Szkoła biznesu 2 Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Kierunek własny biznes 2 Akademia integracji Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Cewice oraz gminy wiejskiej Słupsk do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Akademia przedsiębiorczości 2”.

Dnia 13 sierpnia 2020 r. przy ul. Szczecińskiej 57, 76-200 Słupsk o godz. 12.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Akademia przedsiębiorczości 2".

W czasie spotkania omówione zostaną warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej znajdującej się na parterze budynku ZDZ Słupsk (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnoprawnością ruchową).

I REKRUTACJA DO PROJEKTU „Akademia przedsiębiorczości 2”

I REKRUTACJA DO PROJEKTU „Akademia przedsiębiorczości 2”:

od 17 do 28 sierpnia 2020 r.

do godz. 15:30.

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Cewice oraz gminy wiejskiej Słupsk do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości 2”, którego celem jest wsparcie osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;

Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pozostałe warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminie projektu znajdującym się na naszej stronie internetowej w zakładce: => PROJEKTY UNIJNE => AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 17 do 28 SIERPNIA 2020 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 796-000-054, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: dotacje@marmolowski.pl.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA!!! WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU "Kierunek własny biznes 2"

UWAGA!!!  WYDŁUŻENIE TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU "Kierunek własny biznes 2"

PCE „Marmołowski” informuje, że rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie  do 7 sierpnia 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne nadal są przyjmowane w Punkcie Obsługi Uczestników przy ul. Strzeleckiej 34 w Kościerzynie (budynek Szkoły branżowej), w dni robocze w godzinach 8:30- 15:30.

Informacje nt. ewentualnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej oraz na stronie Beneficjenta www.marmolowski.pl

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu 2"

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od pierwotnej oceny dokonanej w ramach procesu rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu 2" w załączeniu prezentujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu oraz osób umieszczonych na liście rezerwowej.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Szkoła biznesu 2” - POBIERZ

Nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach 10.08.2020-12.08.2020 r. będzie prowadzony nabór Wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”. Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w postaci dotacji na podjęcie działalności gospodarczej muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” wraz z następującymi załącznikami:

 1. biznesplan działalności przedsiębiorstwa (załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 3 do w/w regulaminu)
 3. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 4 w/w regulaminu)
 4. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserokopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 4 w/w regulaminu).

 

Wniosek o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem. Wniosek oraz załączniki do niego muszą być podpisane odręcznie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

 

Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

 

   Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:                Biuro projektu „Szkoła biznesu 2”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

            Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

             Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

           

                   Z dopiskiem:              Wniosek na otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu 2”

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie wraz z wnioskiem o otrzymanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej złożyć Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 15 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Szkoła biznesu 2” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem[1]) wraz z:

 1. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do w/w regulaminu).

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załącznik nr 2 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy dostarczyć w odrębnej zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

 

   Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:                Biuro projektu „Szkoła biznesu 2”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

            Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

             Ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

           

                   Z dopiskiem:              Wniosek o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego składany w ramach projektu pn. „Szkoła biznesu 2”
 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/szkola-biznesu-2/

Wnioski wraz z załącznikami można przesyłać pocztą tradycyjną, za pośrednictwem kuriera, posłańca lub złożyć osobiście w biurze projektu „Szkoła biznesu 2”. O przyjęciu wniosków w terminie decyduje data i godzina ich wpływu do biura projektu. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów w terminie spoczywa na osobie zainteresowanej otrzymaniem wsparcia w projekcie.

 

[1] W każdym przypadku, w którym jest mowa o kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy przez to rozumieć kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem na każdej stronie lub poprzez umieszczenie klauzuli „za zgodność z oryginałem od strony ...do strony....” oraz złożenie własnoręcznego podpisu i daty przez uczestnika projektu.

Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o przyznanie dotacji i finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Szkoła biznesu 2"

Dnia 24 lipca 2020 r. PCE „Marmołowski” zaprasza na spotkanie informacyjne osoby wstępnie zakwalifikowane do udziału w projekcie „Szkoła biznesu 2”. Spotkanie odbędzie się  w budynku Inkubatora Przedsiębiorczości w Bytowie przy ul. Podzamcze 34, w sali nr 212 o godz. 11.00. W czasie spotkania podany zostanie termin naboru wniosków o przyznanie dotacji oraz finansowego wsparcia pomostowego, omówiony zostanie sposób wypełnienia wniosków oraz załączników niezbędnych do złożenia w czasie naboru, a także przybliżone zostaną zasady rozliczania wsparcia finansowego.

Wstępne wyniki oceny wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu "Dotacje na start"

W związku z zakończeniem posiedzeń Komisji Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu "Dotacje na start" w załączeniu prezentujemy wstępne wyniki oceny biznesplanów i wniosków o wsparcie pomostowe.

Każdy z uczestników zostanie pisemnie poinformowany o wyniku dokonanej oceny oraz dalszym postępowaniu w przypadku przyznania wsparcia ze środków projektu. 

 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENY BIZNESPLANÓW W RAMACH PROJEKTU "DOTACJE NA START" - pobierz

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA OCENY WNIOSKÓW O WSPARCIE POMOSTOWE W RAMACH PROJEKTU "DOTACJE NA START" - pobierz

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Szkoła biznesu 2". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu.

 

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "Szkoła biznesu 2" - POBIERZ

Nabór wniosków o dotację wraz z biznesplanem i wniosków o wsparcia pomostowe skierowany do uczestników projektu "Dotacje na start"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach 06.07.2020-08.07.2020 r. będzie prowadzony nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dotacje na start”. Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. Nabór jest skierowany wyłącznie do 16 uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej muszą w w/w terminie złożyć Biznesplan– Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem) wraz z następującymi załącznikami:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. w przypadku, gdy uczestnik projektu do dnia złożenia biznesplanu zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:
 • potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego;
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. np. druk ZUS ZUA), wraz z potwierdzeniem jego wpływu do ZUS;

Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) jest Biznesplan złożony przez uczestnika projektu (złożenie Biznesplanu pod ocenę jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dotację), który zawiera co najmniej:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości;
 • szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogóle kategorie wydatków planowane do poniesienia oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne itp.);
 • termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości;

Biznesplan oraz załącznik nr 2 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

Biznesplan wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do Beneficjenta. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

Z dopiskiem: Biznesplan składany w ramach projektu pn. „Dotacje na start”

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem) wraz z następującymi załącznikami:

 1. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. w przypadku, gdy uczestnik projektu do dnia złożenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:
 • potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego;
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. np. druk ZUS ZUA), i/lub KRUS wraz z potwierdzeniem jego wpływu do ZUS.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załącznik nr 2 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowska" s.c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

Z dopiskiem:      Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składany w ramach projektu pn. „Dotacje na start”

 

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostaną złożone łącznie z Biznesplanem nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start"

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od pierwotnej oceny dokonanej w ramach procesu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" w załączeniu prezentujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu, osób umieszczonych na liście rezerwowej oraz osób niezakwalifikowanych do projektu. 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną w dniu dzisiejszym  poinformowane o dalszej ścieżce udziału w projekcie.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje na start” - POBIERZ

 

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Szkoła biznesu 2"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Szkoła biznesu 2”.

Dnia 25 czerwca 2020 r. w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Michała Drzymały 26A, 77-100 Bytów o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Szkoła biznesu 2".

W czasie spotkania omówione zostaną warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnoprawnością ruchową).

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu. 

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "DOTACJE NA START" - POBIERZ

 

Osoby, którym niestety nie udało się zakwalifikować do projektu informujemy, że nabór uczestników do projektów, w ramach których można uzyskać dotację na otwarcie firmy dla osób do 30 roku życia prowadzi obecnie/prowadzić w najbliższym czasie będzie:

 1. LA SOLEIL MONIKA PIECUCH realizująca projekt pn.  „Mogę wszystko - program wsparcia osób młodych na pomorskim rynku pracy” - http://www.lasoleil.com.pl/index.php?page=166;
 2. FUNDACJA GOSPODARCZA realizująca projekt „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” (nabór do 15.06.2020 r.) - http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy.html?fbclid=IwAR0KHY83baQIc590mPY4dVeTs5EsieH4qXx-M3kOMT0IguUi9R-OBc_9rkc;

Publikacja "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

W związku z zatwierdzeniem przez IP POWER informujemy, że w zakładce Projekty unijne => Dotacje na start został opublikowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” w wersji PDF i DOC wraz ze wszystkimi załącznikami. Regulamin przedstawia zasady udziału w projekcie "Dotacje na start" od momentu złożenia biznes planu do momentu końcowego rozliczenia wsparcia przyznanego w ramach projektu.

Link do podstrony z Regulaminami: http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/

Zachęcamy do lektury.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 15.30. Zasady udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również pod w/w linkiem.