Projekt
„Liceum dla dorosłych 2”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego POKL.

Okres realizacji projektu 01.09.2009 r.- 31.08.2011 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych z terenu powiatu bytowskiego w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i formalne podniesienie ich kwalifikacji, poprzez objęcie 75 osób programem bezpłatnej dwu letniej nauki w Liceum Uzupełniającym.

Cele szczegółowe:

 • Wskazywanie korzyści płynących z formalnego podwyższania kwalifikacji i zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat kształcenia osób dorosłych w ramach kampanii informacyjno-promocyjnej na terenie powiatu bytowskiego.

 • Poprawa dostępności formalnego kształcenia ustawicznego, poprzez realizację 1956 godzin bezpłatnych zajęć w Liceum Uzupełniającym.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych (a w efekcie i na rynku pracy) kobiet i osób starszych powiatu poprzez odpowiednie kryteria rekrutacji i bezpośrednie wsparcie w czasie trwania nauki (wartość docelowa 45 kobiet/8 osób 45+).

 • Podniesienie wykształcenia z zasadniczego zawodowego do średniego przez 65 mieszkańców powiatu bytowskiego.

 • Zwiększenie liczby maturzystów w powiecie bytowskim o 60 osób i mogących podjąć studia o 35 osób.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu były osoby w wieku 25-64 lata (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lata) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt zakładał objęciem 75 osób posiadających miejsce zamieszkania wyłącznie na terenie powiatu bytowskiego tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (1. Kryterium strategiczne) legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły zawodowej.

Wsparcie uczestników projektu

 • Udział w 658 godzinach zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w dwóch oddziałach (Bytów), 640 godzin zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w oddziale w Miastku – ogólna liczba zajęć: 1956.

 • Zajęcia dydaktyczne w formie wyjazdu do teatru.

 • Integracyjny wyjazd do teatru dla BO oraz kadry projektu po zakończeniu egzaminów maturalnych.

 • 183 godzin zajęć fakultatywnych z przedmiotów maturalnych.

 • 80 godzin indywidualnych konsultacji dla kobiet.

 • 80 godzin kursu przygotowującego do poprawkowego egzaminu maturalnego.

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć (obiad, catering na przerwach kawowych), podręczniki, wyprawka, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne i nagrody książkowe na zakończenie edukacji, gala podsumowująca edukację.

Wartość projektu: 965 582,71zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny