Akademia Przedszkolaka

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Zapraszamy do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka".

W ramach projektu utworzymy 24 nowe miejsca w nowoutworzonym przedszkolu językowym FOR KIDS oraz podniesiemy kompetencje zawodowe nauczycieli w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym.

Uczestnicy projektu:

1) dzieci w wieku 2,5-4 lata majace miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytów.

W rekrutacji preferowane będą dzieci:

 • których mamy nie pracują (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), jednak planują powrót do pracy,
 • mające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich gminy Bytów.

2) nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w nowutworzonym przedszkolu

 

Rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym do projektu:

03 - 21 czerwca 2019 r.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu w w/w okresie rekrutacji są zobowiązane dostarczyć "Formularz zgłoszeniowy do projektu" do PCE Marmołowski, ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów.

Szczegółowe opis przebiegu rekrutacji oraz udziału w projekcie został zawarty w Regulaminie projojektu (do pobrania poniżej).

DO POBRANIA:


 

Formy wsparcia:

W ramach projektu zaplanowano wsparcie dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczycieli zatrudnionych w nowoutworzonym przedszkolu, w tym:

 1. Wsparcie dla dzieci w wieku przedszkolnym:

  1. prowadzenie bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej nad dziećmi w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, prowadzonym przez Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska,w tym:
   • Bezpłatna opieka przedszkolna w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych
   • Zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
   • Bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu
  2. zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci objętych opieką przedszkolną w nowo utworzonym przedszkolu For Kids.
   Na podstawie zrealizowanych badań przesiewowych wszystkie dzieci, które będą wymagać wsparcia, za zgodą rodzica/opiekuna prawnego w zależności od potrzeb wezmą udział w:
   • Grupowych zajęciach logopedycznych – zajęcia prowadzone przez średnio 1 godzinę w tygodniu;
   • Indywidualnych zajęciach logopedycznych – zajęcia prowadzone będą w blokach śr. 20-minutowych. Łącznie zaplanowano 144 godziny indywidualnych zajęć logopedycznych;
   • Gimnastyce korekcyjnej – zajęcia prowadzone w 2 mniejszych grupach, średnio 1 godzina w tygodniu dla każdej z grup;
   • Rytmice – zajęcia prowadzone średnio 1 godzinę w tygodniu
  3. wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy u dzieci objętych opieką przedszkolną w nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:
   • Raz na kwartał wizyta grupy teatralnej w nowo utworzonym przedszkolu;
   • Zajęcia z języka angielskiego - zajęcia prowadzone będą śr. 3 razy w tygodniu po śr. 30 minut.
   • Wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową, kreatywność dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym. Wyjazd odbędą się 2 razy w roku szkolnym 2019/2020.
 2. Wsparcie dla nauczycieli wychowania przedszkolnego zatrudnionych w nowoutworzonym przedszkolu polegające na doskonaleniu kompetencji nauczycieli poprzez udział w szkoleniu prowadzonym w formie warsztatowej pn. ”Wykorzystanie monitora interaktywnego do zajęć edukacyjnych w przedszkolu”. 

 

Uczestnicy projektu:

 1. dzieci w wieku 2,5-4 lata majace miejsce zamieszkania na terenie gminy Bytów.
  W rekrutacji preferowane będą dzieci:
  • których mamy nie pracują (są osobami bezrobotnymi lub biernymi zawodowo), jednak planują powrót do pracy,
  • mające miejsce zamieszkania na obszarach wiejskich gminy Bytów.
 2. nauczyciele wychowania przedszkolnego zatrudnieni w nowutworzonym przedszkolu

 

Cel projektu: 

upowszechnienie edukacji przedszkolnej i podniesienie jej jakości w gminie Bytów poprzez utworzenie 24 nowych miejsc
wychowania przedszkolnego w nowoutworzonym przedszkolu oraz zapewnienie dzieciom uczestniczącym w nim w edukacji
przedszkolnej wsparcia umożliwiającego niwelowanie występujących deficytów i wspierającego rozwój kompetencji kluczowych.

 

Planowane efekty projektu:

 • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu - 2 osoby;
 • Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie - 24 miejsca;
 • Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 24 osoby;
 • Liczba nauczycieli objętych wsparciem w Programie - 2 osoby;

Rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym do projektu:

03 - 21 czerwca 2019 r.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu w w/w okresie rekrutacji są zobowiązane dostarczyć Formularz zgłoszeniowy do projektu" do PCE Marmołowski, ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów.

Szczegółowe opis przebiegu rekrutacji oraz udziału w projekcie został zawarty w Regulaminie projojektu (do pobrania poniżej).

 

Informacje i zgłoszenia

Do czasu ukończenia przebudowy obiektu przedszkola informacje i zgłoszenia 
w sekretariacie PCE Marmołowski:

ul. 11 Listopada 1
77-100 Bytów
tel. +48 577 150 533
forkids@marmolowski.pl

 

Adres przedszkola

ul. Drzymały 26A
77-100 Bytów

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską

Dofinansowanie projektu z UE: 414 352,26 zł