Projekt
„Własny biznes”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, działanie 6.2 wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia POKL.

Okres realizacji projektu: 01.03.2014 r.- 31.08.2015 r.

Cele projektu

Zwiększenie przedsiębiorczości 21 kobiet i 19 mężczyzn (w tym 11 kobiet i 10 mężczyzn w wieku do 30 lat) bezrobotnych z powiatu chojnickiego w okresie od marca 2014 r. do sierpnia 2015 r. poprzez aktywizację zawodową i samozatrudnienie.

Cele szczegółowe:

  • W okresie od maja 2014 do sierpnia 2015 podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności na temat zakładania i prowadzenia firmy u 21 kobiet i 19 mężczyzn z powiatu chojnickiego (w tym 11 kobiet i 10 mężczyzn do 30 lat), co wpłynie na zwiększenie ich aktywności zawodowej na rynku pracy,

  • W okresie od sierpnia 2014 do sierpnia 2015 zmniejszenie o 30 liczby osób bezrobotnych w wieku 15-64 lata w powiecie chojnickim poprzez otwarcie i prowadzenie działalności gospodarczej przez 30 osób bezrobotnych w wyniku udzielonego im wsparcia finansowego, szkoleń i doradztwa specjalistycznego.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 40 osób bezrobotnych w wieku 15-64 lata zamieszkujących w powiecie chojnickim i zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W tym 13 osób w wieku 15-24 lata (7 kobiet i 6 mężczyzn), 8 osób w wieku 25-29 lat (4 kobiety i 4 mężczyzn) oraz 19 osób w wieku 30-64 lata (10 kobiet i 9 mężczyzn).

Wsparcie uczestników projektu

Przeprowadzenie testów kompetencji i rozmów z doradcą zawodowym. Opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla każdego z uczestników. Udział w 120 godz. szkoleń na temat zakładania i prowadzenia firmy, m.in.:

  • działalność gospodarcza a podatki – 16h,

  • obowiązki wobec ZUS – 16h,

  • księgowość – 16h,

  • zakładam własną firmę krok po kroku (warsztaty) – 16h,

  • mój biznesplan (warsztaty) – 16h,

  • prawo pracy – 8h,

  • marketing i reklama – 8h,

  • bizneswoman i biznesmen – stereotypy w biznesie – 8h.

Udział w 16 godzinnym szkoleniu, którego tematykę opracuje doradca zawodowy na podstawie wyników prędzej przeprowadzonych testów kompetencji.

Zwrot kosztów dojazdu, wyprawka, materiały dydaktyczne i wyżywienie.

Udział w 7 godzinnym doradztwie indywidualnym ze specjalistą do spraw biznesplanu, który pomoże stworzyć biznesplan, wniosek o dotację i wsparcie pomostowe.

Udział w 8 godzinnym doradztwie grupowym na temat rentowności firmy, pozyskiwania nowych rynków zbytu.

Po ukończeniu szkoleń i złożeniu biznesplanu oraz wniosku o dotację powstanie lista 30 uczestników, którzy otrzymają jednorazową dotację inwestycyjną w wysokości do 40 tysięcy zł oraz wsparcie pomostowe w kwocie do 1000zł przez okres 6 miesięcy.

Każdy z Beneficjentów Pomocy, któremu przyznano podstawowe wsparcie pomostowe skorzysta z 5 godzin doradztwa księgowego/lub podatkowego i/lub prawnego (w zależności od potrzeb Beneficjenta Pomocy).

Wartość projektu: 1 906 643,70zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny