Szkoła biznesu 2 Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Kierunek własny biznes 2 Akademia integracji Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Nabór wniosków o dotację wraz z biznesplanem i wniosków o wsparcia pomostowe skierowany do uczestników projektu "Dotacje na start"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach 06.07.2020-08.07.2020 r. będzie prowadzony nabór Biznesplanów oraz Wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego w ramach projektu „Dotacje na start”. Dokumenty będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. Nabór jest skierowany wyłącznie do 16 uczestników projektu zakwalifikowanych do projektu w wyniku przeprowadzonego procesu rekrutacji

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia finansowego w postaci dotacji inwestycyjnej muszą w w/w terminie złożyć Biznesplan– Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem) wraz z następującymi załącznikami:

 1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. w przypadku, gdy uczestnik projektu do dnia złożenia biznesplanu zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:
 • potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego;
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. np. druk ZUS ZUA), wraz z potwierdzeniem jego wpływu do ZUS;

Podstawą przyznania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (dotacja) jest Biznesplan złożony przez uczestnika projektu (złożenie Biznesplanu pod ocenę jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o dotację), który zawiera co najmniej:

 • opis planowanego przedsięwzięcia,
 • wysokość łącznej kwoty wnioskowanych środków na rozwój przedsiębiorczości;
 • szacunkowy budżet planowanego przedsięwzięcia, tj. ogóle kategorie wydatków planowane do poniesienia oraz wszystkie planowane źródła finansowania uruchamianego przedsięwzięcia, w tym inne niż wnioskowane dofinansowanie (np. pożyczki, środki własne itp.);
 • termin, w którym nastąpi pełne wykorzystanie środków przyznanych uczestnikowi projektu na rozwój przedsiębiorczości;

Biznesplan oraz załącznik nr 2 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do w/w regulaminu.

Biznesplan wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do Beneficjenta. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

Z dopiskiem: Biznesplan składany w ramach projektu pn. „Dotacje na start”

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego (załącznik nr 12 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem) wraz z następującymi załącznikami:

 1. formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 2 do w/w regulaminu)
 2. w przypadku, gdy uczestnik projektu do dnia złożenia wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:
 • potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;
 • potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego;
 • kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. np. druk ZUS ZUA), i/lub KRUS wraz z potwierdzeniem jego wpływu do ZUS.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego oraz załącznik nr 2 muszą być podpisane odręcznie i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu, wypełnione w języku polskim zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki do niniejszego regulaminu.

Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowska" s.c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

Z dopiskiem:      Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego składany w ramach projektu pn. „Dotacje na start”

 

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostaną złożone łącznie z Biznesplanem nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start"

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej od pierwotnej oceny dokonanej w ramach procesu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" w załączeniu prezentujemy ostateczną listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu, osób umieszczonych na liście rezerwowej oraz osób niezakwalifikowanych do projektu. 

Osoby, które zostały zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną w dniu dzisiejszym  poinformowane o dalszej ścieżce udziału w projekcie.

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu „Dotacje na start” - POBIERZ

 

Spotkanie informacyjne dotyczące projektu "Szkoła biznesu 2"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców gminy Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Tuchomie, Trzebielino do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Szkoła biznesu 2”.

Dnia 25 czerwca 2020 r. w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Michała Drzymały 26A, 77-100 Bytów o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Szkoła biznesu 2".

W czasie spotkania omówione zostaną warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób z niepełnoprawnością ruchową).

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Dotacje na start". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu. 

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "DOTACJE NA START" - POBIERZ

 

Osoby, którym niestety nie udało się zakwalifikować do projektu informujemy, że nabór uczestników do projektów, w ramach których można uzyskać dotację na otwarcie firmy dla osób do 30 roku życia prowadzi obecnie/prowadzić w najbliższym czasie będzie:

 1. LA SOLEIL MONIKA PIECUCH realizująca projekt pn.  „Mogę wszystko - program wsparcia osób młodych na pomorskim rynku pracy” - http://www.lasoleil.com.pl/index.php?page=166;
 2. FUNDACJA GOSPODARCZA realizująca projekt „Młodzi Aktywni na Rynku Pracy” (nabór do 15.06.2020 r.) - http://fungo.com.pl/projekty/projekty-w-fazie-realizacji/mlodzi-aktywni-na-rynku-pracy.html?fbclid=IwAR0KHY83baQIc590mPY4dVeTs5EsieH4qXx-M3kOMT0IguUi9R-OBc_9rkc;

Publikacja "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

W związku z zatwierdzeniem przez IP POWER informujemy, że w zakładce Projekty unijne => Dotacje na start został opublikowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” w wersji PDF i DOC wraz ze wszystkimi załącznikami. Regulamin przedstawia zasady udziału w projekcie "Dotacje na start" od momentu złożenia biznes planu do momentu końcowego rozliczenia wsparcia przyznanego w ramach projektu.

Link do podstrony z Regulaminami: http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/

Zachęcamy do lektury.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 15.30. Zasady udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również pod w/w linkiem. 

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Dotacja na start" w formie on-line

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" zostanie zaprezentowane dnia 30 KWIETNIA 2020 r. o godz. 11.00  za pośrednictwem profilu projektu istniejącego na portalu społecznościowym Facebook (nazwa profilu na FB Dotacje na start), a prezentacja omawiana w trakcie spotkania zostanie umieszczona po spotkaniu na niniejszej stronie w zakładce "Aktualności".

W razie jakichkolwiek pytań dot. w/w spotkania zapraszamy do kontakt telefonicznego pod nr 730 000 528, 796 000 043. 

UWAGA! Zmiana adresu biura projektu "Dotacje na start" oraz miejsc przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu

Informujemy, że dnia 17.04.2020 r. na podstronie projektu "Dotacje na start" została opublikowana nowa wersja Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start”.

Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą:

- zmiany adresu biura projektu z ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork na ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów,

- zlikwidowanie punktów obsługi uczestników znajdujących się Kościerzynie i Lęborku;

- ograniczenie liczby miejsc przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu wyłącznie do biura projektu znajdującego się w Bytowie pod w/w adresem;

- aktualizacja nazwy Osi i Działania POWER, w ramach których jest realizowany projekt w związku ze zmianą SOOP POWER. 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. biuro projektu mieści się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w sali nr 1 na parterze budynku. Dostęp do biura jest pozbawiony barier architektonicznych. Dotychczasowe punkty obsługi uczestników znajdujące się w Kościerzynie i Lęborku z dniem 17.04.2020 r. zostały zlikwidowane.

Ponadto informujemy, że w związku z planowaną w terminie od 4 maja do 15 maja 2020 r. rekrutacją do projektu oraz w obliczu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy następujące środki ochrony mając na uwadze zdrowie zarówno kandydatów do projektu, jak również kadry projektu:

1) W biurze projektu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych może przebywać wyłącznie jedna osoba.

2) Osoby oczekujące na osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu są zobowiązane zachować pomiędzy sobą odstęp zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3) Każda z osób wchodząca do biura projektu jest zobowiązana posiadać i stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. na dzień 17.04.2020 r. to rękawiczki jednorazowe oraz zakrywanie twarzy). Przed wejściem do biura projektu (na stoliku w hol budynku) dla kandydatów do projektu zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki, do których użycia zachęcamy. 

4) Pragniemy również przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można złożyć również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kurier wysyłając dokumenty za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu. 

O przyjęciu formularza w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie „Dotacje na start”. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, także tych dot. sposobu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami biura projektu. 

UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii i wydłużone co najmniej do dnia 26 kwietnia 2020 r. ograniczenie w przemieszczaniu się, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej 3. zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 4 maja do 15 maja 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 30 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl

 

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

UWAGA! KOLEJNA ZMIAN TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 17 KWIETNIA do 30 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 15 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o rozliczaniu staży realizowanych w marcu 2020 r.

Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” realizujących staże zawodowe, a także kadrę zaangażowana w realizację projektu PCE Marmołowski wprowadza następujące zasady składania i rozliczania realizacji staży zawodowych w miesiącu marzec 2020 r.:

 1. listy obecności na stażu należy dostarczyć najlepiej w terminie do 7 kwietnia br.
 2. osoby, które nie były zdolne w związku z COVID-19 do wykonywania zadań w trakcie stażu zawodowego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 8 lub z powodu zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu, w którym odbywa się staż zawodowy są zobowiązane:
 • na liście obecności w dniach sprawowania opieki nad dzieckiem wskazać zapis: opieka nad dzieckiem do lat 8
 • na liście obecności w dniach zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu wskazać zapis: zawieszenie działalności przez Organizatora stażu

oraz dołączyć do list obecności odpowiednio: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (POBIERZ) i/lub Oświadczenie uczestnika projektu o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa/podmiotu (POBIERZ).

Ponadto uczestnik ma możliwość złożenia wraz z listą obecności Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż (POBIERZ) oraz Wniosek o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (POBIERZ). Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że w/w zwroty zgodnie z regulaminami projektu są wypłacane proporcjonalnie do liczby dni obecności na stażu zawodowym w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Preferowaną formą dostarczenia list obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami (o ile dotyczy) jest przesłanie ich scanów na adres: az@marmolowski.pl lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty na adres: PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub dostarczenie do biura projektu/punktów obsługi uczestników.

Ze względu na znaczną liczbę osób odbywających staż na terenie powiatu bytowskiego informujemy, że w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 na parterze budynku nieopodal wejścia zostanie postawiona specjalnie przygotowana i oznaczona urna, do której należy wrzucać listy obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami.

Druki wniosków o zwrot kosztów oraz w/w oświadczeń będą również w formie papierowej dostępne na stoliku, na którym zostanie postawiona urna.

Uczestnik projektu po ustaniu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 jest zobowiązany dostarczyć do PCE Marmołowski oryginały dokumentów przesłanych wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ponadto informujemy, że w/w wnioski za marzec 2020 r. uczestnicy projektu mogą złożyć w terminie późniejszym, max. do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia udziału w projekcie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z kadra projektu dostępna pod nr telefonu: 530 685 323. 

UWAGA! Zmiana terminu rekrutacji i spotkania informacyjnego dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, iż kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 30 MARCA do 10 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 27 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Dotacje na start”. 

Dnia 13 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start". Koordynator projektu omówi m.in. warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Przypominamy, że rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego do udziału w projekcie „Dotacje na start”, którego celem jest wsparcie osób młodych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do ok. 45 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 16 osób, które otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Pozostałe warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminie projektu znajdującym się na naszej stronie internetowej w zakładce: => PROJEKTY UNIJNE => DOTACJE NA START.Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione zasady udziału w projekcie, które odbędzie się w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów dnia 13.03.2020 r. o godz. 11.00. Informujemy, że spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.