Nowe przedszkole w Bytowie Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Przedszkole językowe w Bytowie Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

2 maja 2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.05.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z pracownikami od 6 maja 2019 r. 

Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

PCE „Marmołowski” wszystkim pracownikom oraz klientom składa życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego nastroju oraz serdecznych spotkań z najbliższymi.

19.04.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 19.04.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

W załączniku poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Nowy start” zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 6 pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu wspacia pomostowego. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, załączona lista rankingowa zostanie zaaktualizowana. Przedłużone wsparcia pomostowe zostanie przyznane max. 8 osobom.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego  zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 25.02.2019 r. do 27.02.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start” dla uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach II naboru. Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.30-15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.
O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do Regulaminu  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
  2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT lub inny dokument w sposób wiarygodny odzwierciedlający przychody, koszty i zyski wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, POWER, PROW na lata 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji);

          Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem.

           Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/. W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

        Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Biuro projektu „Nowy start”, Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Nowy start”

 

Startuje rekrutacja do Przedszkola Językowego FOR KIDS

Rekrutacja do PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO FOR KIDS w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się 25 stycznia 2019 r. i jest prowadzona w sposób ciągły, a o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń. W tegorocznej rekrutacji do Przedszkola przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Rekrutacja prowadzona jest do trzech oddziałów.

Zainteresowani rodzice muszą wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2019/2020”, i złożyć ją w sekretariacie PCE MARMOŁOWSKI przy ul. 11. Listopada 1 lub przesyłać na adres mailowy forkids@marmolowski.pl. Karta jest dostępna sekretariacie oraz na naszych stronach internetowych ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.

Wstępny etap rekrutacji zakończy się 22 marca 2019 roku. W dniach 25 - 28 marca 2019 r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zostanie utworzona lista rezerwowa - dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania do dnia 21 czerwca 2019 r. „Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej” oraz do wniesienia opłaty „Pakiet Startowy Przedszkolaka”. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2019 r. Dzieci przyjęte do przedszkola w bieżącym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas rekrutacji w roku następnym.

Zapraszamy na stronę nowego przedszkola językowego FOR KIDS w Bytowie.

ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.

Nowe przedszkole w Bytowie

W 2019 roku planujemy uruchomić nową placówkę – Przedszkole Językowe FOR KIDS.

W październiku ruszyła przebudowa obiektu, który znajduje się w Bytowie na ul. Drzymały 26A przy drodze na Borzytuchom. Tak się złożyło, że równocześnie rozpoczęła się przebudowa tego odcinka drogi. Obok przedszkola, przy ul. Kwiatowej, powstanie rondo, chodniki po obu stronach drogi oraz ścieżka rowerowa, staną też latarnie. Przy samym przedszkolu powstanie wysepka z przejściem dla pieszych. Zakończenie wszystkich prac adaptacyjnych w kompleksie przedszkola planowane jest na wiosnę, a zakończenie przebudowy drogi kilka miesięcy później. Zatem dzieci uczęszczające od września 2019 do naszej placówki będą bezpieczne nie tylko na terenie przedszkola, ale także w drodze do niego będąc przyprowadzanymi lub przywożonymi przez swoich rodziców. Budynek przedszkola przechodzi właśnie generalną przebudowę. Na wiosnę powstaną tu przestronne, doskonale wyposażone, słoneczne sale do zajęć z nowoczesnymi łazienkami, kolorowa szatnia dla maluchów oraz inne niezbędne pomieszczenia. Przedszkole będzie posiadać własny, bezpieczny, oddzielony płotem parking dla rodziców przywożących dzieci. Kapitalny remont budynku umożliwi spełnienie najbardziej rygorystycznych przepisów sanitarnych, przeciwpożarowych oraz zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, które będą uczęszczały do placówki. Wszystkie pomieszczenia będą wyposażone w wielkogabarytowe nowoczesne okna z widokiem m.in. na duży, bogato wyposażony zielony plac zabaw zlokalizowany na terenie przedszkola. Mimo, iż budowa ma zakończyć się na wiosnę, to rekrutację rozpoczniemy już na początku 2019 roku.

Szczegóły rekrutacji przedstawimy w styczniu 2019 roku.

więcej: marmolowski.pl / Edukacja / Przedszkole

Wesołych Świąt

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom, Uczniom, Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2019 . 

Właściciele i pracownicy "PCE Marmołowski"

 

24-31.12.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniach 24-31.12.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozodowy 2, ul. Szarych Szeregów 2a/3p, oraz przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będą nieczynne.

Ostateczna lista rankingowa z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - nabór I

W załączniku poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Nowy start” zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru.

/media/e/2018/12/14/ostateczna-lista-rankingowa-przeduzone-wsparcie-pomostowe-i-nabor.pdf

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 6 pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu wspacia pomostowego. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 2 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania przedużonego wsparcia pomostowego.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego  zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

02.11.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.11.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11 Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od 05.11.2018 r.