Projekt
„Mały biznes”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL.

Okres realizacji projektu 01.12.2013 r. - 31.05.2015 r.

Cele projektu:

Zwiększenie przedsiębiorczości 21 kobiet i 19 mężczyzn bezrobotnych z powiatu kartuskiego w okresie XII 2013-V 2015 poprzez aktywizację zawodową i samozatrudnienie.

Cele szczegółowe

  • W okresie II 2014-III 2014 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności nt. zakładania i prowadzenia firmy u 21 kobiet i 19 mężczyzn z powiatu kartuskiego(w tym 11 kobiet i 10 mężczyzn do 30 lat), co wpłynie na zwiększenie ich aktywności zawodowej na rynku pracy.

  • W okresie V 2014-V 2015 zmniejszenie o 30 liczby osób bezrobotnych w wieku 15-64 lata w powiecie kartuskim poprzez otwarcie i prowadzenie DG przez 30 osób bezrobotnych w wyniku udzielonego im wsparcia finansowego, szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową stanowi 40 osób bezrobotnych zamieszkałych w powiecie kartuskim, w wieku 15-64 lata.

Wsparcie uczestników projektu

Wsparcie szkoleniowo-doradcze, w ramach którego beneficjenci wezmą udział w 120 godzinnych szkoleniach o różnorodnej tematyce dotyczącej prowadzenia działalności, m.in. :

  • działalność gospodarcza a podatki,
  • obowiązki wobec ZUS,
  • księgowość,
  • zakładam własną firmę,
  • mój biznesplan,
  • prawo pracy,
  • marketing i reklama,
  • płeć biznesu - stereotypy w biznesie.

Udział w 16 godzinnym szkoleniu, którego tematykę opracuje doradca zawodowy na podstawie wyników przeprowadzonych testów kompetencji.

Zwrot kosztów dojazdu, każdy uczestnik otrzymuje wyprawkę i wyżywienie na szkoleniach.

Udział w 8 godzinnym doradztwie grupowym o charakterze biznesowym.

Udział w 7 godzinnym doradztwie indywidualnym ze specjalistą ds. biznesplanu.

Po naborze wniosków Komisja Oceny Wniosków wyłoni 30-osobową grupę, której zostanie przyznana dotacja w wysokości do 40000 zł na założenie własnej firmy oraz podstawowe wsparcie pomostowe w wysokości do 6000zł na bieżące wydatki dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.

Osoby, które otrzymają wsparcie pomostowe skorzystają z 5 godzin doradztwa księgowego, podatkowego lub prawnego, które przeprowadzone zostaną przez specjalistów z danego zakresu tematycznego.

Wartość projektu: 1 903 861,70zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny