Projekt
„Akademia aktywizacji”

Projekt POKL realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu 01.01.2011r. do 31.12.2012 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest przez 24 miesiące podwyższenie/nabycie nowych umiejętności i kwalifikacji zawodowych 324 pracowników ze słabych strukturalnie obszarów powiatu bytowskiego (w tym 36 pracowników 50+) poprzez szkolenia zawodowe wspierające pracowników i prowadzące do zdobycia kwalifikacji uznawanych w krajowym systemie prawnym.

Cele szczegółowe:

 • Nabycie umiejętności komputerowych przez 228 pracowników potwierdzonych certyfikatem ECDL,

 • Zdobycie przez 48 pracowników kwalifikacji drwal-operator pilarki,

 • Zdobycie nowych kompetencji przez 48 pracowników związanych z uczestnictwem w szkoleniu kierowca wózka widłowego,

 • Zniwelowanie stereotypowego postrzegania roli kobiet i mężczyzn na rynku pracy,

 • Usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat obsługi komputera u 36 pracowników 50+,

 • Promocja na terenie powiatu bytowskiego korzyści, jakie płyną z kształcenia zawodowego osób dorosłych.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowią 324 dorosłe osoby pracujące (200 mężczyzn i 124 kobiety co wynika ze struktury zatrudnienia w powiecie bytowskim) z własnej inicjatywy zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji, mających miejsce zamieszkania wyłącznie na obszarach słabych strukturalnie z terenu powiatu bytowskiego. Ze względu na szczególną sytuację na rynku pracy w grupie docelowej - 36 osób 50+.

Wsparcie uczestników projektu

Udział w szkoleniach zawodowych, które prowadzą do zdobycia kwalifikacji uznawanych w krajowym systemie prawnym (KUKSP) potwierdzonych stosownymi dokumentami uzyskanymi przez uczestników w ramach projektu.

W czasie trwanie projektu odbywać się będą następujące szkolenia:

 • Kurs komputerowy kończący się zdobyciem Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL) na poziomie START – 60 godzin zajęć zakończonych 4 egzaminami oraz na poziomie CORE – 100 godzin zajęć zakończonych 7 egzaminami.

 • 20 godzinny wyrównawczy kurs komputerowy - dla osób 50+, szkolenie to ma na celu usystematyzowanie podstawowej wiedzy na temat obsługi komputera i przygotowanie uczestników do specjalistycznych szkoleń (ECDL START).

 • 2 godzinne zajęcia niwelujące stereotypowe postrzeganie niektórych zawodów jako typowych dla kobiet i mężczyzn.

Przed rozpoczęciem poniższych szkoleń uczestnicy przechodzą badania lekarskie i otrzymają ubrania ochronne. Zajęcia kończą się egzaminami, dzięki którymi uczestnicy zdobędą KUKSP.

 • Drwal operator pilarki – każdy uczestnik uczestniczy w 38 godzinach zajęć teoretycznych i 106 godzinach zajęć praktycznych.

 • Kierowca wózka widłowego - każdy uczestnik uczestniczy w 52 godzinach zajęć teoretycznych i 15 godzinach zajęć praktycznych.

Dodatkowe wsparcie

Podręczniki, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników projektu, wyżywienie uczestników w trakcie szkoleń, wyprawka.

Wartość projektu: 1 474 926,32zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny