Projekt
„e-przepustka”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.6 upowszechnienie uczenia się dorosłych, poddziałanie 9.6.2 Podwyższanie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych POKL.

Okres realizacji projektu 1.01.2013 r.- 31.08.2015 r.

Cele projektu

W okresie styczeń 2013 – sierpień 2015 zwiększenie uczestnictwa w kształceniu pozaszkolnym i podniesienie umiejętności posługiwania się komputerem i korzystania z IT u 306 kobiet i 294 mężczyzn z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego poprzez 1440 godzin szkoleń ECCC i korzystanie z kształcenia na odległość.

Cele szczegółowe:

  • W okresie styczeń 2013 – sierpień 2015 zwiększenie liczby osób posiadających kompetencje z zakresu obsługi komputera i podstawowych programów komputerowych u 306 kobiet i 294 mężczyzn z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego poprzez 1440 godzin szkoleń z zakresu 3 modułów ECCC.

  • W okresie styczeń 2013 – sierpień 2015 podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji dotyczących wykorzystywania IT i komputera w pracy i życiu prywatnym u 306 kobiet i 294 mężczyzn z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego poprzez korzystanie z kształcenia na odległość.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 600 uczestników (306 kobiet i 294 mężczyzn) mieszkających w gminach wiejskich, miejsko-wiejskich i miastach do 25 tys. mieszkańców z powiatów: sławieńskiego, szczecineckiego i koszalińskiego, w wieku 18-64, które z własnej inicjatywy chcą podnieść/nabyć kompetencje z ICT.

  • Projekt zakłada 240 uczestników (123K i 117M) w wieku 50-64 i 360 uczestników w wieku 18-49, w tym 77 uczestników w wieku 18-24 (39K i 38M) i 283 uczestników w wieku 25-49 (144K i 139M).

  • Minimum 54% uczestników to osoby z obszarów wiejskich.

  • Liczba osób z danego powiatu proporcjonalnie do liczby mieszkańców: 195 uczestników powiatu koszalińskiego (w tym 48 osób bezrobotnych i 147 osób pracujących), 173 uczestników z powiatu sławieńskiego (40 osób bezrobotnych i 133 osoby pracujące), 232 uczestników z powiatu szczecineckiego (58 osób bezrobotnych i 174 osoby pracujące).

Wsparcie uczestników projektu

  • 24 godzinne szkolenia ECCC w jednym z trzech modułów: Edycja dokumentów, Obliczenia arkuszowe, Technologie informacyjno-komunikacyjne;

  • egzamin przeprowadzany przez certyfikowane centrum egzaminacyjne;

  • zdobycie certyfikatu ECCC (European Computer Competence Certyficate );

  • dostęp do materiałów szkoleniowych zamieszczonych na stronie internetowej;

  • wyprawka, materiały dydaktyczne, wyżywienie, zwrot kosztów podróży.

Wartość projektu: 973 435,28zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny