Projekt
„Przedszkole na dobry start”

Projekt realizowany w ramach POKL Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej projekt zatytułowany „Przedszkole na dobry start”

Okres realizacji projektu 30.06.2013 r.- 29.06.2015 r.

Cele projektu

Przez 24 m-ce zwiększenie uczestnictwa w wychowaniu przedszkolnym i wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z obwodu Zespołu Szkół w Nakli w wieku 3-4lata poprzez objęcie opieką przedszkolną 23 dzieci (8 dziewczynek, 15 chłopców) w wyniku wygenerowania 12 nowych miejsc w każdym roku szkolnym w funkcjonującym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nakli.

Cele szczegółowe:

  • Przez 24 m-ce wyrównanie szans edukacyjnych 8 dziewczynek, 15 chłopców w wieku 3-4 lat z obwodu Zespołu Szkół w Nakli w wyniku objęcia ich opieką przedszkolną, udziału w 160h zajęć językowych i specjalistycznych, 4 wyjazdach rozwijających ekspresję kulturalną.

  • Przez 24 m-ce zmniejszenie barier edukacyjnych i dysharmonii rozwojowej u 8 dziewczynek, 15 chłopców w wieku 3-4lata z obwodu Zespołu Szkół w Nakli w wyniku objęcia ich opieką przedszkolną poprzez wygenerowanie 12 nowych miejsc w każdym roku szkolnym w funkcjonującym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego w Zespole Szkół w Nakli i udziału w zajęciach specjalistycznych.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 23 dzieci w wieku 3-4lata (10 trzylatków, 13 czterolatków), w tym 8 dziewczynek, 15 chłopców mieszkających zgodnie z Kodeksem cywilnym w gminie Parchowo w obwodzie szkolnym Zespołu Szkół w Nakli.

Wsparcie uczestników projektu

Przeprowadzenie zajęć - 5 godzin dziennie zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Zapewnienie konsultacji dla dzieci z logopedą, psychologiem, pedagogiem lub pediatrą, w zależności od potrzeb dzieci. Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo stosownie do potrzeb. Ponadto 2 razy w tygodniu po 30 min. przeprowadzane są zajęcia z języka angielskiego.

Dodatkowe wsparcie

  • wyżywienie dzieci w trakcie uczęszczania do przedszkola (obiad + drobne słodkości),

  • wyjazdy edukacyjne rozwijające umiejętności dzieci, ich ekspresję kulturową, zainteresowania,

  • wyposażenie przedszkola (m.in. w: meble do sali zabaw, meble do szatni, stoliki, krzesełka, biurko i krzesło dla nauczyciela, wykładzinę trudnozapalną, parawanu do wywieszania prac, tablic na gazetki, odtwarzacza, komputera przenośnego, projektora multimedialnego, naczyń kuchennych, tablicy obrotowo-jezdnej, zabawki, odkurzacza, gaśnicy, apteczki itp.),

  • wyposażenie placu zabaw,

  • wyprawka (m.in. kredki, bloki, farby, plastelina itp.),

  • ubezpieczenie dzieci.

Wartość projektu: 298 372,05zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny