Projekt
„Szkoły dla dorosłych w Kartuzach”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Okres realizacji projektu 01.09.2012 r.- 31.08.2015 r.

Cele projektu

Zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych z powiatu kartuskiego w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych oraz podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji ogólnych mieszkańców powiatu kartuskiego w 36 miesięcy poprzez udział 70 kobiet i 55 mężczyzn w zajęciach zaocznego liceum dla dorosłych w Kartuzach.

Cele szczegółowe:

  • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 70 kobiet i 55 mężczyzn w 36 miesięcy poprzez udział w zajęciach w ramach projektu.

  • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy i w zakresie dostępu do edukacji w 36 miesięcy poprzez przeszkolenie 70 kobiet i 55 mężczyzn z terenu powiatu kartuskiego na temat równości szans i płci na rynku pracy.

  • Podniesienie poziomu wiedzy poprzez umożliwienie 70 kobietom i 55 mężczyznom z terenu powiatu kartuskiego przystąpienie do egzaminu maturalnego i przez to potwierdzenie ich kwalifikacji ogólnych.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu będą mieszkańcy powiatu kartuskiego w wieku powyżej 18 lat posiadający świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej z własnej inicjatywy zainteresowane kształceniem ustawicznym w formach szkolnych, ponadto należące do przynajmniej jednej z grup:

  • osoby które ukończyły 50 lat,
  • kobiety powracające i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dzieci,
  • osoby nieposiadające formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych zawodowych,
  • osoby w wieku 18-24 lat nieuczestniczące w formalnym kształceniu,
  • osoby niepełnosprawne.

Zakłada się udział co najmniej 45% mężczyzn (55 osób) i 55% kobiet (70osób), pierwszeństwo będą miały osoby starsze oraz kobiety.

Wsparcie uczestników projektu

  • 658 godzin zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w czterech oddziałach, 900 godzin zajęć w ramach Liceum Ogólnokształcącego realizowane w jednym oddziale – ogólna liczba zajęć: 3532,

  • 10 godzin zajęć na temat równości płci i równych szans na rynku pracy, oraz przeciwdziałaniu nierównością,

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć (obiad, catering na przerwach kawowych), podręczniki, wyprawka, lektury i inne książki do wypożyczania dla uczestników projektu, pomoce naukowe, pakiety uczestnika, ceremonia wręczania świadectw.

Wartość projektu: 1 485 925,05zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny