Projekt
„Liceum dla dorosłych 4”

Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.3. Upowszechnienie formalnego kształcenia ustawicznego w formach szkolnych.

Okres realizacji projektu 01.09.2012 r.- 31.08.2015 r.

Cele projektu

Zwiększenie uczestnictwa dorosłych z powiatu bytowskiego w kształceniu ustawicznym w formach szkolnych i podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji ogólnych mieszkańców powiatu bytowskiego w 36 miesięcy poprzez udział 96 kobiet i 79 mężczyzn w zaocznych liceach dla dorosłych w Bytowie i w Mistku.

Cele szczegółowe:

 • Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności 96 kobiet i 79 mężczyzn z powiatu bytowskiego w 36 miesięcy poprzez udział w zajęciach w ramach liceum ogólnokształcącego i liceum uzupełniającego, co zwiększy ich szanse na rynku pracy.

 • Wyrównanie szans kobiet i mężczyzn na lokalnym rynku pracy i w zakresie dostępu do edukacji w 36 miesięcy poprzez przeszkolenie 96 kobiet i 79 mężczyzn z terenu powiatu bytowskiego na temat równości szans i płci na rynku pracy.

 • Podniesienie umiejętności i wiedzy 96 kobiet i 79 mężczyzn z terenu powiatu bytowskiego na temat aktywnych metod poszukiwania pracy przez Internet w 36 miesięcy.

 • Umożliwienie 96 kobietom i 79 mężczyznom z terenu powiatu bytowskiego przystąpienia do egzaminu maturalnego i przez to potwierdzenie kwalifikacji ogólnych.

Uczestnicy projektu

Grupę docelową projektu stanowi 175 osób w wieku 25-64 lat i osoby nieuczące się w wieku 18-24 lata z własnej inicjatywy zainteresowane kształceniem ustawicznym w formach szkolnych, należące, do co najmniej jednej z wymienionych grup:

 • osoby które ukończyły 50 lat,
 • kobiety powracające i wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem, wychowaniem dzieci,
 • osoby nieposiadające formalnego potwierdzenia kwalifikacji ogólnych zawodowych,
 • osoby w wieku 18-24 lat nieuczestniczące w formalnym kształceniu,
 • osoby niepełnosprawne,

posiadające świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, gimnazjum lub 8-letnich szkół podstawowych. Do projektu w pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby z obszarów słabych strukturalnie, wiejskich i z najniższym wykształceniem.

Uczestnikami projektu będą osoby zamieszkałe na terenie powiatu bytowskiego, w tym co najmniej 50% na obszarach słabych strukturalnie powiatu bytowskiego. W projekcie weźmie udział 45% mężczyzn (czyli 79 osób) oraz 55% kobiet (czyli 96 osób).

Wsparcie uczestników projektu

 • 658 godzin zajęć w ramach Liceum Uzupełniającego realizowane w pięciu oddziałach (Bytów i Miastko), 900 godzin zajęć w ramach Liceum Ogólnokształcącego realizowane w dwóch oddziałach (Bytów i Miastko) – ogólna liczba zajęć: 5090,

 • 14 godzin zajęć na temat równości szans i płci na rynku pracy,

 • 28 godzin zajęć na temat aktywnych metod poszukiwania pracy przez Internet,

 • 28 godzin doradztwa grupowego z doradcą zawodowym,

 • 175 godzin doradztwa indywidualnego z doradca zawodowym,

Dodatkowe wsparcie

Zwrot kosztów podróży, wyżywienie w trakcie zajęć (obiad, catering na przerwach kawowych), podręczniki, wyprawka, lektury i inne książki do wypożyczania dla uczestników projektu, pomoce naukowe, pakiety uczestnika, ceremonia wręczania świadectw.

Wartość projektu: 1 885 238,35zł

Kapitał ludzki Europejski fundusz społeczny