Projekt
„Liceum dla dorosłych w Sławnie”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Okres realizacji projektu 01.09.2011 r.- 31.08.2014 r.

Cele projektu

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych z powiatu sławieńskiego w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji ogólnych mieszkańców powiatu sławieńskiego do 2014.08.31 poprzez udział 70 kobiet i 55 mężczyzn w zajęciach w ramach Zaocznego Liceum Ogólnokształcącego i Zaocznego Liceum Uzupełniającego w Sławnie.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 70 kobiet i 55 mężczyzn z terenu powiatu sławieńskiego do 2014.08.31 poprzez udział w zajęciach w ramach liceum ogólnokształcącego i liceum uzupełniającego, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

 • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy i w zakresie dostępu do edukacji do 2014.08.31 poprzez przeszkolenie 70 kobiet i 55 mężczyzn z terenu powiatu sławieńskiego na temat równości szans i płci na rynku pracy.

 • Podniesienie do 2014.08.31 świadomości 70 kobiet i 55 mężczyzn z terenu powiatu sławieńskiego na temat kierunków i form kształcenia w kontekście potrzeb lokalnego rynku pracy.

 • Umożliwienie 70 kobietom i 55 mężczyznom z terenu powiatu sławieńskiego przystąpienia do egzaminu maturalnego i przez to potwierdzenie kwalifikacji ogólnych do 2014.08.31.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowią osoby nieuczące się w wieku 18-24 lata i osoby w wieku 25-64 lata z własnej inicjatywy zainteresowane kształceniem ustawicznym w formach szkolnych. Uczestnicy projektu to osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują na terenie powiatu sławieńskiego. W projekcie weźmie udział 55 mężczyzn (44%) i 70 kobiet (56%). Uczestnicy projektu będą legitymować się świadectwem ukończenia szkoły zawodowej (nabór do Liceum Uzupełniającego) lub będą absolwentami gimnazjów i 8-letnich szkół podstawowych (nabór do Liceum Ogólnokształcącego).

Co najmniej 6% osób z grupy docelowej będą stanowić osoby niepełnosprawne.

Do projektu kwalifikowane były w kolejności:

 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby z terenów wiejskich,
 • osoby bezrobotne,
 • pozostali.

Wsparcie uczestników projektu

 • 250 godzin indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym służących opracowaniu indywidualnych planów działań,

 • 658 godzin zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w trzech oddziałach, 900 godzin zajęć w 2 oddziałach Liceum Ogólnokształcącego realizowane w jednym oddziale – ogólna liczba zajęć: 3774,

 • 10 godzin zajęć na temat równości szans i płci na rynku pracy,

 • 20 godzin zajęć dla osób niepełnosprawnych.

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć (obiad, catering na przerwach kawowych), wyprawka, lektury i inne książki do wypożyczania dla uczestników projektu, pomoce naukowe, podręczniki, pakiety uczestnika, ceremonia wręczania świadectw.

Wartość projektu: 1 396 184,15zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny