaminy semestralne

Po ukończeniu każdego semestru (styczeń oraz czerwiec) słuchacze przystępują do egzaminów semestralnych. Egzaminy dotyczą tylko przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Wszystkie przedmioty kończą się egzaminem ustnym, a język polski, język obcy i matematyka dodatkowo egzaminem pisemnym.

Na miesiąc przed terminem każdego egzaminu otrzymasz na piśmie zagadnienia egzaminacyjne. Sam egzamin przeprowadza nauczyciel uczący Cię przedmiotu w danym semestrze.

Egzaminy semestralne są bezpłatne.

Jeśli w sesji egzaminacyjnej otrzymasz jedną lub dwie oceny niedostateczne, masz jeszcze szansę zaliczenia semestru w sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny

Absolwenci Liceum dla dorosłych mogą przystępować do państwowego egzaminu maturalnego na takich samych zasadach jak absolwenci szkół publicznych dla młodzieży.

Egzamin co roku przeprowadzamy w naszej szkole.

Obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi są:

  • język polski
  • matematyka
  • język obcy

oraz jeden przedmiot dodatkowy wybrany przez maturzystę.

Czesne

Czesne semestralne podzielone jest na pięć wygodnych do spłacania rat – miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień są wolne od opłat.

Sekretariaty naszych szkół:

  • Bytów
    PCE Marmołowski
    ul. Drzymały 26A
    tel. 59 822 50 05