Ogłoszenia

Zapytanie ofertowe 14/Az2/19

18 czerwca 2019

Prywatne Centrum Edukacyjne "Marmołowski" s.c. zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie kursu „Projektowanie w programie ArCADia-Architektura" dla jednego Uczestnika projektu „Akademia zatrudnienia 2”. 

Usługa szkoleniowa będzie realizowana w ramach projektu „Akademia zatrudnienia 2” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 05. „Zatrudnienie”, Działanie 05.02. „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”, Poddziałanie 05.02.02 „Aktywizacja zawodowo osób pozostających bez pracy”.