Projekt
„Akademia biznesu”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL.

Okres realizacji projektu 01.10.2012 r. - 31.08.2014 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa 19 kobiet i 21 mężczyzn poprzez udzielenie wsparcia szkoleniowego, doradczego oraz finansowego umożliwiającego rozpoczęcie i prowadzenie Działalności Gospodarczej.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności na temat zakładania i prowadzenia firmy u 19 kobiet i 21 mężczyzn, co wpłynie na zwiększenie ich aktywności zawodowych na rynku pracy.

  • Zmniejszenie o 30 liczby osób bezrobotnych poprzez otwarcie i prowadzenie Działalności Gospodarczej przez osoby bezrobotne w wyniku udzielonego wsparcia finansowego, szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób bezrobotnych w wieku 15-24 lata zamieszkujących w powiecie sławieńskimi zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym 19 kobiet i 21 mężczyzn.

Wsparcie uczestników projektu

Wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego beneficjenci wezmą udział w 120 godzinnych szkoleniach o różnorodnej tematyce dotyczącej prowadzenia działalności, m.in. :

  • działalność gospodarcza a podatki,
  • obowiązki wobec ZUS,
  • księgowość,
  • zakładam własną firmę,
  • mój biznesplan,
  • prawo pracy,
  • marketing i reklama,
  • płeć biznesu-stereotypy w biznesie

Udział w 16 godzinnym szkoleniu, którego tematykę opracuje doradca zawodowy na podstawie wyników przeprowadzonych testów kompetencji.

Zwrotu kosztów dojazdu, każdy uczestnik otrzymuje wyprawkę i wyżywienie na szkoleniach.

Udział w 8 godzinnym doradztwie grupowym o charakterze biznesowym.

Udział w 7 godzinnym doradztwie indywidualnym ze specjalistą ds. biznesplanu.

Po naborze wniosków Komisja Oceny Wniosków wyłoni 30-osobową grupę, której zostanie przyznana dotacja w wysokości do 36 000 zł na założenie własnej firmy oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 6000zł na bieżące wydatki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymają wsparcie pomostowe skorzystają z 5 godzin doradztwa księgowego, podatkowego lub prawnego, które przeprowadzone zostaną przez specjalistów z danego zakresu tematycznego.

16 uczestników otrzyma także przedłużone wsparcie pomostowe w wysokości do 1000 zł przez okres kolejnych 6 miesięcy oraz skorzysta z 5h doradztwa specjalistycznego z zakresu doradztwa księgowego/ lub podatkowego i/lub prawnego (w zależności od potrzeb Beneficjenta Pomocy).

Wartość projektu: 1 959 741,38zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny