Projekt
„Szkoła policealna”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego POKL.

Okres realizacji projektu 01.09.2008 r.- 31.08.2010 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych.

Cele szczegółowe

  • Wskazywanie korzyści płynących z formalnego podwyższania kwalifikacji i podwyższenie świadomości społeczeństwa na temat kształcenia osób dorosłych (w ramach dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej).

  • Poprawa dostępności formalnego kształcenia ustawicznego w powiecie bytowskim (objęcie 60 BO programem bezpłatnej nauki w Szkole Policealnej).

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu były osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego (podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzania). Projekt zakładał objęciem 60-osobowej grupy BO z terenu powiatu bytowskiego, legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły średniej.

Wsparcie uczestników projektu

  • 700 godzin zajęć w ramach Szkoły Policealnej realizowane w trzech oddziałach w Bytowie oraz praktyka.

  • Egzamin ECDL CORE dla BO oddziału informatyka.

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć, podręczniki, wyprawka, materiały promocyjne na zakończenie edukacji, uroczyste podsumowanie edukacji.

Wartość projektu: 756 739,35zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny