Projekt
„Drwal – operator pilarki”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1 wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Okres realizacji projektu 01.08.2013- 31.07.2015 r.

Cele projektu

W 24 m-ce podniesienie kwalifikacji zawodowych 82 osób pracujących (81 mężczyzn, 1 kobiety) w 21 mikro i 8 małych przedsiębiorstwach z powiatu słupskiego, powiatu kościerskiego, powiatu chojnickiego, powiatu bytowskiego świadczących usługi leśne poprzez udział w 2250h szkoleniach Drwal – operator pilarki.

Cele szczegółowe:

 • W 24 m-ce podwyższenie kwalifikacji zawodowych 77 pracowników i 5 właścicieli z 21 mikro i 8 małych przedsiębiorstw z powiatu słupskiego, powiatu bytowskiego, powiatu chojnickiego, powiatu kościerskiego świadczących usługi leśne poprzez udział w 342h zajęć teoretycznych,

 • W 24 m-ce podwyższenie kwalifikacji zawodowych 77 pracowników i 5 właścicieli z 21 mikro i 8 małych przedsiębiorstw z powiatu słupskiego, powiatu bytowskiego, powiatu chojnickiego, powiatu kościerskiego świadczących usługi leśne poprzez udział w 1908h zajęć praktycznych,

 • W 24 m-ce uzyskanie uprawnień do wykonywania zawodu Drwal – operator pilarki przez osoby pracujące w 21 mikro i 8 małych przedsiębiorstwach z powiatu słupskiego, powiatu bytowskiego, powiatu chojnickiego, powiatu kościerskiego świadczących usługi leśne.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowią przedsiębiorstwa świadczące usługi leśne z siedzibą w województwie pomorskim, w tym:

 • 8 małych przedsiębiorstw i ich 35 pracowników:

  • 5 przedsiębiorstw z powiatu bytowskiego – 28 pracowników,

  • 2 przedsiębiorstwa z powiatu słupskiego – 4 pracowników,

  • 1 przedsiębiorstwo z powiatu chojnickiego – 3 pracowników,

 • 21 mikroprzedsiębiorstw i ich 42 pracowników, 5 właścicieli przedsiębiorstw:

  • 6 przedsiębiorstw z powiatu chojnickiego – 13 pracowników, 2 właścicieli pełniących funkcje kierownicze,

  • 5 przedsiębiorstw z powiatu kościerskiego – 9 pracowników, 3 właścicieli pełniących funkcje kierownicze,

  • 3 przedsiębiorstwa z powiatu słupskiego – 8 pracowników,

  • 7 przedsiębiorstw z powiatu bytowskiego – 12 pracowników.

Wsparcie uczestników projektu

W ramach projektu obejmujemy wsparciem szkoleniowym 82 pracowników (osoby dorosłe), w tym 77 pracowników o niskich kwalifikacjach. Szkolenia są dopasowane do potrzeb pracowników, którzy podniosą kwalifikacje zawodowe. Program szkoleniowy jest zgodny z Zarządzeniem nr 41 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z 02.07.1998r. w sprawie programowego kursu dla drwali – operatorów pilarki z wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu. Metodami szkoleń jest; „learning by doing” – wiedza przez doświadczenie, wykłady, prezentacje, ćwiczenia, case study.

Utworzyliśmy 9 grup po średnio 9 uczestników na szkolenia teoretyczne i 18 grup po 4-5 osoby na szkolenia praktyczne. Szkolenia obejmą 144h, w tym: 38h szkoleń teoretycznych i 106h szkoleń praktycznych. Szkolenia przeprowadzane są w wymiarze 6h dziennie, w tym średnio 3h w godzinach pracy i 3 po pracy.

W ramach szkoleń praktycznych odbywają się ćwiczenia na placu na trenażerach. Szkolenia praktyczne przeprowadzane są także w warunkach pracy, czyli w lesie z zastosowaniem pilarki. Z kolei szkolenia teoretyczne w wynajętych, wyposażonych salach.

Dodatkowe wsparcie

 • zwrot kosztów dojazdu,

 • podręczniki,

 • wyprawka (notatniki, segregatory, artykuły piśmiennicze, narzędzia osobiste itp.),

 • wynajem sprzętu na potrzeby zajęć praktycznych,

 • wyposażenie w środki ochrony indywidualnej, odzież, obuwie robocze,

 • ubezpieczenie uczestników,

 • badania lekarskie.

Po szkoleniach odbędzie się zewnętrzny egzamin końcowy, składający się z egzaminu teoretycznego oraz egzaminu praktycznego. Każdy uczestnik, który zda pozytywnie egzamin otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie ze wzorem MEN, które daje kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodu drwal – operator pilarki. Szkolenia dają uczestnikom prawo do wykonywania zawodu drwal – operator pilarki przez cały okres aktywności zawodowej. Z tytułu udziału pracowników w szkoleniach i egzaminie przedsiębiorstwa otrzymają pomoc de minimis.

Wartość projektu: 648 987,12zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny