Projekt
„Liceum dla dorosłych”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego POKL.

Okres realizacji projektu 01.09.2008 r.- 31.08.2010 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych.

Cele szczegółowe:

  • Wskazywanie korzyści płynących z formalnego podwyższania kwalifikacji i podwyższenie świadomości społeczeństwa na temat kształcenia osób dorosłych (w ramach dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej).

  • Poprawa dostępności formalnego kształcenia ustawicznego w powiecie bytowskim (objęcia 60 BO programem bezpłatnej nauki w Liceum Uzupełniającym).

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu były osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzania). Projekt zakładał objęciem 60-osobowej grupy BO z terenu powiatu bytowskiego, legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły zawodowej.

Wsparcie uczestników projektu

  • 658 godzin zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w trzech oddziałach w Bytowie i Miastku.

  • Zajęcia dydaktyczne w formie wyjazdu do teatru.

  • 175 godzin zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych.

  • Integracyjny wyjazd do teatru dla BO oraz kadry projektu po zakończeniu egzaminów maturalnych.

Dodatkowe wsparcie

Zestaw lektur do wypożyczania dla uczestników projektu, zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć, podręczniki, wyprawka, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne na zakończenie edukacji, uroczyste podsumowanie edukacji.

Wartość projektu: 776 313,58zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny