Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Dotacje na start Akademia integracji Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

UWAGA! KOLEJNA ZMIAN TERMINU REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, że ze względu na obowiązujący stan epidemii, a także kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o kolejnej zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 17 KWIETNIA do 30 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 15 KWIETNIA 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Informacja o rozliczaniu staży realizowanych w marcu 2020 r.

Mając na uwadze dobro i zdrowie uczestników projektu „Akademia zatrudnienia 3” realizujących staże zawodowe, a także kadrę zaangażowana w realizację projektu PCE Marmołowski wprowadza następujące zasady składania i rozliczania realizacji staży zawodowych w miesiącu marzec 2020 r.:

 1. listy obecności na stażu należy dostarczyć najlepiej w terminie do 7 kwietnia br.
 2. osoby, które nie były zdolne w związku z COVID-19 do wykonywania zadań w trakcie stażu zawodowego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem/dziećmi do lat 8 lub z powodu zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu, w którym odbywa się staż zawodowy są zobowiązane:
 • na liście obecności w dniach sprawowania opieki nad dzieckiem wskazać zapis: opieka nad dzieckiem do lat 8
 • na liście obecności w dniach zawieszenia działalności przedsiębiorstwa/podmiotu wskazać zapis: zawieszenie działalności przez Organizatora stażu

oraz dołączyć do list obecności odpowiednio: Oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat (POBIERZ) i/lub Oświadczenie uczestnika projektu o zawieszeniu działalności przedsiębiorstwa/podmiotu (POBIERZ).

Ponadto uczestnik ma możliwość złożenia wraz z listą obecności Wniosek o zwrot kosztów dojazdu na staż (POBIERZ) oraz Wniosek o zwrot poniesionych kosztów opieki nad dzieckiem (POBIERZ). Pragniemy w tym miejscu podkreślić, że w/w zwroty zgodnie z regulaminami projektu są wypłacane proporcjonalnie do liczby dni obecności na stażu zawodowym w danym miesiącu kalendarzowym.

 

Preferowaną formą dostarczenia list obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami (o ile dotyczy) jest przesłanie ich scanów na adres: az@marmolowski.pl lub w przypadku braku takiej możliwości za pośrednictwem poczty na adres: PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów lub dostarczenie do biura projektu/punktów obsługi uczestników.

Ze względu na znaczną liczbę osób odbywających staż na terenie powiatu bytowskiego informujemy, że w punkcie obsługi uczestników mieszczącym się w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2 na parterze budynku nieopodal wejścia zostanie postawiona specjalnie przygotowana i oznaczona urna, do której należy wrzucać listy obecności wraz z w/w oświadczeniami oraz wnioskami.

Druki wniosków o zwrot kosztów oraz w/w oświadczeń będą również w formie papierowej dostępne na stoliku, na którym zostanie postawiona urna.

Uczestnik projektu po ustaniu zagrożenia epidemicznego z powodu COVID-19 jest zobowiązany dostarczyć do PCE Marmołowski oryginały dokumentów przesłanych wcześniej za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

Ponadto informujemy, że w/w wnioski za marzec 2020 r. uczestnicy projektu mogą złożyć w terminie późniejszym, max. do 10 dni roboczych licząc od dnia zakończenia udziału w projekcie.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z kadra projektu dostępna pod nr telefonu: 530 685 323. 

UWAGA! Zmiana terminu rekrutacji i spotkania informacyjnego dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” informuje, iż kierując się dobrem i bezpieczeństwem osób korzystających z usług i wsparcia oferowanego w ramach realizowanych przez nas projektów unijnych podjął decyzję o zmianie terminu rekrutacji do projektu "Dotacje na start" oraz zmianie terminu spotkania informacyjnego.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 30 MARCA do 10 KWIETNIA 2020 r.

Spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start" odbędzie się dnia 27 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00. Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. ewentulnych kolejnych zmian w w/w terminach będą przekazywane za pośrednictwem niniejszej strony internetowej.

Przez cały okres poprzedzający rekrutację do projektu informacje nt. projektu można uzyskać telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytania na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego lub kościerskiego do udziału w spotkaniu informacyjnym dot. projektu „Dotacje na start”. 

Dnia 13 marca 2020 r. w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów  o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie infomacyjne dot. zasad udziału w projekcie "Dotacje na start". Koordynator projektu omówi m.in. warunki udziału w projekcie, przebieg procesu rekrutacji do projektu, planowane zasady przyznawania i rozliczania wsparcia finansowego.

Spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Przypominamy, że rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Dotacje na start"

PCE „Marmołowski” zaprasza mieszkańców powiatu bytowskiego, lęborskiego, kościerskiego do udziału w projekcie „Dotacje na start”, którego celem jest wsparcie osób młodych planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

W ramach projektu zaplanowano szkolenia i doradztwo przygotowujące do prowadzenia firmy, a także wsparcie finansowe w kwocie do ok. 45 tys. zł na otwarcie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W sumie wsparciem zostanie objętych 16 osób, które otrzymają środki finansowe na otwarcie własnej firmy. Projekt jest skierowany do osób pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP lub biernych zawodowo) w wieku 18-29 lat, mających miejsce zamieszkania na terenie powiatu bytowskiego lub kościerskiego lub lęborskiego, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie prowadziły działalności gospodarczej. Pozostałe warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminie projektu znajdującym się na naszej stronie internetowej w zakładce: => PROJEKTY UNIJNE => DOTACJE NA START.Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 16 do 27 MARCA 2020 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy na spotkanie informacyjne, na którym zostaną omówione zasady udziału w projekcie, które odbędzie się w budynku przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów dnia 13.03.2020 r. o godz. 11.00. Informujemy, że spotkanie odbędzie się w sali nr 1 znajdującej się na parterze budynku (sala dostosowana do potrzeb osób niepełnoprawnością ruchową).

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 730-000-528, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: nowy.start@marmolowski.pl.

Projekt „Dotacje na start” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Wyniki I rekrutacji do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. w związku z dużym zainteresowaniem projektem „Akademia integracji”, a także chęcią wsparcia w formie aktywizacji społeczno-zawodowej jak największej liczby osób w optymalnie krótkim czasie podjęło decyzję o zakwalifikowaniu do projektu większej niż pierwotnie założono liczby osób, tj. 35 osób podlegających wykluczeniu społecznemu, co najmniej z powodu długotrwałego bezrobocia. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu, jak i te umieszczone na liście rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

Poniżej link do listy rankingowej.

Wyniki I rekrutacji do projektu "Akademia integracji" do pobrania

Spotkanie informacyjne "Możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy"

W imieniu Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Słupsku zapraszamy na spotkania informacyjne dot. "Możliwości otrzymania wsparcia z Funduszy Europejskich dla osób młodych na rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020".

W programie spotkania m.in.: 

 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej oraz szkolenia zawodowe, kursy, staże. 
 • Inne możliwości wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej – omówienie oferty Powiatowego Urzędu Pracy. 
 • Preferencyjne pożyczki na otwarcie i rozwój działalności gospodarczej.
 • Źródła informacji o Funduszach Europejskich.              

Aktualne możliwości wsparcia przedstawią eksperci.

Miejsce i termin spotkań:

 • ​​21 stycznia 2020 r. Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM w Bytowie, ul. Podzamcze 34, w godzinach 10:30 - 12:30 (sala konferencyjna)
 • 24 stycznia 2020 r. Starostwo Powiatowe w Lęborku, ul. Czołgistów 5, w godzinach 10:30 - 12:30 (sala szkoleniowa)
 • 30 stycznia 2020 r. Słupski Inkubator Technologiczny, ul. Portowa 13 B, Słupsk, w godzinach 10:30 - 12:30​ (sala konferencyjna na I piętrze)

 

​​​Zgłoszeni​a:

Warunkiem uczestnictwa w spotkaniach jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres: slupsk.pife@pomorskie.eu lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem: 59 714 18 44 lub 59 714 18 45. Otrzymanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia jest równoznaczne z wpisaniem na listę uczestników spotkania

Programy oraz formularze zgłoszeniowe na spotkania dostępne na stronie:

https://pomorskiewunii.pl/-/spotkanie-informacyjne-fundusze-europejskie-dla-mlodych-w-bytowie-leborku-slupsku-

 

Kontakt:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Słupsku, tel.: (59) 714 18 44 lub (59) 714 18 45 

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt współfinansowany z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie Akademia integracji.

Pierwsza rekrutacja do projektu odbędzie się w terminie od 20.01.2020r. do 31.01.2020 r.

Projekt skierowany jest do:

- mieszkańców 19 gmin z powiatów bytowskiego, kościerskiego, chojnickiego i słupskiego,

- osób, które ukończyły 18 rok życia,

- osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. z powodu bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej czy niepełnosprawności.

W ramach projektu wskazane osoby skorzystać mogą ze szkoleń zawodowych, w tym przygotowujących do wykonywania pracy na stanowisku pracownik biurowy, florysta, stylista paznokci, pracownik gospodarczy, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, kursu na wózek widłowy, koparkoładowarki, oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Wskazane powyżej formy wsparcia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zakwalifikowanych do projektu, a formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom projektu zapewniamy ponadto zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ponoszonych w trakcie szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej jako osoby w szczególny sposób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W sumie ze wsparcia w ramach projektu skorzysta 66 osób, w tym min. 33 osoby z niepełnosprawnościami.Szczegółowe informacje nt. wsparcia udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl

 Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

-Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34

-Lęborku, Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM, ul. Krzywoustego 1. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

23-31.12.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniach 23-31.12.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, ul. Drzymały 26a, oraz przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 02.01.2020 r.

20.12.2019 r. biuro czynne do godz. 13:00

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 20.12.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, ul. Drzymały 26a, oraz przy ul. 11 Listopada 1 w Bytowie będą czynne wyłącznie do godziny 13.00.

W sprawach pilnych prosimyo kontakt telefoniczny z pracownikami firmy. 

 

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2020

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć naszym Klientom, Uczniom, Współpracownikom życzenia wesołych, radosnych i spokojnych świąt w gronie najbliższych: rodziny, przyjaciół, a także wielu sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym w nadchodzącym Nowym Roku 2020 . 

Właściciele i pracownicy "PCE Marmołowski"

 

Wyniki rekrutacji do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem etapu I rekrutacji osób do udziału w projekcie "Akademia zatrudnienia 3" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Kandydat zgłoszony do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz powiadomiony o terminach spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Wyniki rekrutacji do projektu „Akademia zatrudnienia 3” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia zatrudnienia 3" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Rekrutacja do projektu "Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie „Akademia zatrudnienia 3”.

Pierwsze edycja rekrutacji do projektu w terminie od 12 do 23 listopada 2019 r.

 

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców powiatu lęborskiego, kościerskiego i bytowskiego w wieku powyżej 30 roku życia, które są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w ewidencji urzędu pracy.

W ramach projektu można skorzystać:

 • z doradztwa zawodowego;
 • szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
 • max. 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1033,70 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

w Lęborku w budynku Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości STOLEM przy ul. Bolesława Krzywoustego 1,

w Kościerzynie w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Strzeleckiej 34,

w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-zatrudnienia-3/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 530 685 323 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: az@marmolowski.pl

 

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu "Akademia Przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem rekrutacji uzupełniającej dzieci z gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzic/opiekun prawny dziecka zgłoszonego do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji uzupełniającej oraz zaproszony do siedziby PCE "Marmołowski" w celu podpisania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu językowym for Kids w Bytowie w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka”.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej dzieci do projektu „Akademia Przedszkolaka” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Rekrutacja uzupełniająca dzieci w wieku przedszkolnym do projektu "Akademia przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza dzieci w gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia przedszkolaka". Od 29.08.2019 r. rozpoczynamy rekrutacją uzupełniającą na jedno wolne miejsce w projekcie.

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym mogą skorzystać z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:

 • z opieki przedszkolnej w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych;

 • z zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

 • bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu oraz wyprawki w przybory.

Dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu zaplanowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z rytmiki) oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, w  tym  wizyty grup teatralnych, zajęcia z języka angielskiego oraz wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową i kreatywność.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu będzie prowadzona w okresie od 29 sierpnia 2019 r. do momentu zgłoszenia się pierwszej zainteresowanej osoby.

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć do siedziby PCE "Marmołowski", ul. 11 Listopada 1 w Bytowie.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie pod nr 577 150 533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
forkids@marmolowski.pl lub osobiście w siedzibie PCE "Marmołowski"

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce => PROJEKTY UNIJNE =>AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.