Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Dotacje na start Akademia integracji Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Publikacja "Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start”

W związku z zatwierdzeniem przez IP POWER informujemy, że w zakładce Projekty unijne => Dotacje na start został opublikowany Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Dotacje na start” w wersji PDF i DOC wraz ze wszystkimi załącznikami. Regulamin przedstawia zasady udziału w projekcie "Dotacje na start" od momentu złożenia biznes planu do momentu końcowego rozliczenia wsparcia przyznanego w ramach projektu.

Link do podstrony z Regulaminami: http://marmolowski.pl/projekty-unijne/dotacje-na-start/

Zachęcamy do lektury.

Jednocześnie przypominamy, że rekrutacja do projektu jest prowadzona w terminie do 15 maja 2020 r. do godz. 15.30. Zasady udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne znajdują się również pod w/w linkiem. 

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Dotacja na start" w formie on-line

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z rozprzestrzenianiem się COVID-19 spotkanie informacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" zostanie zaprezentowane dnia 30 KWIETNIA 2020 r. o godz. 11.00  za pośrednictwem profilu projektu istniejącego na portalu społecznościowym Facebook (nazwa profilu na FB Dotacje na start), a prezentacja omawiana w trakcie spotkania zostanie umieszczona po spotkaniu na niniejszej stronie w zakładce "Aktualności".

W razie jakichkolwiek pytań dot. w/w spotkania zapraszamy do kontakt telefonicznego pod nr 730 000 528, 796 000 043. 

UWAGA! Zmiana adresu biura projektu "Dotacje na start" oraz miejsc przyjmowania formularzy zgłoszeniowych do projektu

Informujemy, że dnia 17.04.2020 r. na podstronie projektu "Dotacje na start" została opublikowana nowa wersja Regulaminu rekrutacji uczestników projektu w związku z przyznawaniem środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu pn. „Dotacje na start”.

Zmiany wprowadzone do Regulaminu dotyczą:

- zmiany adresu biura projektu z ul. Krzywoustego 1, 84-300 Lębork na ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów,

- zlikwidowanie punktów obsługi uczestników znajdujących się Kościerzynie i Lęborku;

- ograniczenie liczby miejsc przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych do projektu wyłącznie do biura projektu znajdującego się w Bytowie pod w/w adresem;

- aktualizacja nazwy Osi i Działania POWER, w ramach których jest realizowany projekt w związku ze zmianą SOOP POWER. 

Mając powyższe na uwadze informujemy, że od dnia 20.04.2020 r. biuro projektu mieści się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 w sali nr 1 na parterze budynku. Dostęp do biura jest pozbawiony barier architektonicznych. Dotychczasowe punkty obsługi uczestników znajdujące się w Kościerzynie i Lęborku z dniem 17.04.2020 r. zostały zlikwidowane.

Ponadto informujemy, że w związku z planowaną w terminie od 4 maja do 15 maja 2020 r. rekrutacją do projektu oraz w obliczu zagrożenia epidemicznego wprowadzamy następujące środki ochrony mając na uwadze zdrowie zarówno kandydatów do projektu, jak również kadry projektu:

1) W biurze projektu w momencie składania dokumentów rekrutacyjnych może przebywać wyłącznie jedna osoba.

2) Osoby oczekujące na osobiste złożenie dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu są zobowiązane zachować pomiędzy sobą odstęp zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów rekrutacyjnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

3) Każda z osób wchodząca do biura projektu jest zobowiązana posiadać i stosować środki ochrony osobistej zgodnie z obowiązującymi na dzień złożenia dokumentów przepisami prawa powszechnie obowiązującego (np. na dzień 17.04.2020 r. to rękawiczki jednorazowe oraz zakrywanie twarzy). Przed wejściem do biura projektu (na stoliku w hol budynku) dla kandydatów do projektu zostanie udostępniony płyn do dezynfekcji rąk oraz jednorazowe rękawiczki, do których użycia zachęcamy. 

4) Pragniemy również przypomnieć, że dokumenty rekrutacyjne do projektu można złożyć również za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem kurier wysyłając dokumenty za potwierdzeniem odbioru na adres biura projektu. 

O przyjęciu formularza w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne przesłane faksem bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane. Odpowiedzialność za dostarczenie dokumentów rekrutacyjnych w terminie i w sposób określony powyżej spoczywa na osobie zainteresowanej udziałem w projekcie „Dotacje na start”. 

W przypadku jakichkolwiek pytań, także tych dot. sposobu wypełnienia dokumentów rekrutacyjnych zapraszamy do kontaktu telefonicznego z pracownikami biura projektu. 

UWAGA! KOLEJNA ZMIANA TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii i wydłużone co najmniej do dnia 26 kwietnia 2020 r. ograniczenie w przemieszczaniu się, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej 3. zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 4 maja do 15 maja 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 30 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl

 

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

UWAGA! KOLEJNA ZMIAN TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 17 KWIETNIA do 30 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 15 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o rozliczaniu staży realizowanych w marcu 2020 r.

Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” realizujących staże zawodowe, a także kadrę zaangażowana w realizację projektu PCE Marmołowski wprowadza następujące zasady składania i rozliczania realizacji staży zawodowych w miesiącu marzec 2020 r.:

 1. listy obecności na stażu należy dostarczyć najlepiej w terminie do 7 kwietnia br.
 2. osoby, które nie były zdolne w związku z COVID-19 do wykonywania zadań w trakcie stażu zawodowego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 8 lub z powodu zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu, w którym odbywa się staż zawodowy są zobowiązane:
 • na liście obecności w dniach sprawowania opieki nad dzieckiem wskazać zapis: opieka nad dzieckiem do lat 8
 • na liście obecności w dniach zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu wskazać zapis: zawieszenie działalności przez Organizatora stażu

oraz dołączyć do list obecności odpowiednio: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (POBIERZ) i/lub Oświadczenie uczestnika projektu o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa/podmiotu (POBIERZ).

Ponadto uczestnik ma możliwość złożenia wraz z listą obecności Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż (POBIERZ) oraz Wniosek o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (POBIERZ). Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że w/w zwroty zgodnie z regulaminami projektu są wypłacane proporcjonalnie do liczby dni obecności na stażu zawodowym w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Preferowaną formą dostarczenia list obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami (o ile dotyczy) jest przesłanie ich scanów na adres: az@marmolowski.pl lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty na adres: PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub dostarczenie do biura projektu/punktów obsługi uczestników.

Ze względu na znaczną liczbę osób odbywających staż na terenie powiatu bytowskiego informujemy, że w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 na parterze budynku nieopodal wejścia zostanie postawiona specjalnie przygotowana i oznaczona urna, do której należy wrzucać listy obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami.

Druki wniosków o zwrot kosztów oraz w/w oświadczeń będą również w formie papierowej dostępne na stoliku, na którym zostanie postawiona urna.

Uczestnik projektu po ustaniu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 jest zobowiązany dostarczyć do PCE Marmołowski oryginały dokumentów przesłanych wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ponadto informujemy, że w/w wnioski za marzec 2020 r. uczestnicy projektu mogą złożyć w terminie późniejszym, max. do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia udziału w projekcie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z kadra projektu dostępna pod nr telefonu: 530 685 323. 

UWAGA! Zmiana terminu rekrutacji i spotkania informacyjnego dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, iż kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 30 MARCA do 10 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 27 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego do udziału w projekcie „Dotacje na start”, którego celem jest wsparcie osób młodych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do ok. 45 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 16 osób, które otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Pozostałe warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminie projektu znajdującym się na naszej stronie internetowej w zakładce: => PROJEKTY UNIJNE => DOTACJE NA START.Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione zasady udziału w projekcie, które odbędzie się w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów dnia 13.03.2020 r. o godz. 11.00. Informujemy, że spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Dotacje na start”. 

Dnia 13 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start". Koordynator projektu omówi m.in. warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Przypominamy, że rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki I rekrutacji do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. w związku z dużym zainteresowaniem projektem „Akademia integracji”, a także chęcią wsparcia w formie aktywizacji społeczno-zawodowej jak największej liczby osób w optymalnie krótkim czasie podjęło decyzję o zakwalifikowaniu do projektu większej niż pierwotnie założono liczby osób, tj. 35 osób podlegających wykluczeniu społecznemu, co najmniej z powodu długotrwałego bezrobocia. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu, jak i te umieszczone na liście rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

Poniżej link do listy rankingowej.

Wyniki I rekrutacji do projektu "Akademia integracji" do pobrania

Spotkanie informacyjne "Możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy"

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku zapraszamy na spotkania informacyjne dot. "Możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020".

W programie spotkania m.in.: 

 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz szkolenia zawodowe, kursy, staże. 
 • Inne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy. 
 • Preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.              

Aktualne możliwości wsparcia przedstawią eksperci.

Miejsce i termin spotkań:

 • ​​21 stycznia 2020 r. Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach 10:30 - 12:30 (sala konferencyjna)
 • 24 stycznia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godzinach 10:30 - 12:30 (sala szkoleniowa)
 • 30 stycznia 2020 r. Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B, Słupsk, w godzinach 10:30 - 12:30​ (sala konferencyjna na I piętrze)

 

​​​Zgłoszeni​a:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania

Programy oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania dostępne na stronie:

https://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-mlodych-w-bytowie-leborku-slupsku-

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie Akademia integracji.

Pierwsza rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 20.01.2020r. do 31.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

- mieszkańców 19 gmin z powiatów bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego i słupskiego,

- osób, które ukończyły 18 rok życia,

- osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. z powodu bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej czy niepełnosprawności.

W ramach projektu wskazane osoby skorzystać mogą ze szkoleń zawodowych, w tym przygotowujących do wykonywania pracy na stanowisku pracownik biurowy, florysta, stylista paznokci, pracownik gospodarczy, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, kursu na wózek widłowy, koparkoładowarki, oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Wskazane powyżej formy wsparcia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zakwalifikowanych do projektu, a formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom projektu zapewniamy ponadto zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ponoszonych w trakcie szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej jako osoby w szczególny sposób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W sumie ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 66 osób, w tym min. 33 osoby z niepełnosprawnościami.Szczegółowe informacje nt. wsparcia udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl

 Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

-Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34

-Lęborku, Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM, ul. Krzywoustego 1. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom, Uczniom, Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2020 . 

Właściciele i pracownicy "PCE Marmołowski"

 

23-31.12.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniach 23-31.12.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, ul. Drzymały 26a, oraz przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 02.01.2020 r.