Szkoła biznesu 2 Bezpłatne kursy językowe Akademia Zatrudnienia (3) Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Kierunek własny biznes 2 Akademia integracji

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna

Aktualności

Lista rankingowa prezentująca wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. w załączeniu poniżej prezentuje wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2". Każdy z kandydatów do projektu otrzyma informację pisemną dot. wyników przeprowadzonego procesu rekrutacji do projektu. 

Lista rankingowa prezentująca wyniki rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2" - POBIERZ

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostało jeszcze 1 miejsce dla uczestników projektu ,,Akademia integracji". W związku z powyższym od 24.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszej osoby bezrobotnej z niepełnosprawnościami, która złoży dokumenty rekrutacyjne. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

- Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji" zakończona

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. informuję, iż dnia 24.09.2020r. została zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji". W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. informuję, iż dnia 18.09.2020r. została zakończona rekrutacja uzupełniająca do projektu "Akademia integracji". W związku z powyższym w załączeniu przedstawiamy listę rankingową osób, które zakwalifikowały się do projektu w ramach rekrutacji uzupełniającej. 

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Wyniki II rekrutacji do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem etapu II rekrutacji osób do udziału w projekcie "Akademia zatrudnienia 3" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Kandydat zgłoszony do udziału w projekcie zostanie telefonicznie poinformowany o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz powiadomiony o terminach spotkania z doradcą zawodowym i psychologiem.

Wyniki rekrutacji do projektu „Akademia zatrudnienia 3” –POBIERZ.pdf

 

Projekt "Akademia zatrudnienia 3" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Staże i szkolenia dla osób z niepełnosprawnościami- Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA do projektu ,,Akademia integracji'

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostały jeszcze 3 miejsca dla uczestników projektu ,,Akademia integracji". W związku z powyższym od 16.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszych 2 osób bezrobotnych z niepełnosprawnościami oraz 1 osoby bez niepełnosprawności, które złożą dokumenty rekrutacyjne. 

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

- Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

STAŻE I SZKOLENIA dla osób po 30 r.ż. rekrutacja uzupełniająca do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA do projektu od 16.09.2020r. do wyczerpania miejsc.

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,Marmołowski' s.c. informuję, iż w wyniku II rekrutacji do projektu, zostało jeszcze 20 miejsc dla uczestników projektu ,,Akademia zatrudnienia 3". W związku z powyższym od 16.09.2020 r. ogłoszona zostaje rekrutacja uzupełniająca do projektu dla pierwszych 20 osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Urzędzie Pracy, które złożą dokumenty rekrutacyjne. 

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

- w Lęborku, ul. B. Krzywoustego 1, 83-400 Lębork (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku), tel. 530 072 740

- w Kościerzynie w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Strzeleckiej 34

- w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 530 685 323 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: az@marmolowski.pl

Lista rankingowa II rekrutacji do projektu ,,Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski” s.c. w związku z zakończeniem II etapu rekrutacji do projektu publikuje wyniki. Wszystkie osoby zakwalifikowane do projektu, jak i te umieszczone na liście rezerwowej zostaną poinformowane telefonicznie o wynikach przeprowadzonej rekrutacji.

Poniżej link do listy rankingowej.

Wyniki II rekrutacji do projektu "Akademia integracji" - POBIERZ.pdf

Wstępna lista rankingowa wniosków o wsparcie finansowe w ramach projektu "Szkoła biznesu 2"

W załączeniu poniżej prezentujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej oraz wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Szkoła biznesu 2”.

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE DOTACJI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA BIZNESU 2” - pobierz

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW O PRZYZNANIE FINANSOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO W RAMACH PROJEKTU „SZKOŁA BIZNESU 2” - pobierz

 

Rekrutacja na bezpłatne kursy języka angielskiego lub niemieckiego

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" wznawia rekrutację na bezpłatne 120-godzinne kursy języka angielskiego lub niemieckiego. 

Rekrutacja będzie prowadzona w okresie od 31 sierpnia do 11 września 2020 r. lub do wyczerpania miejsc w poszczególnych projektach. 

Dokumenty będą przyjmowane:

1) Bytów, ul. Zaułek Drozdowy 2, tel. 730 002 974

2) Lębork, ul. Krzywoustego 1 (Inkubator Przedsiębiorczości), tel. 530 072 740

3) Kościerzyna, ul. Strzelecka 34 (budynek Szkoły Branżowej w Kościerzynie), tel. 577 150 433

Do udziału w rekrutacji zapraszamy osoby:

1) mające co najmniej 18 lat;

2) mieszkające na terenie województwa pomorskiego;

Ponadto informujemy, że w pierwszej kolejności będą przyjmowane wyłącznie osoby pracujące w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach lub podmiotach ekonomii społecznej lub są osobami, które jednocześnie mają co najmniej 50 lat i wykształcenie max. ponadgimnazjalne.

Osoby pracujące to  osoby pracujące na umowę o pracę, świadczące usługi na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecania albo umowy o dzieło oraz osoby prowadzące działalność na własny rachunek.

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa - za przedsiębiorstwo uważa się podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną. Na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają się przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. Do kategorii mikroprzedsiębiorstwa zalicza się również osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Do podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą zalicza się również przedsiębiorstwo spółdzielcze i przedsiębiorstwo ekonomii społecznej.

Podmioty ekonomii społecznej to przedsiębiorstwa społeczne, w tym spółdzielnie socjalne, podmiot reintegracyjny, realizujący usługi reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym  Centra Integracji Społecznej, Kluby Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Organizacje pozarządowe, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, spółki non-profit, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tj. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,  o ile udział sektora publicznego w tej spółce wynosi nie więcej niż 50%, spółdzielnie, której celem jest zatrudnienie tj. spółdzielnia pracy lub spółdzielnia inwalidów i niewidomych, działające w oparciu o ustawę z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze

Dokumenty rekrutacyjne dostępne pod adresem:

 http://marmolowski.pl/kursy/bezplatne-kursy-jezykowe/

 

54 tys. dotacji na własną firmę dla mieszkańców powiatu słupskiego i gm. Cewice - NABÓR do 28.08.2020 r.

PCE „Marmołowski” przypomina osobą zainteresowanym otwarciem własnej firmy o prowadzonej rekrutacji do projektu "Akademia przedsiębiorczości 2".

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców gminy Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Potęgowo, Smołdzino, Cewice oraz gminy wiejskiej Słupsk do udziału w projekcie „Akademia przedsiębiorczości 2”, którego celem jest wsparcie osób planujących otworzyć własną działalność gospodarczą.

Wsparcie w projekcie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci kompleksowego wsparcia związanego z rozpoczęciem działalności gospodarczej, w szczególności poprzez:

Wsparcie w postaci usług szkoleniowych udzielanych na etapie poprzedzającym rozpoczęcie działalności gospodarczej (przygotowanie do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, jako wsparcie uzupełniające do pomocy finansowej). Wsparcie jest obowiązkowo kierowane do wszystkich osób, które rozpoczynają działalność gospodarczą i będzie adekwatne do indywidualnych potrzeb konkretnej osoby.

Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej w formie bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 23 050,00 zł;

Finansowe wsparcie pomostowe przyznawane na pokrycie obowiązkowych składek ZUS i innych wydatków bieżących w kwocie do 2 600,00 zł miesięcznie przez okres od 6 do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pozostałe warunki udziału w projekcie oraz zaplanowane formy wsparcia zostały wskazane w regulaminie projektu znajdującym się na naszej stronie internetowej w zakładce: => PROJEKTY UNIJNE => AKADEMIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Rekrutacja

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie: od 17 do 28 SIERPNIA 2020 r. do godz. 15:30.

Informacje nt. projektu można uzyskać również telefonicznie pod nr 796-000-054, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając pytanie na adres: dotacje@marmolowski.pl.

Projekt „Akademia przedsiębiorczości 2” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

STAŻE I SZKOLENIA dla osób po 30 r.ż. II rekrutacja do projektu ,,Akademia zatrudnienia 3"

REKRUTACJA 47 OSÓB PO 30 ROKU ŻYCIA NA STAŻE I SZKOLENIA
31.08.2020-11.09.2020r.  w godzinach od 8:00-16:00.

INFORMACJE  NT. PROJEKTU

poniżej oraz pod nr tel. 530-685-323

Prywatne Centrum Edukacyjne ,,MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza mieszkańców powiatu lęborskiego, kościerskiego i bytowskiego do skorzystania ze wsparcia oferowanego w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 3”. Do projektu zapraszamy osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy, nie uczestniczące w szkoleniu lub kształceniu w systemie stacjonarnym, powyżej 30 roku życia. W sumie ze wsparcia skorzysta 145 osób.

W ramach projektu można skorzystać z:

  • doradztwa zawodowego;
  • szkoleń kończących się egzaminem, które nadają kwalifikacje/kompetencje zawodowe. Podczas szkoleń uczestnikom wypłacimy stypendium szkoleniowe, zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7, materiały szkoleniowe i dydaktyczne, wyżywienie, ubrania robocze;
  • 6-cio miesięcznych staży przyuczających do zawodu, ze stypendium stażowym  w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem. Podczas staży uczestnikom zapewnimy zwrot kosztów dojazdu i opieki nad dziećmi do lat 7 oraz ubezpieczenie NNW.

Formy wsparcia, z jakich skorzystają uczestnicy projektu będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są:

- w Lęborku, ul. B. Krzywoustego 1, 83-400 Lębork (Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości w Lęborku), tel. 530 072 740

- w Kościerzynie w budynku Szkoły Branżowej przy ul. Strzeleckiej 34

- w Bytowie przy ul. Zaułek Drozdowy 2.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie www.marmolowski.pl, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 530 685 323 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: az@marmolowski.pl


PROSIMY PRZY SKŁADANIU DOKUMENTÓW

 ZASŁONIĆ USTA I NOS ORAZ ZDEZYNFEKOWAĆ DŁONIE.

Projekt „Akademia zatrudnienia 3” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Staże i szkolenia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - startuje 2. rekrutacja do projektu "Akademia integracji"

Prywatne Centrum Edukacyjne „MARMOŁOWSKI” s.c. zaprasza do udziału w projekcie Akademia integracji. Druga rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 31.08.2020r. do 11.09.2020 r.

 

Projekt skierowany jest do:

1) mieszkańców jednej z następujących gmin:

* z powiatów bytowskiego: Bytów, Borzytuchom, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Miastko, Trzebielino, Tuchomie

* z powiatu kościerskiego: gm. miejska Kościerzyna, Karsin, Liniewo, Nowa Karczma

* z powiatu chojnickiego: gmina miejska i wiejska Chojnice, Brusy, Czersk, Konarzyny

* z powiatu słupskiego; Kępice, Potęgowo, Dębnica Kaszubska

2) osób, które ukończyły 18 rok życia,

3) osób, które są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, np. z powodu bezrobocia, korzystania z pomocy społecznej czy niepełnosprawności.

Preferowana grupą uczestników projektu są osoby z niepełnosprawnościami. 

W sumie w ramach rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 32 osoby, w tym min. 17 osób z niepełnosprawnościami.

W ramach projektu wskazane osoby skorzystać mogą ze szkoleń zawodowych, w tym przygotowujących do wykonywania pracy na stanowisku pracownik biurowy, florysta, stylista paznokci, pracownik gospodarczy, kursów prawa jazdy kategorii C, E lub D wraz z kursem na przewóz osób/rzeczy, kursu na wózek widłowy, koparkoładowarki, oraz wiele innych, które nadają kwalifikacje lub kompetencje zawodowe, a także  max. 6-miesięcznych staży przyuczających do zawodu ze stypendium stażowym w wysokości 1440,00 zł „na rękę”/m-c i ubezpieczeniem.

Wskazane powyżej formy wsparcia zostaną poprzedzone przeprowadzeniem działań mających na celu aktywizację społeczną i zawodową osób zakwalifikowanych do projektu, a formy wsparcia z jakich skorzystają uczestnicy będą dostosowane do ich potrzeb, predyspozycji i oczekiwań.

Uczestnikom projektu zapewniamy ponadto zwrot kosztów dojazdu na wszystkie formy wsparcia, a także zwrot kosztów opieki nad dzieckiem/osobą zależną ponoszonych w trakcie szkoleń i staży.

Do udziału w projekcie w szczególności zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami oraz osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej jako osoby w szczególny sposób zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Dokumenty rekrutacyjne i szczegółowe informacje nt. wsparcia są dostępne na stronie http://marmolowski.pl/projekty-unijne/akademia-integracji/, profilu firmy na Facebook’u, a także udzielają ich pracownicy w/w biura. Informacje udzielane są także telefonicznie pod numerem: 796 005 035 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: martyna.gawin-lejk@marmolowski.pl.

Zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych w :

- Bytowie, PCE Marmołowski, ul. Zaułek Drozdowy 2

- Kościerzynie, Budynek Szkoły Branżowej, ul. Strzelecka 34.

Projekt „Akademia integracji” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 

Rekrutacja do projektu "Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy"

Prywatne Centrum Edukacyjne 'Marmołowski' w związku z tworzeniem nowego miejsca opieki nad dziećmi do lat 3 zaprasza osoby pracujące lub mieszkające na terenie gminy Bytów sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 do udziału w planowanym do realizacji projekcie "Aktywni rodzice na bytowskim rynku pracy".

W ramach planowanego projektu 19 dzieci w wieku od 1 roku do lat 3 zostanie objętych bezpłatną opieką żłobkową w okresie od 01.09.2020 do 31.08.2021 r., a rodzice będą zobowiązani wyłącznie do pokrycia kosztów wyżywienia dziecka w trakcie jego pobytu w żłobku. 

Rekrutacja do projektu w okresie od 24 do 27 sierpnia 2020 r. do godz. 9:00

Informacje szczegółowe nt. projektu i rekrutacji: 

http://marmolowski.pl/edukacja/zlobek-forkids/

 

Projekt będzie realizowany wyłącznie w przypadku uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, o czym poinformujemy za pośrednictwem niniejszej strony internetowej. Planowy termin uzyskania informacji o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu to grudzień 2020 r. Wszystkie działania podejmowane przez PCE "Marmołowski" przed wskazanym terminem są realizowane na nasze własne ryzyko i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń ze strony kandydatów do projektu czy uczestników projektu.

 

Weź udział w konkursie "Bliżej niż myślisz" - nagroda nawet 5 tys. zł

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza do udziału w konkursie "Bliżej niż myślisz". Konkurs polega na przesłaniu krótkiego, amatorskiego filmiku, w którym należy pokazać zmiany, jakie zaszły dzięki wykorzystaniu Funduszy Europejskich w najbliższym otoczeniu każdego z nas.

Nagrodami w Konkursie są Nagrody finansowe:
1) jedna Nagroda Główna w wysokości: 5 tys. zł netto.
2) Nagrody za zajęcie II i III miejsca w wysokości:
a) 3 tys. zł netto dla laureata II miejsca;
b) 2 tys. zł netto dla laureata III miejsca.

Zgłoszenia przyjmowane będą od 24 sierpnia do 10 września 2020 roku.

Wszelkie informacje o  konkursie będzie można znaleźć na stronie www.dniotwarte.eu

Zachęcamy również do zapoznanie się z zamieszczonym poniżej Regulaminem w/w konkursu. Poniżej umieszczony został również formularz zgłoszeniowy do konkursu oraz oświadczenie dot. odbioru nagrody.

REGULAMIN KONKURSU „Bliżej, niż myślisz” – POBIERZ

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO KONKURSU „Bliżej, niż myślisz” - POBIERZ

OŚWIADCZENIE do odbioru nagrody - POBIERZ