Projekt
„Nowy zawód szansą dla nauczycieli zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi”

Projekt realizowany w ramach działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi ZPORP.

Okres realizacji projektu 10.11.2006 r.- 31.03.2008 r.

Cele projektu

Zdobywanie nowych umiejętności i kwalifikacji przez nauczycieli pracujących w szkołach powiatu bytowskiego.

Cele szczegółowe:

 • Zmiana kwalifikacji zawodowych pracowników sektorów podlegających restrukturyzacji, a także innych osób zagrożonych utratą zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych, w celu umożliwienia tym osobom wykonywania nowych zawodów.

 • Eliminacja najważniejszych barier, na które napotykają nauczyciele, jako grupa zawodowa zagrożona utratą pracy w następstwie restrukturyzacji. Takimi barierami są:

  • kierunkowe pedagogiczne wykształcenie (realizacja projektu pozwoli zdobyć nowe umiejętności)

  • bariery psychologiczne, tj. wysoki stopień utożsamiania z zawodem nauczyciela, niechęć do zmian, szczególny status społeczny hamujący zainteresowanie inną pracą

 • Zwiększenie zainteresowania innymi zawodami oraz uświadomienie realności zagrożenia utratą pracy w szkolnictwie.

Uczestnicy projektu

30 osobowa grupa nauczycieli pomiędzy 25 a 55 rokiem życia. W projekcie wzięły udział 24 kobiety i 6 mężczyzn.

Wsparcie uczestników projektu

Objęcie kompleksowym programem, w ramach którego uczestnicy wzięli udział w 335 do 385 godzin różnorodnych szkoleń. Szkolenia zawodowe poprzedzone 25 godzinnymi warsztatami aktywizacji zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu objęci zostali 100 godzinnym modułem języka obcego oraz 60 godzinnym kursem komputerowym. Zróżnicowany zakres tematyczny szkoleń zawodowych. Do wyboru szkolenia w zakresie:

 • księgowości komputerowej,
 • aranżacji wnętrz,
 • marketingu i reklamy,
 • zawodu pracownika socjalnego.

Udział w 150 godzinnych zajęciach w dwóch modułach (teoretycznym i praktycznym).

Udział w 50 godzinnych szkoleniach „ABC Biznesu” skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz seminarium z udziałem przedstawicieli służb zatrudnienia i administracji lokalnej.

Każdy moduł szkolenia kończył się odrębnym egzaminem oraz otrzymaniem odpowiedniego zaświadczenia.

Udział w konsultacjach przygotowujących do egzaminów ECDL oraz uzyskania certyfikatu – Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.

Dodatkowe wsparcie: zwrot kosztów podróży, wyżywienie uczestników w trakcie szkoleń, wycieczki dydaktyczne, udział w imprezach artystycznych, odzież ochronna dla specjalności pracownik socjalny i aranżacja wnętrz, ubezpieczenie uczestników.

Wartość projektu: 348 455,40zł

ZPORR EFS Unia Europejska