Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji upełniającej do projektu "Szansa dla młodych". 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu  została zakończona.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W RAMACH II EDYCJI !!

Zwolniły się 2 miejsca dla uczestników projektu „Szansa dla młodych”. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże.

Bezpłatne kursy językowe w roku szkolnym 2018/19

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" rozpoczyna rekrutację na bezpłatne kursy językowe (języka niemieckiego i angielskiego),  które będą realizowane w roku szkolnym 2018/19.

W kursie może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego w wieku 25 - 67 lat.

Zajęcia będą prowadzone w różnych miejscowościach - warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej miejscowości jest utworzenie 12-osobowej grupy na danym poziomie. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. kursu znajdują się w zakładce -> TUTAJ

Nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - dot. uczestników z II rekrutacji

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 22-24.08.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start”. Wnioski będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia[1]) wraz z następującymi załącznikami:

a)          potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);

b)         biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)         harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 3 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

d)         oświadczenie o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT (Załącznik nr 4 do w/w regulaminu)  – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

e)         oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

f)          oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserokopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy, jeżeli pomoc została udzielona (Załącznik nr 6 w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

g)         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnik projektu zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:

a)      potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

b)      potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)      kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem podstawowego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy Start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia) wraz z następującymi załącznikami:

a)       potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);

b)      biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)       oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (Załącznik nr 11 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

d)      oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

e)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserkopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 6 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

f)        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu zarejestrował  działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:

a)       potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

b)      potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)      kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przez uczestnika złożone łącznie z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/. W/w wnioski oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu składającego wniosek.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do biura projektu (każdy z wniosków w osobnych kopertach, łącznie dwie koperty). Koperty powinna być opisane w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:              

Biuro projektu „Nowy start”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem: Wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Nowy start” lub Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Nowy start”

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej publikujemy wyniki rekrutacji na studia podyplomowe, które będą realizowane w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu "Nowy start"

W związku zakończeniem procedury odowławczej w załaczniku poniżej znajduje się lista ostatecznie zakwalifikowanych do projektu "Nowy start" w ramach sćieżki dotacyjnej - II edycja rekrutacji.

Ostatecznie wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" - II edycja naboru

Osoby, które niezakwalifikowały się do projektu lub są zainteresoany uzyskaniem dotacji na otwarcie firmy informyjemy, że nabór wniosków o dotację prowadzą lub planują prowadzić w najbliższym czasie:

firma Human Power - w ramach projektu "Bezpieczne wsparcie" - informacji udziela Agnieszka Dąbrowska, tel. 798 955 060

firma MCS - w ramach projektu "Twoja szansa" - informacji udziela Aleksandra Ratkiewicz - 533-628-183

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji uzupełniającej - projekt "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Ostateczne wyniki oceny biznes planów w ramach projektu "Nowy start"

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej została sporządzona i przyjęta ostateczna lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start".

Lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start"

Osoby znajdujące się na liście rankingowej od pozycji 11 do 15 zostaną pisemnie poinformowane o ostatecznym wyniku oceny złożonego wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Wyniki oceny wniosków o podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu prezentujemy wstępną listę rankingową oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start".

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny złożonych przez nich wniosków. 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU "NOWY START" - EDYCJA I

Wstępne wyniki II edycji rekrutacji do projektu "Nowy start" - wsparcie dotacyjne

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Nowy start" - II edycja rekrutacji (wsparcie w formie dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej). Wszyscy kandydaci do projektu otrzymają pisemną informcję o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

WSTĘPNE WYNIKI REKRUTACJI DO PROJEKTU "NOWY START" (wsparcie dotacyjne) - II edycja

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodch"

Wyniki rekrutacji zupełniającej do projektu "Szansa dla młodych".

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa