Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI s.c.
ul. 11 Listopada 1, 77-100 Bytów

Aktualności

Wyniki oceny wniosków o dotację w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Kierunek własny biznes". 

Osobą wskazanym na pozycjach od 1 do 27 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej. Działalność gospodarczą należy założyć i rozpocząć jej prowadzenie nie później niż do 30.06.2017 r.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 7 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane w dniach 19-21.06.2017 r. o wynikach dokonanej oceny. 

Ponadto informujemy, że w dniu 16.06.2017 r. biuro projektu będzie nieczynne.

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

Znamy wyniki rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia"

Wyniki kolejnej tury rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - wyniki

Wyniki kolejnej tury rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" - nowy nabór

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 05.06 do 09.06.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Fundacja "PARASOL" zaprasza do projektu osoby wykluczone społecznie

Fundacja Rozwoju Lokalnego „PARASOL” zaprasza do udziału w bezpłatnym projekcie pn.: „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób niepełnosprawnych z gmin powiatu bytowskiego charakteryzujących się ponadprzeciętnym wykluczeniem społecznym”.

Szczegóły na:

„AKTYWIZACJA SPOŁECZNO-ZAWODOWA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z GMIN POWIATU BYTOWSKIEGO CHARAKTERYZUJĄCYCH SIĘ PONADPRZECIĘTNYM WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM”

 

 

Rekrutacja do projektu "Akademia Zatrudnienia" trwa - Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże zawodowe

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 22.05 do 02.06.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Wyniki II edycjie rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia"

Znamy już wyniki kolejnej tury rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

Znamy już wyniki II edycji rekrutacji do projektu "Akademia Zatrudnienia".

Nabór wniosków o dotację i podstawowe wsparcie pomostowe w ramach projektu "Kierunek własny biznes"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 23 maja 2017 r. do dnia 25 maja 2017 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Kierunek własny biznes”. Wnioski będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w punkcie obsługi uczestników projektu mieszczącym się przy ul. Strzeleckiej 34, 83-400 Kościerzyna.
Osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes" – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia) wraz z następującymi załącznikami:
a)     potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);
b)    biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
c)    harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 3 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
d)    oświadczenie o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT (Załącznik nr 4 do w/w regulaminu)  – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
e)    oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
f)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserokopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy, jeżeli pomoc została udzielona (Załącznik nr 6 w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
g)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnik projektu zarejestruje działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również: 
a)    potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
b)    potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
c)    kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

Osoby zainteresowane otrzymaniem podstawowego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Kierunek własny biznes” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia) wraz z następującymi załącznikami:
a)    potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);
b)    biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
c)    oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (Załącznik nr 11 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
d)    oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
e)    oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserkopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 6 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
f)    formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu zarejestruje działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również: 
a)    potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
b)    potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);
c)    kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).
W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostaną przez uczestnika projektu złożone łącznie z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników. 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/kierunek-wlasny-biznes/. W/w wnioski oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu składającego wniosek. 
Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do biura projektu (każdy z wniosków w osobnych kopertach, łącznie dwie koperty).

Koperty powinna być opisane w następujący sposób: 


Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika
Adresat: Punkt obsługi uczestników projektu "Kierunek własny biznes"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.
Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska
ul. Strzelecka 34, 83-400 Kościerzyna


Z dopiskiem: Wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Kierunek własny biznes” lub Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. "Kierunek własny biznes”

II edycja projektu "Akademia Zatrudnienia" - rekrutacja

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, kościerskiego i lęborskiego na bezpłatne szkolenia zawodowe i staże przyuczające do zawodu organizowane w ramach projektu Akademia Zatrudnienia”.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są od 08.05 do 12.05.2017 r.

Skorzystać ze wsparcia mogą osoby bezrobotne z powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego, które mają co najmniej 30 lat, a w szczególności osoby z wykształcenie max. ponadgimnazjalnym, z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne oraz kobiety i osoby po 50 roku życia. W ramach projektu będą organizowane szkolenia zawodowe kończące się egzaminem, w tym komputerowe ECCC, drwal-operator pilarki, kursy prawa jazdy kategorii C, E lub D oraz inne, które nadają kwalifikacje zawodowe, a także 6-miesięczne staże przyuczające do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości ok. 1290 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań. Uczestnikom szkoleń zapewniamy zwrot kosztów dojazdu, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze oraz ubezpieczenie NNW.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są do pobrania na stronie Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia. Szczegółowych informacji nt. wsparcia udzielają pracownicy biura projektu mieszczącego się w Bytowie  w siedzibie firmy przy ul. 11. Listopada 1 oraz pracownicy punktów informacyjnych: w Kościerzynie, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Zawodowej), oraz w Lęborku ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości, sekretariat, III piętro). Udzielamy również informacji telefonicznie pod nr 796 005 035, i za pomocą poczty elektronicznej na adres: az@marmolowski.pl

Do kontaktu zapraszamy osoby bezrobotne zainteresowane szkoleniami i/lub stażem zawodowym, a także pracodawców, którzy poprzez staż przyuczą do zawodu swoich przyszłych pracowników. 

Projekt „Akademia Zatrudnienia” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

 

Więcej o projekcie na: Projekty unijne / Akademia Zatrudnienia

Wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości"

W załączeniu prezentujemy wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości". Wszyscy Kandydaci do projektu otrzymają pisemną informcję o wynikach oceny jego formularza zgłoszeniowego oraz oceny przeprowadzonych rozmów.

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych do projektu zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań od dokonanej oceny lub upływie terminu do wniesienia odwołań.

Lista rankingowa - wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości"

Informacja nt. wyników rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości"

Informujemy, że wyniki rekrutacji uczestników do projektu "Akademia przedsiębiorczości" zostaną opublikowane do dnia 05.05.2017 r. 

Niezwłocznie po tym terminie osoby zakwalifikowane do projektu będą kierowane na doradztwo i szkolenia przygotowujące do założenia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Informujemy, że w wyniku oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dokonanej przezKomisję Oceny Wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu "Szkoła biznesu", wsparcie zostało przyznane 34 osobom, które otrzymały również jednorazową dotację inwestycyjną. Poniżej lista rankingowa prezentującą wyniki oceny w/w wniosków.

Lista rankingowa wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego

Ostateczne wyniki oceny biznes planów w ramach projektu "Szkoła biznesu"

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej została sporządzona i przyjęta ostateczna lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Szkoła biznesu".

Lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Szkoła biznesu"

Osoby znajdujące się na liście rankingowej od pozycji 28 do 40 zostaną listownie poinformowane o ostetecznym wyniku oceny złożonego wniosku. 

14.04.2017 r. - biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 14.04.2017 r. biuro firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1 w Bytowie będzie nieczynne. W związku z powyższym w/w dzień nie będzie liczony jako dzień roboczy w przypadku wyznaczenia przez naszą firmę terminu do dokonania określonych czynności prawnych (np. złożenia dokumentów w określonym terminie).

Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura od dnia 18.04.2017 r. (wtorek).

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy naszym Klientom i Partnerom Biznesowym, aby ten wyjątkowy czas był pełen wiary, nadziei i miłości, a spotkania w gronie najbliższej rodziny i przyjaciół upływały w radosnym, miłym, i spokojnym nastroju.