Projekt
„Edukacja zawodowa szansą dla osób odchodzących z rolnictwa”

Projekt realizowany w ramach działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa ZPORP.

Okres realizacji projektu 01.01.2007 r. – 31.03.2008 r.

Cele projektu

Dostosowanie osób zatrudnionych w rolnictwie do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społeczno-ekonomicznych oraz przygotowanie ich do wykorzystania szans związanych z powstaniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, poprzez stworzenie warunków ułatwiających znalezienie zatrudnienia poza sektorem rolnym.

Cele szczegółowe

 • Poprawa dostępności do edukacji, realizowana poprzez bezpłatny udział w projekcie.

 • Eliminacja najważniejszych barier, na które napotykają rolnicy chcący odejść z rolnictwa oraz ich domownicy. Barierami są:

  • niskie wykształcenie – realizacja projektu pozwoli zdobyć nowe umiejętności,
  • bariery psychologiczne takie jak: brak wiary w siebie i swoje możliwości , zbytnia nieśmiałość, brak umiejętności autoprezentacji.

Uczestnicy projektu

Projekt był skierowany był do mieszkańców obszarów wiejskich z terenu powiatu bytowskiego. Uczestnikami byli rolnicy, ich domownicy oraz inne osoby zatrudnione w rolnictwie, które deklarowały chęć odejścia z rolnictwa i podjęcia zatrudnienia lub działalności gospodarczej w sferze pozarolniczej. Projekt objął swoim działaniem 38 osobową grupę Beneficjentów Ostatecznych, gdzie największą grupę wiekową stanowiły osoby pomiędzy 18 a 30 rokiem życia, a drugą co do liczebności grupą wiekową są 40-latkowie.

Wsparcie uczestników projektu

Udział w 300 do 380 godzinach różnorodnych szkoleń. Szkolenia zawodowe poprzedzone były 40 godzinnymi warsztatami aktywizacji zawodowej. Wszyscy uczestnicy projektu zostają objęci 60 godzinnym modułem języka obcego oraz 40 godzinnym kursem komputerowym. Bardzo ważnym elementem projektu był zróżnicowany zakres tematyczny szkoleń zawodowych. Beneficjenci Ostateczni mieli do wyboru szkolenia w zakresie:

 • księgowości komputerowej,
 • obsługi ruchu turystycznego,
 • usług opiekuńczych,
 • usług budowlanych,

oraz w zawodach:

 • pracownik administracyjny,
 • opiekun pracowni multimedialnej.

Udział w 160 godzinnych zajęciach w dwóch modułach po 80 godzin (teoretycznym i praktycznym).

Osoby, które nie miały sprecyzowanych potrzeb edukacyjnych mogły uczestniczyć w kilku wybranych szkoleniach zawodowych.

Udział w 80 godzinnym szkoleniu „ABC Biznesu” skierowane do osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej oraz seminarium z udziałem przedstawicieli służb zatrudnienia i administracji lokalnej. Uczestnicy mieli również możliwość udziału w konsultacjach przygotowujących do egzaminów ECDL oraz uzyskania certyfikatu – Europejskiej Karty Umiejętności Komputerowych.

Każdy moduł szkolenia kończył się odrębnym egzaminem oraz otrzymaniem odpowiedniego zaświadczenia. Przez cały okres realizacji projektu jego uczestnicy mogli korzystać z usług doradcy zawodowego.

Dodatkowe wsparcie

Podręczniki, zwrot kosztów podróży, ubezpieczenie uczestników projektu, wyżywienie uczestników w trakcie szkoleń, wypłacanie dodatku szkoleniowego, refundowanie kosztów opieki nad osobami zależnymi podczas zajęć, wycieczki dydaktyczne, udział w imprezach turystycznych, badania lekarskie.

Wartość projektu: 575 220,00zł

ZPORR EFS Unia Europejska