Liceum dla dorosłych

Liceum dla dorosłych to szkoła, której absolwenci uzyskują wykształcenie średnie. Po jej ukończeniu możesz przystąpić do organizowanego przez naszą szkołę państwowego egzaminu maturalnego. Ukończenie liceum otwiera również drogę do dalszej edukacji w szkołach policealnych i na uczelniach wyższych.

Słuchaczami liceum dla dorosłych mogą zostać zarówno absolwenci szkół zawodowych, jak i absolwenci gimnazjum oraz 8-klasowej szkoły podstawowej.

Nauka po szkole zawodowej trwa dwa lata (4 semestry) i obejmuje trzy przedmioty: język polski, matematykę i język obcy (angielski lub niemiecki).

Dla absolwentów pozostałych szkół nauka wydłużona jest o jeden rok (na początku cyklu), w którym dodatkowo odbywają się zajęcia z historii, wiedzy o społeczeństwie, fizyki, chemii, biologii, geografii, informatyki i podstaw przedsiębiorczości.

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w dwudniowych zjazdach (piątek od godziny 15:30 oraz sobota od godziny 8:00) – średnio dwa zjazdy w miesiącu. Umożliwia to godzenie nauki z pracą i czasem wolnym.

Licea dla dorosłych, tak jak wszystkie nasze szkoły, posiadają uprawnienia szkoły publicznej oraz pozytywną opinię Kuratora Oświaty. Oznacza to, że wszystkie zaświadczenia, świadectwa, legitymacje itp. są równoznaczne z tymi wydawanymi przez państwowe szkoły publiczne i nadają takie same uprawnienia.

Egzaminy semestralne

Po ukończeniu każdego semestru (styczeń oraz czerwiec) słuchacze przystępują do egzaminów semestralnych. Egzaminy dotyczą tylko przedmiotów nauczanych w danym semestrze.

Wszystkie przedmioty kończą się egzaminem ustnym, a język polski, język obcy i matematyka dodatkowo egzaminem pisemnym.

Na miesiąc przed terminem każdego egzaminu otrzymasz na piśmie zagadnienia egzaminacyjne. Sam egzamin przeprowadza nauczyciel uczący Cię przedmiotu w danym semestrze.

Egzaminy semestralne są bezpłatne.

Jeśli w sesji egzaminacyjnej orzymasz jedną lub dwie oceny niedostateczne, masz jeszcze szansę zaliczenia semestru w sesji poprawkowej.

Egzamin maturalny

Absolwenci Liceum dla dorosłych mogą przystępować do państwowego egzaminu maturalnego na takich samych zasadach jak absolwenci szkół publicznych dla młodzieży.

Egzamin co roku przeprowadzamy w naszej szkole.

Obowiązkowymi przedmiotami maturalnymi są:

 • język polski
 • matematyka
 • język obcy

oraz jeden przedmiot dodatkowy wybrany przez maturzystę.

Czesne

Czesne semestralne podzielone jest na pięć wygodnych do spłacania rat – miesiące wakacyjne: lipiec i sierpień są wolne od opłat.

W PCE Marmołowski dajemy Ci gwarancję niezmiennego czesnego w całym cyklu nauki w szkole – oznacza to, że już zapisując się do szkoły wiesz dokładnie jakie fundusze przeznaczysz na edukację.

W wielu miastach realizujemy specjalne projekty unijne: Bezpłatne szkoły dla dorosłych, których uczestnicy korzystają z darmowej nauki i dodatkowych korzyści wynikających ze wsparcia Europejskiego Funduszu Społecznego. Sprawdź w swoim sekretariacie, czy kwalifikujesz się do bezpłatnej szkoły.

Sekretariaty naszych szkół:

 • Bytów
  PCE Marmołowski
  ul. 11 Listopada 1
  tel. 59 822 50 05
 • Miastko
  ul. Kujawska 1
  tel. 530 685 323