Projekt
„Szkoła policealna 2”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego POKL.

Okres realizacji projektu 01.09.2009 r.- 31.08.2011 r.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i formalne podniesienie Ich kwalifikacji, poprzez objęcie 60 osób programem bezpłatnej dwuletniej nauki w szkole policealnej.

Cele szczegółowe:

 • Wskazywanie korzyści płynących z formalnego podwyższania kwalifikacji i podwyższenie świadomości społeczeństwa na temat kształcenia osób dorosłych (w ramach dwuletniej kampanii informacyjno-promocyjnej).

 • Poprawa dostępności formalnego kształcenia ustawicznego, poprzez realizację 2345 godzin bezpłatnych zajęć w SP.

 • Wyrównanie szans edukacyjnych (a w efekcie i na rynku pracy) kobiet i osób starszych powiatu bytowskiego poprzez odpowiednie kryteria rekrutacji i bezpośrednie wsparcie w czasie trwania nauki (wartość docelowa 45 kobiet/6 osób 45+).

 • Nabycie i potwierdzenie kwalifikacji zawodowych poprzez ukończenie szkoły policealnej przez 55 mieszkańców powiatu bytowskiego.

 • Zwiększenie liczby zdających egzamin zawodowy w powiecie o 55 osób i zdobycie tytułu Technika przez 40 osób.

Uczestnicy projektu

Grupą docelową projektu były osoby w wieku 25-64 lat (oraz osoby nieuczące się w wieku 18-24 lat) zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia ustawicznego w formach szkolnych. Projekt zakładał objęciem 60 osób posiadających miejsce zamieszkania wyłącznie na terenie powiatu bytowskiego tj. gmin wiejskich i miejsko-wiejskich (1. Kryterium strategiczne) legitymujących się świadectwem ukończenia szkoły średniej.

Wsparcie uczestników projektu

 • 704 godziny zajęć w ramach zawodu Technik Informatyk, 4 tygodnie praktyki,

 • 855 godzin zajęć w ramach zawodu Technik Rachunkowości, 8 tygodni praktyki,

 • 768 godzin zajęć w ramach zawodu Technik Administracji, 8 tygodni praktyki.

 • 120 godzin indywidualnych konsultacji dla kobiet.

 • Zajęcia dydaktyczne w formie wyjazdu do teatru.

 • 120 godzin zajęć przygotowujących do egzaminów ECDL.

 • Egzamin ECDL START dla kierunków Administracja i Rachunkowość oraz ECDL CORE dla kierunku Informatyk.

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć (obiad, catering na przerwach kawowych), podręczniki, wyprawka, pomoce dydaktyczne, materiały promocyjne i nagrody książkowe na zakończenie edukacji, gala podsumowująca edukację.

Wartość projektu: 892 569,96zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny