Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach I naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 6 pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu wspacia pomostowego. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 2 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania przedużonego wsparcia pomostowego.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego  zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

02.11.2018 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.11.2018 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11 Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od 05.11.2018 r. 

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - I edycja

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 19.11.2018 r. do 21.11.2018 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start” dla uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach I naboru. Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.30-15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.
O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do Regulaminu  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
  2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT lub inny dokument w sposób wiarygodny odzwierciedlający przychody, koszty i zyski wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, POWER, PROW na lata 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji);

          Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem.

           Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/. W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

        Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Biuro projektu „Nowy start”, Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Nowy start”

 

Kampania informacyjna i konkurs fotograficzny #RealnaRzeczywistość

Od 10 września br. trwa kampania informacyjna dotycząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020). Dzięki kampanii można poznać projekty, które są realizowane w także w Naszym regionie, mieście i dzielnicy. Przekonajmy się wspólnie, że jest ich bardzo dużo i korzystamy z nich każdego dnia. Informacje szczegółowe nt. kampanii można znaleźć na stronie TUTAJ.

 

W ramach kampanii został ogłoszony konkurs fotograficzny #REALNARZECZYWISTOŚĆ. Nabór prac jest prowadzony w dwóch kategoriach: AMATOR lub PROFESJONALISTA.

Informacje nt. konkursu, w tym zasad udziału oraz nagród znajdują się TUTAJ.

W imieniu Zarządu Województwa Pomorskiego zapraszamy do śledzenia kampanii informacyjnej oraz udziału w konkursie.

 

 

Ostateczne wyniki oceny biznes planów w ramach projektu "Nowy start" - II nabór

W wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej została sporządzona i przyjęta ostateczna lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start".

Lista osób, którym przyznano jednorazową dotację inwestycyjną w ramach projektu "Nowy start" - II nabór

Osoby znajdujące się na liście rankingowej od pozycji 11 do 15 zostaną pisemnie poinformowane o ostatecznym wyniku oceny złożonego wniosku na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Wyniki oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - II nabór

W załączeniu prezentujemy wstępną listę rankingową oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start".

Ostateczna lista rankingowa zostanie opublikowana po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia.

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną pisemnie poinformowani o wynikach oceny złożonych przez nich wniosków. 

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU "NOWY START" - EDYCJA II

Wyniki rekrutacji uzupełniajacej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji upełniającej do projektu "Szansa dla młodych". 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja uzupełniająca do projektu "Szansa dla młodych"  została zakończona.

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Szansa dla młodych"

W ramach prowadzonej rekrutacji przyjemimy do projektu „Szansa dla młodych” jedną osobę. Chetnych zapraszamy do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w biurze projektu. 

Wstępne wyniki oceny wniosków o dotację na otwarcie firmy w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 10 pozycji listy rankingowej została przyznana jednorazowa dotacja inwestycyjna. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej znajdujące się na liście rezerwowej na pozycji od 1 do 3 włącznie zostaną rekomendowane do otrzymania jednorazowej dotacji inwestycyjnej. 

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa w wyniku oceny wniosków o JDI w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Wyniki rekrutacji uzupełniającej do projektu "Szansa dla młodych"

Wyniki rekrutacji upełniającej do projektu "Szansa dla młodych". 

Wyniki rekrutacji - Lista rankingowa

Jednocześnie informujemy, że rekrutacja do projektu  została zakończona.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA W RAMACH II EDYCJI !!

Zwolniły się 2 miejsca dla uczestników projektu „Szansa dla młodych”. Zapraszamy na bezpłatne szkolenia i staże.

Bezpłatne kursy językowe w roku szkolnym 2018/19

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" rozpoczyna rekrutację na bezpłatne kursy językowe (języka niemieckiego i angielskiego),  które będą realizowane w roku szkolnym 2018/19.

W kursie może wziąć udział każdy mieszkaniec województwa pomorskiego w wieku 25 - 67 lat.

Zajęcia będą prowadzone w różnych miejscowościach - warunkiem rozpoczęcia zajęć w danej miejscowości jest utworzenie 12-osobowej grupy na danym poziomie. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. kursu znajdują się w zakładce -> TUTAJ

Nabór wniosków o dotację i wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - dot. uczestników z II rekrutacji

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 22-24.08.2018 r. będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start”. Wnioski będą przyjmowane w dni robocze w godzinach od 8.30 do 15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów. O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu.

Osoby zainteresowane otrzymaniem jednorazowej dotacji inwestycyjnej muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej – Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia[1]) wraz z następującymi załącznikami:

a)          potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);

b)         biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)         harmonogram rzeczowo – finansowy inwestycji (Załącznik nr 3 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

d)         oświadczenie o rejestrowaniu lub nierejestrowaniu się jako płatnik VAT (Załącznik nr 4 do w/w regulaminu)  – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

e)         oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

f)          oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym składany jest wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserokopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy, jeżeli pomoc została udzielona (Załącznik nr 6 w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

g)         formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej uczestnik projektu zarejestrował działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:

a)      potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

b)      potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)      kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

 

Osoby zainteresowane otrzymaniem podstawowego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego (załącznik nr 19 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy Start” – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia) wraz z następującymi załącznikami:

a)       potwierdzenie wykonania usługi szkoleniowo-doradczej - 2 egzemplarze (1 oryginał i 1 kopia);

b)      biznes plan działalności przedsiębiorstwa (Załącznik nr 2 do w/w regulaminu) – 2 zszyte egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)       oświadczenie o nie korzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (Załącznik nr 11 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

d)      oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych pomocy de minimis (Załącznik nr 5 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

e)      oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek o udzielenie wsparcia finansowego oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z kserkopią zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionych przez podmioty udzielające pomocy (Załącznik nr 6 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

f)        formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do w/w regulaminu) – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

W przypadku, gdy do dnia złożenia wniosku o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego uczestnik projektu zarejestrował  działalność gospodarczą jest zobowiązany załączyć również:

a)       potwierdzenie zarejestrowania działalności gospodarczej, tj. wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

b)      potwierdzenie nadania numeru REGON dla zarejestrowanej działalności gospodarczej, tj. wydruk z portalu informacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego potwierdzony przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia);

c)      kopia dokumentu poświadczającego zgłoszenie do ZUS (tj. druk ZUS ZUA, ZFA) i/lub KRUS – 2 egzemplarze (2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia).

W przypadku, gdy niektóre z powyższych załączników zostały przez uczestnika złożone łącznie z wnioskiem o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej, nie ma obowiązku składania ich ponownie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy na skutek zaistniałych zmian konieczne jest dokonanie przez uczestnika projektu aktualizacji złożonych załączników.

 

Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/. W/w wnioski oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu składającego wniosek.

Wniosek o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej wraz z załącznikami oraz wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego należy dostarczyć w zaklejonych kopertach do biura projektu (każdy z wniosków w osobnych kopertach, łącznie dwie koperty). Koperty powinna być opisane w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat:              

Biuro projektu „Nowy start”

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s. c.

Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska

ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem: Wniosek na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach projektu pn. „Nowy start” lub Wniosek o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Nowy start”

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej publikujemy wyniki rekrutacji na studia podyplomowe, które będą realizowane w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe