Projekt
„Kursy dla rolników”

Projekt realizowany w ramach poddziałania 8.1.2 wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Okres realizacji projektu 01.01.2010 r.- 31.12.2010 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie poprzez wyposażenie rolników w umiejętności umożliwiające zdobycie nowego zatrudnienia i wykonywania nowego zawodu w związku z procesem restrukturyzacji polskiego rolnictwa.

Cele szczegółowe:

 • Poprawa dostępności do edukacji rolników, poprzez objęcie ich bezpłatnym wsparciem w postaci pakietu kursów i warsztatów.

 • Wskazywanie i upowszechnianie świadomości o korzyściach płynących z uzupełniania i podwyższania kwalifikacji i umiejętności.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu były osoby odchodzące z rolnictwa z terenu powiatu bytowskiego - rolnicy ubezpieczeni w KRUS lub ich domownicy, wykonujący działalność rolniczą, którzy w momencie przystąpienia do projektu złożyli oświadczenie o zamiarze podjęcia zatrudnienia w obszarach niezwiązanych z działalnością rolniczą lub o zamiarze podjęcia pozarolniczej działalności gospodarczej. Projekt objął 30 osobową grupę beneficjentów ostatecznych.

Wsparcie uczestników projektu

Objęcie uczestników projektu kompleksowym programem, w ramach którego wzięli udział w różnorodnych szkoleniach obejmujących do 311 godzin oraz:

 • 4 godziny SEMINARIUM ze specjalistami w zakresie m.in. KRUS oraz ARiMR,

 • WARSZTATY AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ, 25 godzinny kurs prowadzony przez trenera aktywizacji zawodowej oraz spotkania grup wsparcia,

 • 80 godzinny KURS JĘZYKOWY,

 • 40 godzinny KURS PODSTAW OBSŁUGI KOMPUTERA,

 • 100 godzinny KURS ZAWODOWY, który składał się z części teoretycznej i praktycznej; kurs ten wybierany był przez uczestników spośród następujących propozycji:

  • usługi opiekuńcze,
  • utrzymanie zieleni i prace porządkowe,
  • księgowość komputerowa,
  • obsługa ruchu turystycznego.
 • Udział w 50 godzinnym „KURSIE ABC BIZNESU” – szkolenie dla osób rozważających prowadzenie własnej działalności gospodarczej,

 • Wyjazd do teatru w ramach nagrody dla uczestników za uczestnictwo w rocznym projekcie.

Dodatkowe wsparcie

Podręczniki, zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć, wyprawka, ubezpieczenie przez okres trwania projektu, wycieczki dydaktyczne, udział w imprezach artystycznych, materiały promocyjne na zakończenie projektu: kubki, pen-drive, teczki; organizacja gali podsumowującej projekt.

Wartość projektu: 359 422,61zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny