Nowe przedszkole w Bytowie Bezpłatne kursy językowe Bezpłatne kursy komputerowe dla pracujących Przedszkole językowe w Bytowie Akademia Zatrudnienia (1) Akademia Zatrudnienia (2)

Jesteśmy firmą rodzinną

Filarem naszej działalności jest edukacja. Rekrutację do szkół i kursów prowadzimy nieprzerwanie od 1999 roku. Ciągłość i zaufanie są w tej branży szczególnie istotne. Tego gwarancją jest towarzyszący nam znak firmy rodzinnej.

Nazwisko w nazwie zobowiązuje. To właśnie dlatego od lat budujemy wyróżniającą się wysoką jakością i stabilną pozycją markę.

Zaufało nam już kilka tysięcy osób, firm i instytucji. Sprawdź nas i Ty!

Firma Rodzinna
Prywatne Centrum Edukacyjne MARMOŁOWSKI
firma rodzinna od 1999 r.

Aktualności

Wyniki rekrutacji dzieci do projektu "Akademia Przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" w związku z zakończeniem rekrutacji dzieci z gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia Przedszkolaka" w załączeniu poniżej publikuje wyniki przeprowadzonej rekrutacji.

Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zgłoszonych do udziału w projekcie zostaną telefonicznie poinformowani o wynikach przeprowadzonej rekrutacji oraz zaproszeni do siedziby PCE "Marmołowski" w celu podpisania umowy na świadczenie usług opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych w Przedszkolu językowym for Kids w Bytowie w projekcie pn. „Akademia Przedszkolaka”.

 

Wyniki rekrutacji dzieci do projektu „Akademia Przedszkolaka” – DO POBRANIA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

21.06.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 21.06.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami firmy od dnia 24.06.2019 r. 

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Rekrutacja dzieci w wieku przedszkolnym do projektu "Akademia przedszkolaka"

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" zaprasza dzieci w gminy Bytów w wieku 2,5-4 lata do udziału w projekcie "Akademia przedszkolaka".

W ramach projektu dzieci w wieku przedszkolnym mogą skorzystać z bezpłatnej opieki i edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020 w ramach 24 nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w przystosowanym na ten cel i wyposażonym, nowo utworzonym przedszkolu For Kids w Bytowie, w tym:

  • z opieki przedszkolnej w godzinach od 6:00 do 18:00 w pełni wyposażonych salach przedszkolnych;

  • z zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych;

  • bezpłatne wyżywienie podczas pobytu w przedszkolu oraz wyprawki w przybory.

Dla dzieci objętych edukacją przedszkolną w ramach projektu zaplanowano również zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne (grupowe i indywidualne zajęcia logopedyczne, gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia z rytmiki) oraz wsparcie ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych i uniwersalnych na rynku pracy, w  tym  wizyty grup teatralnych, zajęcia z języka angielskiego oraz wyjazdy rozwijające kompetencje przyrodnicze, świadomość kulturową i kreatywność.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w okresie od 3 do 21 czerwca 2019 r. 

Osoby zainteresowane zgłoszeniem dziecka do projektu zapraszamy do złożenia FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO do projektu.

Uzupełniony i podpisany formularz prosimy dostarczyć do siedziby PCE "Marmołowski", ul. 11 Listopada 1 w Bytowie.

Szczegółowe informacje nt. projektu udzielane są telefonicznie pod nr 577 150 533 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
forkids@marmolowski.pl lub osobiście w siedzibie PCE "Marmołowski"

Informacje nt. projektu znajdują się w zakładce => PROJEKTY UNIJNE =>AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA

 

Projekt "Akademia przedszkolaka" jest współfinasowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uzupełniającej uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

2 maja 2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 02.05.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych placówek i kontaktu z pracownikami od 6 maja 2019 r. 

Wyniki rekrutacji na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start"

W załączeniu poniżej prezentujemy wyniki rekrutacji uczestników na szkolenia zawodowe w ramach projektu "Nowy start".

Wyniki rekrutacji - POBIERZ

W związku z zakwalifikowaniem do projektu niewystarczającej liczby osób ogłoszona została rekrutacja uzupełniająca trwająca do wyczerpania liczby miejsc w projekcie wynoszących co najmniej 20 osób.

Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych

PCE „Marmołowski” wszystkim pracownikom oraz klientom składa życzenia zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości, radosnego nastroju oraz serdecznych spotkań z najbliższymi.

19.04.2019 r. biuro nieczynne

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" informuje, że w dniu 19.04.2019 r. biura firmy mieszczące się przy ul. 11. Listopada 1, Zaułek Drozodowy 2 oraz przy ulicy Szarych Szerów 2A/3P w Bytowie będą nieczynne.

 

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

W załączniku poniżej publikujemy ostateczne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu „Nowy start” zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.

Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

W załączniku poniżej publikujemy wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego złożonych przez uczestników projektu "Nowy start" zakwalifikowanych do projektu w ramach II naboru.

Osobom wskazanym na pozycjach od 1 do 6 pozycji listy rankingowej zostało przyznane przedłużone wsparcie pomostowe. Osoby te wraz z informacją pisemną o wynikach oceny otrzymają wykaz załączników, jakie należy złożyć w celu podpisania aneksu do umowy o przyznaniu wspacia pomostowego. 

Po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań lub upływie terminu do ich wniesienia, załączona lista rankingowa zostanie zaaktualizowana. Przedłużone wsparcia pomostowe zostanie przyznane max. 8 osobom.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o przyznanie przedużonego wsparcia pomostowego  zostaną pisemnie poinformowane o wynikach dokonanej oceny. 

Wstępna lista rankingowa oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe w ramach projektu "Nowy start" - II edycja

Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski”  s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska informuje, że w dniach od 25.02.2019 r. do 27.02.2019 r. prowadzony będzie nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu „Nowy start” dla uczestników projektu, którzy otrzymali dotację w ramach II naboru. Wnioski będą przyjmowane w godzinach 8.30-15.30 w biurze projektu mieszczącym się przy ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów.
O przyjęciu wniosku w terminie decyduje data i godzina jego wpływu do biura projektu. Obowiązek złożenia wniosku w terminie ciąży na uczestniku projektu. Wniosek należy złożyć w formie papierowej (wnioski przesłane w wersji elektronicznej zostaną odrzucone na etapie oceny formalnej).

Osoby zainteresowane otrzymaniem przedłużonego wsparcia pomostowego muszą w w/w terminie złożyć wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (załącznik nr 23 do Regulaminu  przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu „Nowy start”- dalej zwanym regulaminem dotacji) wraz z następującymi załącznikami:

  1. oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków za okres od dnia otwarcia działalności gospodarczej do dnia złożenia wniosku (załącznik nr 24 do regulaminu dotacji);
  2. sprawozdanie finansowe - bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub uproszczone sprawozdanie finansowe - uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za zamknięty ostatni kwartał lub aktualny - ostatni złożony przez wnioskodawcę PIT lub inny dokument w sposób wiarygodny odzwierciedlający przychody, koszty i zyski wynikające z prowadzonej działalności gospodarczej w celu umożliwienia oceny sytuacji finansowej uczestnika projektu;
  3. oświadczenie o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, PFRON oraz środków oferowanych w ramach RPO WP na lata 2014-2020, POWER, PROW na lata 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej (załącznik nr 11 do regulaminu dotacji);
  4. oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis (załącznik nr 5 do regulaminu dotacji);
  5. oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku podatkowym, w którym uczestnik projektu składa wniosek oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych wraz z zaświadczeniami o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy (załącznik nr 6 do regulaminu dotacji);
  6. formularz informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (załącznik nr 7 do regulaminu dotacji);

          Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego oraz załączniki do niego należy złożyć w dwóch egzemplarzach: 2 oryginały lub 1 oryginał i 1 kopia poświadczona przez uczestnika projektu za zgodność z oryginałem.

           Wzory załączników, o których mowa powyżej są dostępne do pobrania na stronie internetowej http://marmolowski.pl/projekty-unijne/nowy-start/. W/w wniosek oraz załączniki do nich muszą być podpisane i zaparafowane na każdej stronie przez uczestnika projektu.  

        Wniosek wraz z załącznikami należy dostarczyć w zaklejonej kopercie do biura projektu. Koperta powinna być opisana w następujący sposób:

Imię, nazwisko, adres do korespondencji uczestnika

Adresat: Biuro projektu „Nowy start”, Prywatne Centrum Edukacyjne „Marmołowski" s.c. Alicja Marmołowska, Ewa Marmołowska, ul. Zaułek Drozdowy 2, 77-100 Bytów

Z dopiskiem:   Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego w ramach projektu pn. „Nowy start”

 

Startuje rekrutacja do Przedszkola Językowego FOR KIDS

Rekrutacja do PRZEDSZKOLA JĘZYKOWEGO FOR KIDS w roku szkolnym 2019/2020 rozpoczyna się 25 stycznia 2019 r. i jest prowadzona w sposób ciągły, a o przyjęciu do przedszkola decydować będzie kolejność zgłoszeń. W tegorocznej rekrutacji do Przedszkola przyjmowane będą dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Rekrutacja prowadzona jest do trzech oddziałów.

Zainteresowani rodzice muszą wypełnić „Kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola FOR KIDS na rok szkolny 2019/2020”, i złożyć ją w sekretariacie PCE MARMOŁOWSKI przy ul. 11. Listopada 1 lub przesyłać na adres mailowy forkids@marmolowski.pl. Karta jest dostępna sekretariacie oraz na naszych stronach internetowych ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.

Wstępny etap rekrutacji zakończy się 22 marca 2019 roku. W dniach 25 - 28 marca 2019 r. rodzicom i opiekunom zgłoszonych dzieci zostanie przekazana informacja o jej wynikach. Jeżeli na tym etapie liczba zgłoszonych dzieci będzie większa niż liczba miejsc, oprócz listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola, zostanie utworzona lista rezerwowa - dzieciom z tej listy proponujemy miejsce w przedszkolu w przypadku rezygnacji któregoś z wcześniej zakwalifikowanych dzieci.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola są zobowiązani do podpisania do dnia 21 czerwca 2019 r. „Umowy o Świadczenie Usługi Przedszkolnej” oraz do wniesienia opłaty „Pakiet Startowy Przedszkolaka”. Informacja o przydziale dziecka do danej grupy przekazywana jest rodzicom w drugiej połowie sierpnia 2019 r. Dzieci przyjęte do przedszkola w bieżącym roku szkolnym mają pierwszeństwo podczas rekrutacji w roku następnym.

Zapraszamy na stronę nowego przedszkola językowego FOR KIDS w Bytowie.

ForKids.marmolowski.pl i www.facebook.com/ForKidsBytow.